banner
עופר נמרודי // ורדי כהנא
עופר נמרודי // ורדי כהנא

הרווח הנקי של חברת הכשרת היישוב זינק לכ-121 מיליון שקל

בתחום ההתחדשות העירונית מכרה הקבוצה מאז ראשית השנה כ-100 יח"ד בהיקף כספי של כ- 308 מיליון שקל, כך עולה מתוצאות הרבעון השני לשנת 2021

מגדילים 12.09.2021

על פי הדיווח, ההכנסות במחצית הסתכמו בכ- 163 מיליון שקל, לעומת כ- 191 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.  ההכנסות מהשכרת נכסים עלו בתקופה בכ-10% לכ-141 מיליון שקל, לעומת כ-129 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בישראל, ההכנסות מנדל"ן מניב הסתכמו לכ-58 מיליון שקל בהשוואה לכ-56 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

"בנטרול הקלות בסך של כ-11 מיליון שקל שניתנו בקניון שבעת הכוכבים במהלך המחצית הראשונה השנה בגין השפעות הקורונה, הסתכמו ההכנסות בישראל לכ-69 מיליון שקל", מציינים בחברה, ומוסיפים כי "ההכנסות מנדל"ן מניב בחו"ל עלו בכ-14% לכ-83 מיליון שקל, בהשוואה לכ-73 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה נובעת בעיקר מגידול בהיקף השטח המושכר בפארקים הלוגיסטיים בפולין". 

עוד על פי הדיווח, החברה רשמה במחצית עליית ערך נדל"ן להשקעה, נטו של כ-163 מיליון שקל, בהשוואה לעליית ערך של כ-60 מיליון שקל במחצית הראשונה אשתקד. בחברה מסבירים כי "הגידול נובע מעלייה של כ-27 מיליון שקל בנכסים בישראל – בעיקר בפרויקט שבעת הכוכבים באילת ובקניון שבעת הכוכבים בהרצליה, בהשוואה לירידת ערך של כ-73 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד; ומעלייה של כ-136 מיליון שקל בשווי הפארקים הלוגיסטיים של MLP בחו"ל בעיקר כתוצאה מגידול בהיקף הנכסים המושכרים ומתהליכי הייזום". 

הרווח התפעולי בחציון זינק לכ-214 מיליון שקל, בהשוואה לכ-104 מיליון שקל בתקופה המקבילה. ברבעון הרווח התפעולי זינק לכ-177 מיליון שקל, בהשוואה להפסד תפעולי של כ-59 מיליון שקל.

בהתייחס להוצאות המימון, אומרים בחברה כי: "פעולות מיחזור חוב שבוצעו על ידי החברה במהלך שנת 2020 ובתקופת הדוח אשר הביאו לחיסכון בהוצאות המימון הכוללות של החברה, טרם באו לידי ביטוי במלוא היקפן, בעיקר בשל הוצאות מימון בחציון בסך של כ- 12 מיליון ש"ח המיוחסות לשערוך ההתחייבות בגין אופציות לבעל שליטה בתקופת הדוח, בעוד שבחציון הראשון של שנת 2020 שערוך האופציות התבטא בהכנסות מימון בסך של כ- 31 מיליון ש"ח.

בנוסף, הוצאות המימון כוללות השפעה הנובעת מכך שכל אגרות החוב שהונפקו על ידי החברה בישראל, צמודים למדד המחירים לצרכן. עליית המדד הידוע בתקופת הדוח הייתה בשיעור 1.4% בהשוואה לירידה בשיעור 0.8% בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. כתוצאה מכך, כלל הוצאות המימון של החברה, נטו הסתכמו בתקופה בכ-70 מיליון שקל, בהשוואה לכ-58 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח הנקי בחציון עלה לכ-131 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-130 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד. רווח הנקי ברבעון זינק לכ-121 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-19 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד".

סך המזומנים ושווי המזומנים והשקעות לזמן קצר של הקבוצה במאזנה המאוחד הסתכם, ביום 30/06/21 לכ-632 מיליון שקל, עם הון חוזר חזק של כ-360 מיליון שקל. הונה העצמי של הקבוצה, נכון ל-30/06/21, הסתכם בכ-1.69 מיליארד שקל (מתוכו סך של כ-924 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה). סך הנכסים של הקבוצה, נכון ל-30/06/21, הסתכם בכ-6.36 מיליארד שקל.

עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב: "אנחנו מסכמים את החציון הראשון עם גידול בהכנסות ועם רווח נקי משמעותי בסך כ-131 מיליון שקל. הכשרת הישוב ממוקדת בייזום וניהול נכסים מניבים ובייזום פרויקטים למגורים בישראל ובפולין, ונמצאת בתנופת פעילות גדולה מאוד בכל תחומי פעילותה". 

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

לכנס הנדל"ן השנתי | כל בכירי הענף במקום אחד!

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות