banner
אילוסטרציה // Depositphotos
אילוסטרציה // Depositphotos

מה ההוצאה הכספית שלכם נטו לחודש וכמה משכנתא אתם משלמים?

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום את סקר הוצאות משק הבית לשנת 2018, לפיו ההכנסה הכספית הממוצעת נטו למשק בית הייתה 17,276 ש"ח אחוז, אחוז הגרים בדירות בבעלות היה 66.5%, מתוכם 39%  משלמים משכנתא. הפער הגדול ביותר בערך הדירה נמצא בין תל אביב-יפו לבאר שבע

אילוסטרציה // Depositphotos

הסקר של הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) מתייחס ל-16 הערים הגדולות במדינה: 8 הערים שבהן יותר מ-200,000 תושבים – ירושלים, תל אביב-יפו, חיפה, ראשון לציון, אשדוד, פתח תקווה, באר שבע ונתניה ו-8 הערים המונות 200,000-100,000 תושבים – רמת גן, חולון, בת ים, בני ברק, אשקלון, בית שמש, רחובות וכפר סבא. מדגם הסקר כלל 8,792 משקי בית המייצגים כ-2,608,900 משקי בית באוכלוסייה. 

הכנס נטו למשק בית: 17,276 שקלים

בשנת 2018 ההכנסה הכספית הממוצעת נטו למשק בית הייתה 17,276 ש"ח, וההוצאה הכספית – 13,324 ש"ח. ההכנסה הכספית הגבוהה ביותר נמצאה בכפר סבא – 21,132 ש"ח, וההכנסה הכספית הנמוכה ביותר – 12,481 ש"ח נמצאה בבת ים. ההוצאה הכספית הגבוהה ביותר נמצאה בתל אביב-יפו – 15,675 ש"ח, וההוצאה הכספית הנמוכה ביותר נמצאה באשדוד – 8,836 ש"ח.

בכל הערים הגדולות בישראל, ההכנסה הכספית הממוצעת נטו גבוהה מההוצאה הכספית הממוצעת. הפער הגבוה ביותר בין הכנסה להוצאה נמצא בראשון לציון – 6,882 ש"ח, והנמוך ביותר בבאר שבע – 2,019 ש"ח.

בחישוב לנפש נמצא שבתל אביב-יפו ההכנסה הכספית וההוצאה הכספית לנפש הן הגבוהות ביותר (9,009 ש"ח ו-7,200 ש"ח בהתאמה), ואילו בבית שמש – הנמוכות ביותר (2,533 ש"ח ו-2,037 ש"ח, בהתאמה).

כפר סבא מובילה בהכנסה כספית ברוטו

בשנת 2018 ההכנסה הכספית הממוצעת ברוטו למשק בית בישראל מכל מקורות ההכנסה (עבודה, פנסיה, הון, תמיכות וקצבאות) הייתה 21,063 ש"ח לחודש. חציון ההכנסה הכספית ברוטו היה 16,343 ש"ח לחודש.

ב-16 הערים הגדולות, ההכנסה הממוצעת והחציונית הגבוהות ביותר נמצאו בכפר סבא (27,104 ש"ח ו-23,416 ש"ח, בהתאמה). ההכנסה הממוצעת והחציונית הנמוכות ביותר נמצאו בבני ברק (14,118 ש"ח ו-12,163 ש"ח, בהתאמה).

בקרב כלל משקי הבית שיעור ההכנסה מעבודה היה 78.3%. בערים רמת גן, חולון, בת ים וכפר סבא יותר מ-80% מההכנסה, מקורה בעבודה. בבני ברק – 64.1% מסך ההכנסה מקורה בעבודה, ו-25.7%  מההכנסה, מקורה בקצבאות ובתמיכות (לעומת 10.5% בקרב כלל משקי הבית).

מספר הנפשות הממוצע למשק בית בישראל היה 3.3. בבית שמש מספר הנפשות הממוצע הגבוה ביותר – 5.5, ובתל אביב-יפו הנמוך ביותר – 2.2.

אשדוד: ההוצאה הכספית הגבוהה ביותר על הדיור

ב-2018 ההוצאה החודשית הממוצעת לתצרוכת למשק בית בישראל הייתה 16,475 ש"ח. בכפר סבא ההוצאה הגבוהה ביותר – 18,865 ש"ח ובאשדוד ההוצאה הנמוכה ביותר –  12,082 ש"ח.

סעיף ההוצאה הגדול ביותר של משקי הבית הוא סעיף הדיור (24.8%). מבין 16 הערים הגדולות אחוז ההוצאה הגבוה ביותר על סעיף הדיור נמצא באשדוד – 31.9%, ואילו אחוז ההוצאה הנמוך ביותר נמצא בחיפה – 20.2%.

סעיף ההוצאה השני בגודלו הוא סעיף תחבורה ותקשורת (20.4%). בחיפה אחוז ההוצאה על סעיף זה הוא הגבוה ביותר – 21.8%, והוא גבוה פי 2 מאחוז ההוצאה בבני ברק – 9.7%.

בבאר שבע, אשקלון ובת ים, כחמישית מההוצאה לתצרוכת היא על סעיף המזון, לעומת כ-15% בתל אביב-יפו, ראשון לציון, רמת גן, חולון וכפר סבא.

בבני ברק נמצא אחוז ההוצאה הגבוה ביותר על סעיף חינוך, תרבות ובידור – 14.4%. אחוז ההוצאה הנמוך ביותר על סעיף זה נמצא בנתניה – 8.2%.

66.5% גרים בדירות בבעלות

בקרב כלל משקי הבית, אחוז הגרים בדירות בבעלות היה 66.5% ואחוז הגרים בדירות שכורות – 28.0%.

ברמת גן ובתל אביב-יפו, כמחצית ממשקי הבית גרים בדירות שכורות.

למעט הערים בני ברק, ירושלים ובית שמש, שבהן צפיפות הדיור גבוהה מנפש אחת לחדר, צפיפות הדיור הממוצעת בערים הגדולות היא פחות מנפש לחדר.

39.0% מכלל משקי הבית הגרים בדירות בבעלות, משלמים משכנתא. בבית שמש אחוז משלמי המשכנתא הוא הגבוה ביותר- 73.6%, וברמת גן האחוז הנמוך ביותר – 21.7%.

החזר המשכנתא החודשי הממוצע בכלל משקי הבית היה 3,617 ש"ח. מבין 16 הערים הגדולות ההחזר החודשי הממוצע הגבוה ביותר למשכנתא נמצא בתל אביב-יפו – 5,962 ש"ח, פי 2.4 מההחזר החודשי בבת-ים שבה ההחזר הנמוך ביותר – 2,454 ש"ח,.

ל-39.1% מסך משקי הבית יש ממ"ד בדירה. אחוז בעלי הממ"ד בכלל משקי הבית גבוה במיוחד (יותר מ-40%) בערים הדרומיות וכן בבית שמש, כפר סבא ופתח תקווה. 

אחוז בעלי הממ"ד בקרב הגרים בדירות בבעלות גבוה פי 2 מהאחוז בקרב הגרים בשכירות – 47.7% לעומת 21.7%, בהתאמה. 

מבין 16 הערים הגדולות, הפער הגדול ביותר בערך הדירה הממוצע על דירה בבעלות נמצא בין תל אביב-יפו לבאר שבע (3,633,000 ש"ח לעומת 1,226,000 ש"ח, בהתאמה). בתל אביב-יפו מספר החדרים הממוצע בדירה בבעלות הוא 3.8, ואילו בבאר שבע 4.1 חדרים.

ההוצאה החודשית הממוצעת לשכירת דירה בתל אביב-יפו הייתה 4,964 ש"ח, פי 2.5 מההוצאה באשקלון – 1,980 ש"ח. מספר החדרים הממוצע בדירה שכורה בתל אביב-יפו היה 2.6 לעומת 2.7 חדרים באשקלון.

על מוציאים משקי הבית בצריכת מוצרים?

בבית שמש אחוז הבעלות על מקפיא עמוק הוא הגבוה ביותר – 39.8%, כמעט פי חמישה מאחוזי הבעלות בתל אביב-יפו – 8.3%. בכפר סבא אחוז הבעלות על מדיח כלים הוא הגבוה ביותר- 63.6%, ואילו בבני ברק הנמוך ביותר – 7.4%. אחוז הבעלות הגבוה ביותר על מתקן לטיהור מים נמצא בראשון לציון – 53.0%, ואילו בירושלים הנמוך ביותר – 15.5%.

בכפר סבא נמצאו אחוזי הבעלות הגבוהים ביותר על מחשב ביתי אחד לפחות ועל מינוי לאינטרנט (91.8% ו-94.4%, בהתאמה). בראשון לציון נמצאו אחוזי הבעלות הגבוהים ביותר על טלוויזיה אחת לפחות ומינוי לטלוויזיה בכבלים ובלוויין (97% ו-89.7, בהתאמה). לעומת זאת, במשקי הבית בירושלים נמצאו אחוזי הבעלות הגבוהים ביותר על צלחת לוויין וממיר דיגיטלי (27.7% ו-24.9%, בהתאמה), מוצרים שהם תחליף למינוי בכבלים ובלוויין.

בבת ים ובכפר סבא נמצא אחוז הבעלות הגבוה ביותר על טלפון סלולרי אחד לפחות – 100%, ובבית שמש נמצא אחוז הבעלות הגבוה ביותר על שני טלפונים ניידים ויותר – 87.3%. 

איפה יש הכי הרבה רכבים בבעלות?

בראשון לציון שיעור הבעלות על מכונית אחת לפחות הוא הגבוה ביותר –  87.4%, ובבני ברק השיעור הוא הנמוך ביותר- 33.5%. בכפר סבא שיעור הבעלות על שתי מכוניות ויותר הוא הגבוה ביותר – 36.5%. אחוז הבעלות על אופניים חשמליים בתל אביב-יפו הוא הגבוה ביותר – 15.1%, יותר מפי 2.5 מאחוז הבעלות בקרב כלל משקי הבית ( 5.7%). בחיפה ובאשקלון אחוז הבעלות הנמוך ביותר – 2.7%. אחוז הבעלות הארצי על קורקינט חשמלי עמד על 3.3%. בבת ים נמצא האחוז הגבוה ביותר – 5.8% ובחיפה הנמוך ביותר – 1.1%.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות