banner
אילוסטרציה // Depositphotos
אילוסטרציה // Depositphotos

עלייה של כ- 13% בהתחלות בנייה ו-6.5% בהתחדשות עירונית

יחד עם זאת, מנתונים הלמ"ס לרבעון השני של 2018, עולה כי חלה ירידה של 20.2% בהתחלות בנייה בשנה האחרונה וירידה של 12% בהשוואה לרבעון המקביל בשנה שעברה. ברעננה ואופקים חלו העליות הגבוהות ביותר במספר התחלות הבנייה, תמ"א 38/2 בירידה

על פי דו"ח הלמ"ס לרבעון השני של 2018, עולה כי בחודשים יולי 2017–יוני 2018 החלה בנייתן של כ-44,000 דירות, ירידה של 20.2% בהשוואה ל-12 החודשים הקודמים. עוד עולה כי בחודשים אלו הסתיימה בנייתן של 48,330 דירות, ירידה של 2.2% בהשוואה ל-12 החודשים הקודמים וכי נכון לסוף יוני 2018, כ-113.7 אלף דירות היו בבנייה פעילה.

סיכום אחוזי שינוי

28.7% מהתחלות הבנייה היו במחוז מרכז
כאמור בחודשים יולי 2017-יוני 2018 החלה בנייתן של כ-44,000 דירות, ומתוכן 22.1% מהדירות נבנו בבניינים בני 1–2 דירות. מספר הדירות שהחלה בנייתן בתקופה זו היה נמוך ב-20.2% מזה שנרשם בתקופה המקבילה אשתקד. על פי נתוני המגמה, ברבע השני של 2018 חלה עלייה של 2.7% בהתחלות הבנייה וזאת לאחר שמהרבע הרביעי של שנת 2016 נצפתה ירידה של 5.7% בממוצע לרבע שנה (כ-12,500 דירות לרבע שנה).

המספר הגדול ביותר של דירות שהחלה בנייתן בחודשים יולי 2017-יוני 2018 נרשם במחוז המרכז, והן היו כ-28.7% מכלל הדירות. לעומת זאת, במחוז ירושלים החלה בנייתן של כ-7.8% בלבד מסך כל הדירות. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד מספר הדירות שהחלה בנייתן ירד בכל אחד מהמחוזות. הירידות הגדולות ביותר היו במחוז חיפה (כ-43.4%) במחוז הצפון (כ-27.0%) ובמחוז הדרום (כ-26.3%).

דירות שהחלה בנייתן, לפי מחוז, יולי 2017-יוני 2018

58.7% מהדירות (בבניינים חדשים בלבד) שהחלה בנייתן במחוז הצפון, נבנו בבניינים בני 1–2 דירות, לעומת 5.7% בלבד במחוז תל אביב. המספר הגבוה ביותר של דירות שהחלה בנייתן היה בתל אביב-יפו, כ-3,030 דירות, עלייה של 20.6% בהשוואה לתקופה הקודמת ובירושלים,  כ-2,390 דירות, ירידה של 3.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בראש העין החלה בנייתן של כ-1,690 דירות, ובחיפה כ-1,540 דירות עלייה של 22.7% ו- 34.3% בהתאמה לעומת התקופה הקודמת . ביישובים רעננה ואופקים חלו העליות הגבוהות ביותר במספר התחלות הבנייה לעומת התקופה הקודמת, כ- 81.9% ו כ– 93.7% בהתאמה.  לעומת זאת, ביישובים קריית-מוצקין ונתיבות חלה ירידה של 50% ויותר במספר הדירות שהחלה בנייתן, אולם, זאת לאחר שב-12 החודשים הקודמים חלה עלייה ניכרת במספרן.

דירות שהחלה בנייתן, לפי יישובים נבחרים, שנים נבחרות

עלייה של 6.5% בפרויקטים להתחדשות עירונית
בחודשים יולי 2017–יוני 2018 החלה בנייתן של כ-5,660 דירות כתוצאה מהריסה של בניין קיים והקמה של בניין חדש, עלייה של כ-6.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מתוך דירות אלה, כמחצית נבנו במחוז תל אביב (כ-48.2%), כ-20.6% נבנו במחוז המרכז, וכ-15.3% נבנו במחוז חיפה.

מתוך הדירות שהחלה בנייתן כתוצאה מהריסה של בניין קיים והקמה של בניין חדש, כ-2,250 דירות נבנו במסגרת תמ"א 38/2, ירידה של כ-30.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. נוסף על כך, בחודשים יולי 2017–יוני 2018 החלה בנייתן של כ-3,850 דירות כתוספות בנייה לבניינים קיימים, עלייה של כ-18.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מתוך דירות אלה, כ-32.1% נבנו במחוז תל אביב וכ-22.0% נבנו במחוז המרכז. מתוך הדירות שהחלה בנייתן כתוספות בנייה לבניינים קיימים, כ-2,240 דירות נבנו במסגרת תמ"א 38, עלייה של כ-4.0% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

ירידה של 2.2% בגמר בנייה
הסתיימה בנייתן של כ-48,330 דירות, ירידה של 2.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. על פי נתוני המגמה, מהרבע הראשון של שנת 2018 מספר הדירות שהסתיימה בנייתן עלה ב-5.2% בממוצע לרבע שנה (כ-12,520 דירות לרבע שנה). זאת לאחר בשלושת הרבעים האחרונים של שנת 2017 ירד מספרן ב-3.2% בממוצע (כ-12,050 דירות לרבע שנה).

המספר הגדול ביותר של דירות שהסתיימה בנייתן היה במחוז המרכז – כ-27.1% מכלל הדירות, בעוד שבמחוז ירושלים – כ-9.9% בלבד. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, חלה ירידה במספר הדירות שהסתיימה בנייתן במרבית מן המחוזות. במחוז צפון חלה הירידה הגבוהה ביותר של 12.3% לעומת זאת במחוז דרום חלה עלייה של 10.4%

דירות שהסתיימה בנייתן, לפי מחוז, יולי 2017–יוני 2018

113 אלף דירות בבנייה פעילה
בסוף יוני 2018 הסתכם מספר הדירות בבנייה פעילה בכ-113.7 אלף דירות, לעומת כ-  118.2 אלף דירות בסוף יוני 2017. שטח התחלות הבנייה לכל הייעודים הסתכם ב-11.1 מיליון מ"ר, לעומת 12.5 מיליון מ"ר בתקופה המקבילה אשתקד -ירידה של 11.4%. מכלל שטח התחלות הבנייה, כ-71.9% נועדו לבנייה למגורים וכ-28.1% נועדו לבנייה שלא למגורים. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד שטח הבנייה שלא למגורים עלה ב-10.1%, בעוד ששטח הבנייה למגורים ירד בכ-17.7%. עוד עולה מהדו"ח כי בחודשים יולי 2017–יוני 2018 הסתכם שטח גמר הבנייה לכל הייעודים ב-11.3 מיליון מ"ר, לעומת 12.1 מיליון מ"ר בתקופה המקבילה אשתקד -ירידה של כ-6.0%. מכלל שטח גמר הבנייה, כ-76.8% נועדו לבנייה למגורים וכ-23.2% נועדו לבנייה שלא למגורים. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, שטח הבנייה שלא למגורים ירד ב-7.5%, ושטח הבנייה למגורים ירד בכ-6.0%.

היזם יהודה הרציג בעלי הרציג נדל"ן": "הנתון היותר מעניין מהעלייה, כביכול בהתחלות הבנייה, היה נתון שהתפרסם בדיוק באותה שעה, על עלייה תלולה בלקיחת משכנתאות מ-13.1 מיליארד ברבעון הקודם ל-14.8 מיליארד ברבעון האחרון. וזה אומר הכל: כחלון הכניס את השוק כולו ל"בונקר" של מחיר למשתכן שמייצר פאטה מורגנה וירטואלית לחלוטין של שוק תוסס, שאין בינה לבין המציאות ולא כלום. יתרה מכך: מדוע, ומשום מה לא פורסמו לאשורם נתוני התחלות הבנייה בליבת שוק הדיור ובמיוחד בהתחדשות עירונית? האם זה מפני שמקבלי ההחלטות, ובראשם כחלון גלנט, בילסקי ואביטן, חששו משום מה מפרסום פילוח זה? אדרבא, יבואו הנכבדים ויפרסמו נתונים אלה לתפארת שוק הדיור.

יהודה הרציג // יחצ
יהודה הרציג // יחצ

ארז כהן, לשעבר יו"ר לשכת שמאי המקרקעין: "זוהי עלייה התחלות בנייה אופטית לחלוטין. מדובר עדיין רק בכ-11,000 יח"ד ברבעון, שזה בקושי כ-45,000 לשנה,שזה פחות בכ-12 אחוזים (!) מהתחלות הבנייה שהיו אשתקד. יתרה מכך: רוב רובן של התחלות הבנייה היו כתוצאה מהעלייה בפרויקטים של מחיר למשתכן ואם נחלט את מחיר למשתכן, אזי שמדובר בפועל אפילו בירידה בהתחלות הבנייה של דירות רגילות. וחוצמזה, היכן ההבטחות של כחלון ל-80-100 אלף התחלות בנייה לשנה?.

ארז כהן // צילום: חן ליאופולד
ארז כהן // צילום: חן ליאופולד

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות