banner
בת ים // shutterstock
בת ים // shutterstock

מנכ"ל עיריית בת ים לשעבר עובר לחברה להתחדשות עירונית

בית המשפט אישר את הבקשה שהגיש ארז פודמסקי-שקד לקיצור תקופת הצינון, אך ציין: "חשש לפגיעה בטוהר המידות"

האם החברות להתחדשות עירונית הפכו לשאיפה הבאה של פקידי ונבחרי ציבור, ומה ההשלכות על טוהר המידות בקידום פרויקטים מול העיריות שבהן כיהנו? תשובה לכך ניתן ללמוד מהחלטת בית המשפט המחוזי בירושלים, בשבתו כוועדה למתן היתרים על פי חוק השירות הציבורי, אשר החליט לאחרונה לאשר את בקשתו של מנכ"ל עיריית בת ים לשעבר, ארז פודמסקי, לקצר את תקופת הצינון שלו ולאפשר לו לעבוד בחברה להתחדשות עירונית.

בבקשתו ציין ארז פודמסקי -שקד את רצונו לעבוד בחברת "חלוקי נחל", העוסקת בפרויקטים מוניציפליים והתחדשות עירונית. פודמסקי-שקד החל את שירותו בעירייה בשנת 2004, אז הועסק כסגן היועץ המשפטי של העירייה וכסמנכ"ל תכנון וארגון. בשנת 2006 כיהן כסמנכ"ל תכנון וארגון בלבד, עד לשנת 2011 אז מונה לתפקידו האחרון, מנכ"ל העירייה. הוא פרש מתפקידו כמנכ"ל ב -1 למאי השנה.

באשר לחברה טען המבקש פודמסקי, כי מעולם לא היה לו כל קשר לפעילות החברה במסגרת שירותו בעירייה, כי החברה מעולם לא העניקה שירותים לעירייה, וכי הוא מעולם לא העניק לה כל זכות. המבקש פנה לקבלת היתר לעבוד בחברה, למען הזהירות ולמרות שהחברה לא נתנה שירותים לעירייה לטענתו. עם זאת מוסיף המבקש כי יתכן שבעתיד החברה תפעל במסגרת פעילותה גם בעיר בת ים.

עתיד לעבוד עם עיריות
המבקש העלה בבקשתו שיקולים נוספים שלטעמו צריכים להביא לקיצור תקופת הצינון בעניינו – העובדה שהמנהל התקין הוא נר לרגליו, העובדה שבמסגרת תפקידיו החדשים הוא ייתן שירותים לרשויות מקומיות ולכן, הוא עתיד לתרום בעקיפין לשירות הציבורי וכן, היות ומדובר בהזדמנות תעסוקתית חד פעמית שהוא חושש לאבדה אם תיקבע תקופת צינון ארוכה בעניינו.

בקשתו של המבקש הוגשה בצירוף מכתב החתום על ידי מנכ"ל העירייה הנוכחי, אפרים מזרחי. במכתב צוין כי: "העירייה תומכת בבקשתו של המבקש להצטרף לפעילותה של חברת חלוקי נחל, ממועד פרישתו", זאת בכפוף למגבלות המוטלות עליו מכח סעיפים 2 ו-3 לחוק וכן, כי: "העירייה אינה חולקת על העובדות, על המסמכים, ועל הנימוקים שבבקשת המבקש" וכי, נסיבות הפרישה של המבקש לצד העובדה שהצעת העבודה הוצעה לו לאחר פרישתו מהשירות הציבורי, תומכות בהיעתרות לבקשתו.

סורבה בקשת חברות מועצת עיריית בת ים להצטרף לבקשה
בראשית חודש אוגוסט השנה, הוגשה "בקשה מטעם חברות מועצת עיריית בת-ים להצטרף להליך בבקשת מנכ"ל עיריית בת-ים לקצר את תקופת הצינון הקבועה בחוק". בבקשה שהוגשה על ידי שתי חברות מועצת העירייה, לאה בם וקטי פיאסצקי נטען, כי היועצת המשפטית, ראש העירייה ומנכ"ל העירייה מצויים בניגוד עניינים בעניינו של המבקש ולכן אין לקבל את עמדתם כעמדת העירייה. לכן, מתבקשת הוועדה להתיר את הצטרפותן של חברות המועצה להליך, ולהתיר להן להציג בפני הוועדה את מכלול השיקולים הרלוונטיים בעניינו של המבקש ולמסור את עמדת העירייה בעניינו, או לחלופין להורות כי היועץ המשפטי לממשלה יעשה זאת.

ניגוד עניינים לראש העיר וליועצת המשפטית לעיריה
בבקשתן טוענות חברות המועצה, כי לא התקיים כל דיון במועצת עיריית בת-ים בבקשת המבקש טרם למסירת העמדה על ידי המשיבה, למרות שראוי היה שיתקיים דיון כאמור, כי במסגרת תפקידו האחרון של המבקש הוא היה ממונה על היועצת המשפטית של העירייה ולכן במסירת עמדה על ידי היועצת המשפטית יש משום ניגוד עניינים חמור, כי ראש העירייה ומנכ"ל העירייה הנכנס מצויים גם הם בניגוד עניינים בעניינו של המבקש מסיבות אישיות ופוליטיות ועל כן, אין לקבל את עמדתם כעמדתה הרשמית של העירייה.

הן המנכ"ל לשעבר והן עיריית בת ים, מסרו את התנגדויותיהם המפורטות לבקשת חברות המועצה. הוועדה החליטה לדחות את בקשת ההצטרפות של חברות המועצה ולא לאפשר להן להביע את עמדתן בהליך. עם זאת, היא ציינה כי היא יכולה להידרש לטענות ולראיות שהובאו על ידי חברות המועצה בבקשות שהוגשו על ידן.

חברי הוועדה חלוקים: "חשש לפגיעה בטוהר המידות"
לאחר ששמעה את כלל הטענות החליטו שניים משלושת חברי הוועדה לקבל את בקשתו של המנכ"ל לשעבר ולקצר את תקופת הצינון שלו לתשעה חודשים בלבד.

את ההחלטה הם נימקו כך: "העסקתו המתבקשת של המבקש בחברה שעוסקת בפרויקטים מוניציפאליים ועתידה לעשות כן גם בעיר בת ים, נוגעת לשתי התופעות אותן החוק מבקש למנוע, כפי שמובא בדבריו של פרופ' י' זמיר. בעובדה שהמבקש מבקש לעבוד בחברה הקשורה קשר הדוק למי שקיבל ממנו זכות, יש כדי לעורר חשש לפגיעה בטוהר המידות וליצור מראית עין של חוסר תקינות.  מצד אחד מבקש המבקש לעבוד בחברה שתעבוד מול עיריית בת ים, מקום עבודתו הקודם של המבקש. המבקש אמנם התחייב לא לעבוד באופן אישי מול העירייה למשך תקופה מסוימת, ואולם, לנוכח עבודתו הממושכת בעיריית בת ים ולנוכח מעמדו הבכיר, אין בכך כדי להסיר את כל החששות.

תקופת הצינון קוצרה ל-9 חודשים
כאמור, יש לתת משקל לאופי וטיב התפקיד ממנו פרש המבקש. היינו, העובדה שהתפקיד ממנו פרש המבקש הוא תפקיד בכיר, הדורש הקפדה יתרה בבואנו לקצר את תקופת הצינון".

עוד נאמר בהחלטה: "בצד זאת וחרף דברים אלה אנו סבורים, כי ניתן לקצר במידת מה את תקופת הצינון, ולהעמיד אותה על תשעה חודשים. זאת בעיקר בשל המשמעויות הנובעות מתקופת צינון ממושכת על פרנסתו של המבקש ועל מהלך חייו. אכן, אין מדובר ב"מדע מדויק". ואולם לאחר שנתנו דעתנו למכלול הנסיבות, הגענו לכלל מסקנה כי מניעת האפשרות מהמבקש לעבוד ולהתפרנס במשך שנה, הינה בנסיבות העניין, ארוכה מדי, וכי האינטרסים העומדים ביסוד החוק יבואו על סיפוקם בהעמדת תקופת הצינון בעניינו של המבקש על תשעה חודשים".

בדעת מיעוט: "עלול לנצל את קשריו עם העיריה"

אחד משלושת חברי הוועדה שהחזיק בדעת מיעוט, סבר שאין לקבל את בקשתו של פודמסקי-ארז וציין בין היתר: "כל אדם הבוחר לשרת בשירות הציבורי יודע – ולמצער מוטל עליו לדעת – כי לצד היתרונות שבשירות הציבורי קיימות הגבלות. כך, לדוגמה, עובד הציבור אינו רשאי לעבוד עבודה פרטית ללא היתר, הוא אינו רשאי לעסוק בפעילות מפלגתית וכיוצא באלה. אדגיש כי אין כל חשיבות לשאלה אם היה ניגוד עניינים בפועל, דהיינו האם המבקש ניצל את תפקידו הציבורי, או האם בתפקידו בגוף הפרטי הוא עלול לנצל בפועל את קשריו עם העירייה. החוק בא למנוע הימצאות במצב של ניגוד עניינים וכן להבטיח את אימון הציבור במשרתיו".

כאמור, בסופו של דבר התקבלה בקשת המנכ"ל לשעבר. הועדה אישרה את קיצור תקופת הצינון תשעה חודשים בלבד כך שהוא יוכל להתחיל לעבוד בחברה להתחדשות עירונית ב -1 לפברואר הקרוב.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות