banner
אילוסטרציה // Depositphotos
אילוסטרציה // Depositphotos

חברת י.ח. דמרי מובילה את הרווחים של הרבעון השלישי של השנה

חברת י.ח. דמרי מובילה את הרווחים, אחריה חברת דניה ואילו אפריקה ישראל מדווחת על ירידה ברווח הנקי לרבעון הנוכחי. גב ים והכשרת היישוב נמנעות מהצגת תוצאות הרבעון

י.ח. דמרי עם עלייה של 15% ברווח הנקי לכ-52 מיליון שקל
על פי הדיווח, הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2022 עלה בכ-15% לכ-52.1 מיליון שקל, לעומת כ-45.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות החברה ברבעון השלישי לשנת 2022 עלו בכ-29% לכ- 376.4 מיליון שקל, לעומת כ-290.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי טיפס בכ-%47 לכ-117.2 מיליון שקל, לעומת כ-79.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי עלה בכ- 22% לכ-89.1 מיליון שקל לעומת כ-72.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

במהלך הרבעון השלישי מכרה חברת י.ח דמרי 216 יח"ד בישראל בתמורה כספית של כ-483.5 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה הינו 195 יח"ד והתמורה בגינו הינה כ-427.1 מיליון שקל), לעומת מכירת 209 יח"ד בישראל ברבעון המקביל אשתקד בתמורה כספית של כ-411.3 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה הינו 197 יח"ד והתמורה בגינו הינה כ-378.5 מיליון שקל). 

נכון ליום 30 בספטמבר 2022 החברה מבצעת ומשווקת 2,852 יח"ד (מתוכן חלק החברה 2,705 יח"ד) ב-14 פרויקטים ברחבי הארץ, מתוכן נמכרו 1,354 יח"ד (חלק החברה 1,309 יח"ד) בתמורה כספית כוללת של כ-2.7 מיליארד שקל (חלק החברה כ-2.5 מיליארד שקל). ההון העצמי של החברה המיוחס לבעלי מניותיה הסתכם בכ-1.54 מיליארד שקל ומהווה כ-28% ממאזן החברה.

נורית טויטו // באדיבות דמרי
נורית טויטו // באדיבות דמרי

נורית טואיטו, משנה למנכ"ל י.ח דמרי: "תוצאות אלו משקפות את ההתקדמות בקצב ביצוע הפרויקטים. אנו מעריכים כי הפריסה הארצית הרחבה של הפרויקטים אותם אנו מקדמים. בנוסף, חוסנה הפיננסי של החברה יאפשר לנו לנצל בתקופה זו הזדמנויות עסקיות, ככל שתהיינה.  אנו פועלים על פי תכניותינו העסקיות לטווח הארוך וממשיכים בהרחבת פעילותנו, כאשר לחברה שורה של פרויקטים בהליכי תכנון, וכן עתודות קרקע משמעותיות, שחלקן נרכשו במחירים היסטוריים, ופרויקטים מתקדמים בתחום ההתחדשות העירונית".

דניה מציגה רווח נקי של כ-45.4 מיליון שקלים
על פי הדיווח, הכנסות החברה ברבעון השלישי לשנת 2022 הסתכמו בכ-1.15 מיליארד שקלים, גידול של כ-14.3% בהשוואה להכנסות ברבעון המקביל אשתקד.  

הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם בכ-45.4 מיליון שקלים, גידול של 50% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בו עמד הרווח הנקי על כ-30.2 מיליון שקלים. מתחילת השנה, הסתכם הרווח מפעילות נמשכת בכ-126.6 מיליון שקלים, גידול של 47% בהשוואה ל-86.1 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי של דניה ברבעון השלישי הגיע לשיא של 74 מיליון שקלים (כ-6.4% מסך ההכנסות), עלייה של 46% בהשוואה לרווח הגולמי ברבעון המקביל אשתקד, שהסתכם בכ-51 מיליון שקלים (כ-5% מסך ההכנסות).

"על רקע המשך הצמיחה בפעילות החברה, בהכנסות וברווחים, דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בהיקף של 35 מיליון שקלים לבעלי המניות. זהו הרבעון השביעי ברציפות בו מחלקת החברה דיבידנד", כך לדברי החברה. מתחילת שנת 2022 מסתכם היקף חלוקת הרווחים לבעלי המניות בכ-95 מיליון שקלים. במהלך 12 החודשים האחרונים היקף הדיבידנד המצטבר הינו כ – 125 מיליון שקלים. ההון העצמי של החברה ביום 30.9.2022 הסתכם בכ-678 מיליון שקלים.

מנכ"ל דניה רונן גינזבורג: "במהלך הרבעון האחרון, המשכנו לקדם פרויקטים לביצוע בכל מגזרי הפעילות, ובהתאמה צבר הפרויקטים המשיך לגדול. האיתנות הפיננסית של החברה (העדר חוב ורמת נזילות גבוהה), בתקופה מאתגרת כלכלית ובסביבת אינפלציה וריביות בעלייה, מאפשרת לחברה לקדם הזדמנויות עסקיות שונות לרבות השתתפות במכרזי בניה ותשתיות משמעותיים".

אפריקה ישראל מדווחת על ירידה ברווח הנקי לכ-28 מיליון שקל
חברת אפריקה ישראל מגורים, מבית קבוצת לפידות קפיטל, מדווחת כי הכנסות החברה ברבעון השלישי של שנת 2022, הסתכמו בכ-221 מיליון שקל לעומת כ-314 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי עמד ברבעון זה על כ-49 מיליון ש"ח לעומת כ-63 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-28 מיליון ש"ח לעומת כ-30 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. מהחברה נמסר כי מדובר ב"ירידה קלה בלבד, חרף הרווח הגולמי אשתקד ממכירת קרקע. הירידה ברווח נבעה גם מגידול משמעותי בהוצאות המימון על רקע ירידות השערים בבורסה, אשר השפיעו על שווי ניירות הערך המוחזקים על ידי החברה וכן מעליית שיעור האינפלציה שהשפיע על הלוואות לזמן ארוך של פרויקטי דיור להשכרה". 

במהלך הרבעון מכרה החברה 119 יח"ד בהיקף כספי של כ-392 מיליון ש"ח (כ-332 מיליון ש"ח חלק החברה) לעומת 193 יח"ד בהיקף כספי של כ-687 מיליון ש"ח (כ-549 מיליון ש"ח חלק החברה) ברבעון המקביל אשתקד. לחברה אין מלאי זמין של דירות למכירה שבנייתן מסתיימת בשנת 2023 ובשנת 2024 כ-80% מהמלאי כבר מכור ובשנת 2025 כ-45% מהמלאי הזמין למכירה מכור.

מיכה קליין // צילום כרמל שירן
מיכה קליין // כרמל שירן

מיכה קליין, מנכ"ל אפריקה ישראל מגורים: "אנו גאים לסכם רבעון מוצלח נוסף עם נתוני מכירות מרשימים שמוכיחים את איכותה ועוצמתה של החברה. לחברה מינוף נמוך ואיתנות פיננסית גבוהה שמאפשרים לנו למצות הזדמנויות, במיוחד בתקופה הנוכחית של אי הוודאות הנוכחית בשווקים. בשנת 2023 נתחיל שיווק וביצוע של עוד מאות יח"ד". 

גב ים לא מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי
חברת גב ים לא מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי. החברה מתייחסת לדוחות ליום 30 בספטמבר 2022, ומציינת כי היא מחזיקה בנכסים מניבים בשטח כולל של כ-19 אלף מ"ר. שיעור התפוסה בנכסיה המניבים של החברה, נכון לתום הרבעון השלישי של השנה, עומד על כ-98%. עוד היא מדווחת כי בתשעת החודשים הראשונים נחתמו 106 חוזי שכירות בנכסים קיימים, ביחס לשטח עילי של כ-66 אלף מ"ר המניבים כ-53 מיליון ש"ח בשנה. 

החברה פועלת להקמתם של 19 פרויקטים שונים ברחבי הארץ, בהיקף כולל של כ-710 אלף מ"ר (בדוח הכספי המאוחד), בהשקעה כוללת של כ-6.6 מיליארד ש"ח בדוח הכספי המאוחד. 

בתשעת החודשים הראשונים השקיעה החברה סך של כ-746 מיליון ש"ח בפרויקטים שנמצאים בתכנון, רישוי והקמה. 

אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב-ים: "ענקיות הטכנולוגיה הבינלאומיות מרחיבות את מרכזי הפיתוח בישראל במוקדי הביקוש המרכזיים של המדינה. אנו צופים, כי מגמה זו תישמר, הן ברמת התפוסות והן ברמת שכר הדירה הגבוה בחוזי שכירות ארוכים". 

גם זרוע הפארקים הלוגיסטיים של הכשרת הישוב לא מדווחת על הרבעון
החברה בוחרת להתייחס רק לסיכום תשעת החודשים הראשונים של 2022 ולא לתוצאות הרבעון. על פי הדיווח לתשעת החודשים האחרונים של השה, הרווח הנקי בתקופה זו זינק ב-160% לכ-526 מיליון זלוטי (כ-112 מיליון אירו).  הרווח התפעולי הסתכם בכ-750.1 מיליון זלוטי (160.0 מיליון אירו), עלייה של 164% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה. ההכנסות של הזרוע, חברת MLP , צמחו לכ-196.8 מיליון זלוטי (כ-41.9 מיליון אירו), עלייה של 35%. ההכנסות נטו משכירות עלו ב-30% בהשוואה לשנה הקודמת, והגיעו לכ-145.6 מיליון זלוטי (כ-31.0 מיליון אירו).

עוד על פי הדיווח, שווי הנכסים להשקעה עלה לכ-4.5 מיליארד זלוטי (958.2 מיליון אירו), עלייה של 33% בהשוואה ל-31 בדצמבר 2021. ההון העצמי עלה לכ-2.4 מיליארד זלוטי (כ-498.5 מיליון אירו), עלייה של 33% בהשוואה ל-31 בדצמבר 2021. שיעור התפוסה בנכסים עומד על קרוב ל-100%.

"אלמוגים" מציגה רווח נקי של כ-16.0 מיליון שקל
חברת אלמוגים מדווחת כי סיימה את הרבעון השלישי לשנת 2022 עם הכנסות של כ-121.3 מיליון ₪, לעומת הכנסות כ-97.6 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה לרבעון ממכירת דירות הסתכמו לכ-112.9 מיליון ₪, לעומת כ-89.9 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי הסתכם בכ- 16.0 מיליון ₪, לעומת רווח כולל של כ- 10.8 מיליון ₪. ברבעון השלישי מכרה החברה 63 יח"ד בפרויקטים השונים ברחבי הארץ.

עוד על פי הדיווח, נרשם זינוק של כ- 43% בהכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של השנה לכ-404.3 מיליון ₪ בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד; הרווח הנקי בתשעת החודשים גדל לכ-57.7 מיליון ₪, בהשוואה ל-40.5 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של 42%; מכירות החברה בתשעת החודשים עמדו על  163 יח"ד בהיקף כולל של כ- 316 מיליון ₪ בפרויקטים השונים ברחבי הארץ. 

ההון העצמי של החברה הסתכם בכ-223.9 מיליון ₪, המהווה כ- 17% מסך המאזן לעומת כ-189.6 מיליון ₪  בתום שנת 2021. גידול של כ-34.3 מיליון ₪, אשר נובע מהרווח לתקופה בקיזוז חלוקת דיבידנד בסך 23.3 מיליון ₪ שחולק בחודש אפריל 2022.

מיכל גור // צילום: לילך רז
מיכל גור // צילום: לילך רז

מיכל גור, מנכ"לית אלמוגים: "התוצאות הן תוצאה של ניהול נכון לאורך שנים של מלאי יח"ד ויכולת ביצוע גבוהה של החברה.  לאור שיווק מצומצם של קרקעות פרטיות ע"י רמ״י בין השנים 2019-2020 למרבית היזמים נותר מלאי דירות מצומצם למכירה. יתרה מזו, השיווק המוגבר בין השנים 2021-2022 לא פתר את בעיית ההיצע, היות ומרבית קרקעות אלה אינן זמינות לבניה עקב בעיות תשתית וחסמים שמערימות הרשויות המקומיות. וכחלק מכך, מי שלא הצטייד בצבר קרקעות יסבול בשנים הבאות ממחסור בפרויקטים חדשים. מכאן, שמנוע הצמיחה המרכזי להגדלת צבר יח"ד בשנים הקרובות יהיה תחום התחדשות עירונית באזורי הביקוש וגם מחוצה להן".

*כל הנתונים בכתבה נמסרו על ידי החברות בהודעות שיצאו מטעמן לתקשורת לטובת סיקור תוצאות הרבעון השלישי – ומתבססים על המידע האמור בלבד. 

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות