banner
אילוסטרציה // depositphotos
אילוסטרציה // depositphotos

ירידה של 10.4% בהתחלות הבנייה – עלייה של 17.9% בדירות התחדשות עירונית

עליה של 17.9% בדירות חדשות שנבנו במסלול הריסה ובנייה, ירידה של 13.5% בתמ"א 38/2, יבנה, יהוד, קריית אונו, הרצלייה וראשון לציון רושמות עלייה שנתיים ברצף – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מסכמת את שנת 2018 בהתחלות הבנייה בישראל

בשנת 2018 הוחל בבנייתן של כ-47,430 דירות. מתוך כלל הדירות בבניינים החדשים שהחלה בנייתן, כ-22.7% נבנו בבניינים בני 2-1 דירות, כ-27.5% נבנו בבניינים בני 10 קומות ויותר. מספר הדירות שהחלה בנייתן בשנת 2018 היה נמוך בכ-10.4% מזה שנרשם בשנת 2017.

"על פי נתוני המגמה, במחצית השנייה של שנת 2018 (יולי-דצמבר) החלה מגמת עלייה בהתחלות הבנייה בקצב של כ-3.7% בממוצע לרבע שנה (רמה ממוצעת של כ-12,160 דירות לרבע שנה), וזאת, לאחר שהחל ברבע רביעי של שנת 2016 (אוקטובר-דצמבר) נצפתה ירידה של כ-3.6% בממוצע לרבע שנה – רמה ממוצעת של כ-12,670 דירות לרבע שנה", מסבירים בלמ"ס.  

הפערים בין המחוזות: ירידה בכל המחוזות – עלייה במחוז מרכז
המספר הגדול ביותר של דירות שהחלה בנייתן בשנת 2018 היה במחוז המרכז כ-24.8% מכלל הדירות, בעוד שבמחוז ירושלים – כ-7.3% בלבד. בהשוואה לשנת 2017, נרשמו ירידות במחוז חיפה (כ-37.2%), במחוז הצפון (כ-14.6%), במחוז הדרום (כ-12.3%) ובמחוז ירושלים (כ-10.7%), בעוד שבמחוז תל-אביב נרשמה עלייה של כ-10.7%.

 דירות שהוחל בבנייתן, לפי מחוז, שנת 2018

בבחינת היישובים: עלייה בירושלים וירידה בתל אביב
במחוז הצפון, נבנו בעיקר בתים בודדים ובתים דו-משפחתיים (כ-54.9%) ואילו במחוז תל אביב מהוות דירות אלה כ-4.7% בלבד. מבחינת הנתונים לפי יישובים, עולה שהמספר הגבוה ביותר של דירות שהחלה בנייתן בשנת 2018 היה בירושלים כ-2,880 דירות, עלייה של 2.9% בהשוואה לשנת 2017. בתל אביב כ-2,740 דירות, ירידה של 20.4% לעומת שנת 2017 .

שנתיים רצוף נמצאות בעלייה: יבנה, יהוד, קריית אונו, הרצליה וראשון לציון
היישובים שבהם המשיכה בשנת 2018 העלייה בהתחלות הבנייה לאחר עלייה שנרשמה גם בשנת 2017 הם יבנה, יהוד, קריית אונו, הרצלייה וראשון לציון.

היישובים בהם נרשמה עלייה ניכרת במספר הדירות שהחלה בנייתן בשנת 2018 לאחר ירידות שנרשמו בשנת 2017 הם אור יהודה בה החלה בנייתן של כ-560 דירות בשנת 2018, טירת כרמל כ- 1,200 דירות, פי 4 בהשוואה לשנת 2017, נהרייה כ-720 דירות, פי 3 לעומת 2017, אשדוד בה החלה בנייתן של כ-750 דירות, פי 2.5 מאותה תקופה אשתקד, חולון כ-1,170 דירות, פי 2 בהשוואה לשנת 2017 וראש העין בה נרשמה עלייה של פי 2 בהתחלות הבנייה לעומת שנת 2017, כ-1,640 לעומת 860 בשנת 2017.

דירות שהחלה בנייתן, לפי יישובים נבחרים, שנים נבחרות

עליה של 17.9% במסלול הריסה ובנייה – ירידה של 13.5% בתמ"א 38/2
בשנת 2018, החלה בנייתן של כ-6,560 דירות כתוצאה מהריסה של בניין קיים והקמה של בניין חדש, עלייה של כ-17.9% לעומת שנת 2017. יש לציין כי מתוך דירות אלה, כ-53.6% נבנו במחוז תל אביב, כ-19.6% במחוז המרכז וכ-13.6% במחוז חיפה.

מתוך הדירות שהחלה בנייתן, כתוצאה מהריסה של בניין קיים והקמה של בניין חדש, כ-2,770 דירות נבנו במסגרת תמ"א 38/2, ירידה של כ-13.5% בהשוואה לשנת 2017.

כשליש מהדירות נבנו במחוז תל אביב והמרכז
נוסף על כך, בשנת 2018, החלה בנייתן של כ-3,750 דירות, כתוספות בנייה לבניינים קיימים, כמעט ללא שינוי בהשוואה למספר הדירות שהוחל בבנייתן באותה שיטה בשנת 2017. מתוך דירות אלה, כשליש (33.0%) נבנו במחוז תל אביב, וכ-19.4% במחוז המרכז. מתוך הדירות החלה בנייתן כתוספות בנייה לבניינים קיימים, כ-2,310 דירות נבנו במסגרת תמ"א 38, ירידה של כ-2.2% לעומת שנת 2017 .

גמר בנייה – בשנת 2018 הסתיימה בנייתן של כ- 49,970 דירות, עלייה של 3.2% לעומת שנת 2017.

המחצית השנייה של 2018 רושמת ירידה – ירושלים בתחתית
על פי נתוני המגמה, במחצית השנייה של 2018 נרשמה ירידה של כ-4.2% בממוצע לרבע במספר הדירות שהסתיימה בנייתן, וזאת לאחר עלייה של כ-5.5% בממוצע לרבע במחצית הראשונה של 2018.

המספר הגדול ביותר של דירות שבנייתן הסתיימה, בשנת 2018, היה במחוז המרכז – כ-27.6% מכלל הדירות, בעוד שבמחוז ירושלים – כ-7.0% בלבד. בהשוואה לשנת 2017 נרשמה עלייה במספר הדירות שבנייתן הסתיימה במרבית מן המחוזות. במחוז הדרום חלה העלייה הגבוהה ביותר, של כ-24.2%, לעומת זאת, במחוז ירושלים נרשמה ירידה של כ-37.8% ובמחוז הצפון ירידה של כ-16.9%.

דירות שהסתיימה בנייתן, לפי מחוז, שנת 2018

סוף 2018: ירידה במספר הדירות בבנייה
מספר הדירות בבנייה פעילה הסתכם בכ-117.6 אלף דירות, לעומת כ-119.9 אלף דירות בסוף דצמבר 2017 .

בשנת 2018 הסתכם שטח התחלות הבנייה לכל הייעודים ב-12.0 מיליון מ"ר, לעומת 12.7 מיליון מ"ר בשנת 2017 – ירידה של כ- 5.1%.

עלייה בשטחי הבנייה למגורים
מכלל שטח התחלות הבנייה בשנת 2018, כ-70.6% נועדו לבנייה למגורים וכ-29.4% נועד לבנייה שלא למגורים. בהשוואה לשנת 2017 שטח הבנייה למגורים ירד בכ-8.5% ושטח הבנייה שלא למגורים עלה בכ-4.5%. .

בשנת 2018 הסתכם שטח גמר הבנייה לכל הייעודים ב-11.5 מיליון מ"ר, לעומת 11.9 מיליון מ"ר בשנת 2017 – ירידה של כ-3.1%. מכלל שטח גמר הבנייה בשנת 2018, כ-76.7% נועד לבנייה למגורים וכ-23.3% נועד לבנייה שלא למגורים. בהשוואה לשנת 2017, שטח הבנייה למגורים עלה בכ-1.3% ושטח הבנייה שלא למגורים ירד בכ-15.0%.

הגדרות

התחלת בנייה התחלת חפירת היסודות של בניין. מועד התחלת הבנייה של דירה הוא מועד התחלת הבנייה של הבניין שבו היא ממוקמת.

גמר בנייה השלמת הבנייה של בניין או תחילת השימוש במחצית שטחו לפחות (המוקדמת מהן). הסטטיסטיקה של גמר בנייה מתייחסת למספר הדירות או הבניינים שבנייתם הושלמה. גמר בנייה של דירה הוא גמר הבנייה של הבניין שבו היא ממוקמת. לעומת זאת בנתונים שמקורם במשרד הבינוי והשיכון (נתונים על בנייה ביוזמה ציבורית) נכללות במניין הדירות הגמורות כל הדירות שבנייתן הסתיימה, גם אם עדיין לא הסתיימה בנייתן של לפחות 50% מהדירות בבניין.

בניין/דירה בבנייה פעילה – בניין בתהליך בנייה פעיל או דירה בבניין שנמצא בתהליך בנייה פעיל, לא כולל בניינים שבנייתם הופסקה. בנתוני משרד הבינוי והשיכון נכללים גם בניינים שבנייתם הופסקה.

תמ"א 38 – תוכנית מתאר ארצית המיועדת לחיזוק בניינים מפני רעידת אדמה.

תמ"א 38/2 – מסלול מיוחד במסגרת תוכנית תמ"א 38 (ראו הגדרה לעיל), המאפשרת הריסה של בניין ובנייתו מחדש.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות