banner
רמת גן // shutterstock
רמת גן // shutterstock

תקדים! ועדת ערר אמרה את דברה על פטור משומה בתמ"א 38

בעלי דירה בפרויקט המיועד לתמ"א 38 ביקשו פטור משומה, ונדחו פה אחד על ידי ועדת ערר מחוז תל אביב

ועדת הערר של מחוז תל אביב דחתה לאחרונה ערר שהגישו בעלי דירת מגורים ברחוב השר משה ברמת גן על שומה שהוטלה עליהם על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה. במרכז הערר עמדה טענת בני הזוג שרכשו את הדירה, על כך שקיימת אפשרות שבבניין יתבצע פרויקט תמ"א 38 ולכן הם זכאים לפטור מתשלום השומה. ההחלטה התקבלה פה אחד.

העוררים: ממילא צפוי פטור מהיטל השבחה
הדירה המדוברת ממוקמת בבניין בו ארבע דירות. לטענת העוררים, טרם הרכישה נערכה בדיקת אפשרות ביצוע תמ"א 38 על ידי חיזוק הבניין והוספת דירות וכל ארבעת בעלי הדירות הסכימו עקרונית לביצוע תמ"א 38. העוררים טענו כי מאחר וממילא צפוי להתקבל פטור מהיטל השבחה בגין בנייה לפי תמ"א 38, הרי שאין להטיל עליהם היטל השבחה.

העוררים העלו טענות אף כנגד אופן חישוב החיוב על ידי הוועדה המקומית. בכלל זה נטענו טענות על כך שהיה על שמאי הוועדה המקומית להעריך את גובה החיוב בדבר זכויות שאינן ניתנות לניצול בדחייה לסוף חייו הכלכליים של הנכס ולהביא בחשבון שיפוץ שנערך בנכס במהלך שנת 2000.

הוועדה המקומית: כוונות לתמ"א 38 אינן רלבנטיות
מנגד, הוועדה המקומית טענה כי כוונות או רעיונות לביצוע פרויקט לפי תמ"א 38 בנכס אינם רלוונטיים לחיוב בהיטל השבחה. הוועדה המקומית הוסיפה כי: "פטור מהיטל השבחה הינו לזכויות קבועות בתמ"א 38 ולא לאלו הקבועות בתכניות אחרות, מה גם שבענייננו חיוב הוטל בעקבות מימוש בדרך של העברת זכויות ולא בדרך של מתן היתר, אשר הוא ורק הוא מקים זכות לפטור מהיטל השבחה". הוועדה המקומית טענה עוד כי היה על העוררים למצות הליכים בפני שמאי מכריע מאחר שטענותיהם הינן שמאיות.

אולי גם יעניין אתכם

ועדת ערר: ההשבחה אינה משתנה בשל היתכנות לתמ"א 38

ועדת הערר קבעה בהחלטתה בין היתר: "מלכתחילה לא צירפו העוררים שומה לתמיכה בטענותיהם וביקשו לפטור אותם מהגשתה. לנוכח אופיו השמאי של הערר נדחתה בקשתם זו ויו"ר הוועדה הורתה על הגשת שומה נגדית. הוועדה המקומית בכתב התשובה שהוגש טרם החלטה זו, טענה כנגד אי צירוף שומה ואולם טענות אלה אשר היו נכונות לשעתן, אינן רלוונטיות עוד, באשר הוגשה שומה מטעם העוררים בעקבות החלטת יו"ר הוועדה.

"טענת העוררים שלפיה אין להטיל חיוב בהיטל השבחה בשל העובדה שהבניין נמצא בתהליך לפי תמ"א 38, אין לה על מה שתסמוך. התוספת השלישית קובעת בסעיף 19(ב)(10) פטור לקבלת היתר לבניה ולהרחבה של דירת מגורים שניתן מכוח תמ"א 38 או תכנית מפורטת שהוכנה על פי הוראותיה בה נקבע בין היתר:

(א) תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38), ואולם על החלק מההשבחה שמקורו בתוספת שטחי בנייה בשיעור שטחה של קומה טיפוסית מורחבת או חלקה, מעבר ל-2.5 קומות טיפוסיות מורחבות, כאמור בסעיף 14א(א)(2) לתכנית האמורה, יחול היטל השבחה ששיעורו רבע ההשבחה, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב2);

(ב) תכנית מפורטת שהוכנה על פי הוראות תכנית המתאר הארצית האמורה בפסקת משנה (א) ושבין מטרותיה חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה; פטור לפי פסקת משנה זו יחול רק לגבי חלק מההשבחה שהיה פטור מתשלום היטל השבחה לו ניתן היתר לפי תכנית המתאר הארצית האמורה בפסקת משנה (א);"

הוועדה קבעה כי: "פטור זה אינו חל במקרה של מכר מקרקעין, וכמפורט בו, הוא חל במקרה של מימוש בדרך היתר. יתר על כן, העוררים אף לא מבקשים פטור בגין הזכויות מכוחה של תמ"א 38 או היתר שניתן מכוחה. טענתם היא כי במקרה בו ממילא צפוי להתקבל פטור מהיטל השבחה בהתאם להוראות החוק לגבי תמ"א 38, הרי שאין להטיל עליהם חיוב. העוררים לא החלו לבסס טענתם זו שאיננה מעוגנת בהוראות החוק או בפסיקה. משמעות קבלת טענתם של העוררים הינה למעשה החלת הפטור הניתן בחוק מהיתר מכוחה של תמ"א 38 על תכניות אחרות שהשביחו את הנכס בשל האפשרות (שאף היא אינה וודאית) כי הנכס יעבור הליך חיזוק מכוחה של תמ"א 38".

עוד קבעה הוועדה: "החיוב בהיטל השבחה בהתאם לשיטת המדרגות ממילא מחייב בחינת קיומה של השבחה למועד תחילתה של תכנית, וההשבחה אינה משתנה בשל אפשרות מאוחרת לקבלת היתר מכוחה של תמ"א 38".

 

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות