banner
אילוסטרציה // depositphotos
אילוסטרציה // depositphotos

חברות הנדל"ן הגדולות במשק מציגות זינוקים חדים בהכנסות

כך עולה מדיווחי החברות למחצית שנת 2022 ולרבעון האחרון – מה אומרים מנכ"לי החברות על התוצאות ולאן הם חותרים להתרחב? סיקור מיוחד

קרסו נדלן: ההכנסות עלו לכ- 440 מיליון שקל
הכנסות החברה במחצית הראשונה צמחו בכ- 87.4% לכ- 440.7 מיליון ₪, וברבעון השני צמחו בכ- 47% לכ- 178.8 מיליון ש"ח בהשוואה לתקופות מקבילות אשתקד. הרווח הנקי זינק במחצית הראשונה פי 8 לכ- 65.6 מיליון ₪, וברבעון השני פי 2.2 לסך של לכ- 8.8 מיליון ₪. החברה מכרה במחצית הראשונה כ- 119 יח"ד בכ- 364 מיליון ₪, מתוך 1,163 יח"ד שהחברה שיווקה ב- 13 פרויקטים. לחברה סך של כ- 10,900 יח"ד לשיווק שצפויות להניב הכנסות של כ- 18.3  מיליארד ₪ ורווח גולמי צפוי של כ- 3.6 מיליארד ₪.

דן פרנס // צילום: לני בן בשט
דן פרנס // צילום: לני בן בשט

דן פרנס, מנכ"ל קרסו נדל"ן: "הדוחות משקפים את הפיזור הנרחב של פעילות החברה ואיכות הפרויקטים המצויים בידינו. ביולי, השלמנו הנפקה לציבור של מניות החברה בבורסה לני"ע בת"א ע"פ שווי של 1.8 מיליארד ₪, לפני הכסף. לחברה שורה של פרויקטים בהליכי תכנון, עתודות קרקע משמעותיות וכן פרויקטים מתקדמים בתחום ההתחדשות העירונית. כל אלו צפויים לתמוך בהמשך צמיחתה של קרסו נדל"ן".

אשטרום: הרווח הנקי עלה לכ-293 מיליון שקל
הכנסות הקבוצה ברבעון השני צמחו בכ-12.1% לכ-1.24 מיליארד שקל, לעומת כ-1.1 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי ברבעון עלה בכ-32.8% לכ-270.5 מיליון שקל, לעומת כ-203.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. החברה רשמה ברבעון השני של 2022 עליית ערך נדל"ן להשקעה, נטו בסך של כ-203 מיליון שקל. הרווח התפעולי ברבעון השני צמח בכ-71% לכ-443.3 מיליון שקל, הרווח הנקי עלה לכ-293 מיליון שקל, לעומת כ-181 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המיוחס לבעלי המניות ברבעון טיפס בכ-80% לכ-293 מיליון שקל, לעומת רווח נקי לבעלי המניות בסך של כ-162 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

גיל גירון ורמי נוסבאום // צילום: ישראל הדרי
גיל גירון ורמי נוסבאום // צילום: ישראל הדרי

רמי נוסבאום, יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום: "הרחבנו את פעילותנו בכל התחומים. בין היתר, רכשנו פרויקט  יזום נוסף ביחד עם שותף בתחום האנרגיות המתחדשות בארה"ב, ורכשנו כ-50% מחברת ניצבים, המרחיבה את פעילותנו בתחום חומרי הגלם לענף הבניה. תוצאות הרבעון משקפות, בין היתר, את ההשבחת  הנדל"ן באשטרום נכסים. לצד הגידול ברווח, אנו ממשיכים לחזק את האיתנות הפיננסית, והנזילות הגבוהה".

רוטשטיין: ההכנסות צמחו לכ- 251 מיליון שקל
ההכנסות ברבעון צמחו בכ-93% לשיא של כ-251 מיליון ש"ח; הרווח הנקי עלה לשיא של כ-90 מיליון ₪. הרווח במחצית שנת 2022 הגיע לכ-100 מיליון ₪. ברבעון השני מכרה החברה 93 יחידות דיור, בהשוואה למכירת 86 יחידות דיור ברבעון הקודם ובהשוואה למכירת 68 יחידות דיור ברבעון המקביל אשתקד. מתחילת השנה ועד היום מכרה החברה 295 יח"ד בהיקף כספי של כ- 683 מיליון ₪. החברה משווקת כ-1,500 יחידות דיור (כולל שותפים) לעומת כ-870 יחידות דיור (כולל שותפים) בסוף הרבעון המקביל בשנת 2020;  במהלך השנתיים הקרובות צפויה החברה להתחיל בביצוע ושיווק של כ-1,500 יחידות דיור נוספות. לחברה זכויות לבניית כ-100,000 מ"ר מסחר ומשרדים וכ-9,450 יחידות דיור נוספות הנמצאות בשלבים שונים של פיתוח עסקי.

אבישי בן חיים מנכל רוטשטיין חברה לבניה // עודד קרני
אבישי בן חיים מנכל רוטשטיין חברה לבניה // עודד קרני

אבישי בן – חיים, מנכ"ל רוטשטיין: "במהלך הרבעון מכרנו כמחצית מהזכויות בפרויקט פינוי-בינוי בלוד במסגרתו יוקמו כ-500 יחידות דיור, והדבר תרם משמעותית לצמיחה שנרשמה ברבעון זה, גם הודות לעלייה הכוללת בהיקף יחידות הדיור שמכרה החברה. חשוב לציין כי העלייה החדה בהיקף המכירות מיוחס גם למהלכים בהם  נקטנו בשנים האחרונות. אנו צופים, כי מגמת צמיחה זו צפויה להמשיך, עם יציאה לשיווק של כ-1,500 יחידות דיור נוספות במהלך השנתיים הקרובות. במהלך השנים הקרובות הזרוע המניבה של רוטשטיין צפויה לצמוח באופן משמעותי, ועל פי הערכותינו, הפרויקטים הקיימים בביצוע ובתכנון יניבו עם השלמתם NOI שנתי בהיקף של כ-80 מיליון ש"ח".

האחים דוניץ: הרווח הנקי ירד לכ-70 מיליון שקל
הרווח הנקי במחצית הראשונה של שנת 2022 הסתכם בכ-70 מיליון ש"ח, לעומת רווח של כ-83.4 מיליון ₪  במחצית המקבילה אשתקד. הכנסות החברה הסתכמו בכ-45.3 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ-304.7 מיליון שקל במחצית המקבילה בשנת 2021. הכנסות החברה ממכירת דירות הסתכמו בכ-45.4 מיליון שקל לעומת כ-66.7 מיליון שקל במחצית הראשונה של שנת 2021. בנוסף, במחצית הראשונה של שנת 2022, לא נרשמו הכנסות ממכירת זכויות במקרקעין, לעומת הכנסות של כ-238.1 מיליון שקל בשנת 2021. לראשונה דוניץ איחדה את דוחות אלעד ישראל מגורים החדשה, ובכך הגדילה את סך המאזן ל-1,966 מיליון ₪  ואת הונה העצמי ל-1,018 מיליון  ₪. מלאי המקרקעין של החברה עלה לכ-1,160 מיליון שקל. סך צבר הפרויקטים הקיימים של החברה הינו בהיקף כולל של כ-6,700 יחידות דיור.

לוינשטין: רווח נקי רבעוני בסך כ-52.6 מיליון שקל
החברה מדווחת על רווח נקי בסך כ-52.6 מיליון שקל ברבעון השני של 2022, זינוק של 142% לעומת הרווח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ללא שערוכים עלה ב-138% לכ-44.6 מיליון שקל. הרווח התפעולי בתחום הנדל"ן למגורים זינק ביותר מפי 4 ברבעון השני והסתכם בכ-30.6 מיליון שקל.  סך דמי השכירות שגבתה הקבוצה מנכסים שבבעלותה ובבעלות משותפת ברבעון השני הסתכמו לסך של כ-26.3 מיליון שקל. הרווח התפעולי מהשכרות מבנים טיפס ב-45% ל-26.2 מיליון שקל. לוינשטין הנדסה רשמה ברבעון השני הכנסות ממכירת דירות בסך של כ-117.3 מיליון שקל – זינוק של 80% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי בגין פעילות זו קפץ ב-106% ל-34.3 מיליון שקל והרווח התפעולי זינק כמעט פי 4 ל-30.6 מיליון שקל. 

מביצוע עבודות בנייה בקבלנות באמצעות החברה הבת (60%) לוינשטין נתיב, החברה רשמה ברבעון השני גידול של 17% בהכנסות, לסך של כ-98.9 מיליון שקל. הרווח התפעולי עלה ב-21% לכ-11 מיליון שקל. לחברה צבר הזמנות בסך של כ-960 מיליון שקל נכון לסוף הרבעון השני, ההון שלה מסתכם בכ-1,455 מיליון שקל, כ-47% מסך המאזן.

שאולי לוטן, מנכל קבוצת משולם לוינשטין // יחצ
שאולי לוטן, מנכל קבוצת משולם לוינשטין // יחצ

שאולי לוטן, בעלים ומנכ"ל קבוצת לוינשטין: "לוינשטין פועלת במגזרי פעילות שונים בתחום הנדל"ן. השיפור בפרמטרים הפיננסיים ברבעון השני נובע מעלייה בתוצאות והביצועים של כל מגזרי הפעילות של החברה – מכירת דירות, עלייה בשיעורי התפוסה, עלייה במחירי השכירות ושיפור בתחום הביצוע של עבודות בנייה. במבט לעתיד, אנו צופים המשך ביקוש ער לדירות למגורים ולמשרדים, ובהתאם צופים גם המשך שיפור בתוצאות הכספיות".

צרפתי צבי ובניו: הכנסות בסך 202 מיליון שקל
הכנסות החברה ממכירת בניינים, שטחים מסחריים, וביצוע עבודות בששת החודשים הראשונים של 2022 הסתכמו בסך של כ-202 מיליון שקל והניבו רווח גולמי בשיעור של כ-34%. ברבעון השני הן הסתכמו בסך של כ-104 מיליון שקל והניבו רווח גולמי בשיעור של כ-33.3%. בששת החודשים הראשונים הסתכם הרווח לפני מס בסך של כ-47.7 מיליון שקל והרווח הנקי לתקופה בסך של כ-36.1 מיליון שקל, לעומת רווח לפני מיסים בסך של כ-30 מיליון שקל ורווח לתקופה בסך של כ-23.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני הסתכם הרווח לפני מיסים בסך של כ-22.4 מיליון שקל והרווח לתקופה בסך של כ-16.8 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה הסתכם ב-406 מיליון שקל. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת במחצית הראשונה הסתכם לסך של כ- 76.3 מיליון ₪. 

רפי צרפתי, מנכ"ל ובעלים משותף בחברה צרפתי צבי ובניו: "החברה פועלת בשורה ארוכה של פרויקטים הנמצאים בשלבים שונים של תכנון וביצוע, בעלי אופי מגוון החל מבנייה חדשה למגורים, דרך התחדשות עירונית לגווניה ועד לתעסוקה ונדל"ן מסחרי, לצד עסקאות שונות של מכירת ורכישת קרקעות. הכניסה המתוכננת לתחום הנדל"ן להשקעה מהווה גם היא גיוון של פעילות החברה. אנו שמחים שגם ברבעון זה המשכנו להציג תוצאות חזקות אשר עולות בקנה אחד עם ההשקעה הרבה והבחירות הנכונות שנעשו על ידי החברה".

מגדלי הים התיכון: עלייה של 11% בהכנסות
ההכנסות ברבעון השני של שנת 2022 צמחו בכ-11% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והסתכמו לסך של כ-57 מיליון שקל; הרווח הנקי לבעלי המניות טיפס לכ-36.6 מיליון שקל

ההון העצמי של החברה עלה לכ-1.27 מיליארד שקל;  ההון העצמי בתוספת מיסים נדחים עומד על כ-1.8 מיליארד שקל. במחצית הראשונה של שנת 2022, הרווח הנקי של הרשת גדל פי 4 לכ- 56.9 מיליון שקל. במהלך השנה האחרונה, נרשמה עליית שווי של בתי הרשת בך של כ- 590 מיליון שקל.

מוטי קירשנבאום // צילום: רמי זרנגר
מוטי קירשנבאום // צילום: רמי זרנגר

מוטי קירשנבאום, יו"ר מגדלי הים התיכון: "הצגנו גידול בפיקדונות שהתקבלו מדיירים חדשים, לצד המשך המגמה של עליית מחירי השיווק של יחידות הדיור, וכן שיפור בשיעורי התפוסה. השפעות אלה קיבלו ביטוי גם בעליית שווי של בתי הרשת בסך של כ-100 מיליון שקל ברבעון וכ-590 מיליון שקל במהלך השנה האחרונה. הרשת נמצאת כיום בתנופת ייזום משמעותית, הכוללת כ-1,000 יחידות דיור בפיתוח. ענף הדיור המוגן בישראל נמצא בצמיחה מתמדת, ואנו בוחנים באופן שוטף הזדמנויות עסקיות לרכישת קרקעות להקמת בתי דיור מוגן נוספים באזורי הביקוש". 

עמרם אברהם: עלייה של 276% בהכנסות
ההכנסות במחצית הראשונה של 2022 לעומת תקופה מקבילה אשתקד זינקו בכ-276% לכ-628.3 מיליון שקל. הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה עלה במחצית בכ- 205%  לכ-192 מיליון שקל, לעומת כ-63 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. במהלך המחצית הראשונה מכרה החברה 120 יח'"ד בהיקף כספי של כ-225 מיליון שקל. נכון לסוף יוני 2022, לקבוצה פרויקטים בישראל בביצוע, תכנון, עתודות קרקע והתחדשות עירונית בהיקף של 9,300 יח"ד. החברה צופה כי בשנה הקרובה יוצאו היתרי בניה לפרויקטים בהיקף של 3,156 יח"ד.

נועם גרייף, מנכ"ל עמרם אברהם: "אנחנו מסכמים את המחצית עם שיפור חד בכל הפרמטרים, ובראשם עלייה חדה בהכנסות וברווח הנקי. בחודשים האחרונים מימשנו ברווחים מהותיים קרקע בנתניה, זכויות בפארק המדע בסמוך ליקנעם, ולאחרונה גם דיווחנו על מכירת קרקע נוספת בנתניה ברווח של כ-85 מיליון שקל, תוך השגת תשואה של למעלה מ-200% על ההשקעה תוך פרק זמן של כשנה וחצי. החברה פועלת ליצירת מנועי צמיחה נוספת התואמים את פרופיל הפעילות, ובהקשר זה כניסה לתחום חוות השרתים".  

פרקומט: הרווח הנקי הסתכם בכ- 675 אלף שקל
הכנסות החברה בתחום מתקני החנייה הרובוטי, במחצית הראשונה הסתכמו בכ- 24.7 מיליון ₪. שיעור הרווח הגולמי היה דומה לקיים בתקופה המקבילה אשתקד והסתכם בכ- 18%. הרווח התפעולי התסכם בכ- 1.4 מיליון ₪ והרווח הנקי הסתכם בכ- 675 אלף ₪. שולמה מקדמת ייצור בחציון הראשון של שנת 2022 עבור 31 פרויקטים, זאת לעומת 16 פרויקטים בחציון הראשון של שנת 2021, ההיקף הכספי הכולל (החוזי) של הפרויקטים, אשר עבורם שולמה מקדמת ייצור, גדל גם הוא מכ- 17.5 מיליון ₪ בחציון הראשון של 2021, לכ-44.3 מיליון ₪ בחציון הראשון של 2022.

גיורא נוה מנכ"ל החברה: "פרקומט נמצאת בצמיחה בפעילות ונתון זה בא לידי ביטוי בגידול בכמות הפרויקטים שנכנסו לביצוע במחצית הראשונה של 2022. החברה מתכוונת אף להרחיב את היקף פעילותה בשנים הבאות וכן לקדם פתרונות יחודיים בתחום טעינת רכבים חשמליים באמצעות חברת הבת". 

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות