banner
אילוסטרציה // depositphotos
אילוסטרציה // depositphotos

היועץ המשפטי לוועדה המקומית קריית אתא ייצג יזמים במרחב התכנון

כך עולה מדו"ח מבקר המדינה, שמציין כי העיריה "לא שקלה את העובדה שהוא מייצג כמה יזמים וקבלנים הפועלים במרחב התכנון של הוועדה" והעלתה חשש כי הדבר עלול להיווצר ניגוד עניינים. עוד נקבע:  "הביקורת שנעשתה בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריית אתא העלתה ליקויים רבים, כמה מהם חמורים עד כדי פגיעה באמון הציבור בה"

אילוסטרציה // depositphotos

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריית אתא, בראשות ראש העירייה יעקב פרץ עמדה במרכז דו"ח מבקר המדינה, יוסף שפירא, אשר בחן את פעילותה בשנים 2015 – 2018. בין הליקויים שמצאה הביקורת, היא מתייחסת לתוכנית המתאר הכוללנית של קריית אתא, שהכנתה החלה ב-11.11.12, וטרם הופקדה בוועדה המחוזית: "היעדרה של תוכנית מתאר כוללנית עלול לפגוע בפיתוחה ובתכנונה של העיר", נקבע בדו"ח. 

הקלות בנייה בניגוד לחוק
עוד נקבע כי בשנת 2013 נתנה הוועדה היתר בנייה להקמת מבנה מגורים בן עשר קומות מעל קומת מרתף ובו 40 דירות, לאחר שאישרה הקלות מספר, שחלקן אושר בניגוד לתקנות התכנון והבנייה. "הוועדה אישרה תוספות בנייה שבוצעו במבנה על סמך תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (להלן – תמ"א 38), אף על פי שהוראות התוכנית אינן חלות על הבנייה שבוצעה במקרה זה". 

במקרה אחר, בניגוד לתוכנית המפורטת התקפה ובניגוד לתקנות, אישרה הוועדה הקמת מבנה מסחרי בשטח שהבנייה המותרת בו למסחר הוגבלה ל-50% משטח המבנה. בניגוד להוראות התוכנית המפורטת החלה באזור זה אישרה הוועדה גם הסדרת חלק נכבד ממקומות החנייה עבור המבנה מחוץ למגרש.

הוועדה לא פעלה כראוי לאכיפת הדין
על פי הדו"ח הוועדה אינה עוקבת באופן שוטף אחר עבודת המפקחים כדי להגביר ולייעל את הפיקוח ואת האכיפה במרחב התכנון שלה, ונמצא כי הטיפול בתיקי הפיקוח נמשך במידה בלתי סבירה. הוועדה אינה פועלת ליישום מדיניות האכיפה שלה במלואה ובאופן עקבי". עוד נקבעה כי הוועדה לא פעלה כראוי לאכיפת הדין על גורמים שעברו עבירות בנייה במרחב התכנון שלה, ולעיתים הסתפקה בפעולות אכיפה חלקיות בלי למצות עימם את הדין. אשר לעבירות שנפתחו תיקים בעניינן בעקבות פעולות פיקוח יזומות של מפקחי הוועדה – רובן אותרו רק בתום הבנייה, והדבר הגביל את פעולות האכיפה שהוועדה רשאית לנקוט.

הוועדה לא הכינה תוכנית פיקוח שיטתית להסדרת פעולות הפיקוח, לא קבעה למפקחיה יעדי תפוקה כמותיים להכנת תיקי פיקוח שיועברו לתובע לשם הגשת כתבי אישום, ולא דאגה שמפקחיה יערכו פעולות יזומות בתחומי היישוב ובמחזוריות סבירה. עוד קובע הדו"ח כי הן מדור הפיקוח והן תובע הוועדה לא ניהלו רישום כלשהו של העברת תיקי הפיקוח ביניהם.

היועץ המשפטי והשמאים לא נבחרו בהליך תחרותי
על פי הביקורת, שנים רבות התקשרה העירייה עם שני שמאים ועם יועץ משפטי חיצוני שלא נבחרו בהליך תחרותי. עוד עולה כי בתיקי הוועדה לא נמצאו הסכמי ההתקשרות עם אחד השמאים. מעבר לכך, בעת התקשרותה עם היועץ המשפטי החיצוני "לא שקלה העירייה את העובדה שהוא מייצג כמה יזמים וקבלנים הפועלים במרחב התכנון של הוועדה", נכתב בדו"ח, "העירייה אף לא ערכה עימו הסדר למניעת ניגוד עניינים, כנדרש, דבר שעלול היה להעמידו בנסיבות מסוימות במצב של חשש לניגוד עניינים מובנה. יצוין כי במהלך הביקורת, ביוני 2018, ערכה העירייה עם היועץ המשפטי החיצוני הסדר למניעת ניגוד עניינים.

בכמה מקרים נמנע היועץ המשפטי החיצוני מלהשתתף בישיבות הוועדה שנדונו בהן בקשות בנייה שהגישו קבלני בנייה שהם לקוחותיו, ובכל זאת העבירה הוועדה לידיו את החומרים שהיו קשורים בעררים הנוגעים להם בזמן אמת, לרבות תגובות הוועדה המקומית לערר, פרוטוקול הדיון בוועדת הערר וההחלטות שניתנו בערר. התנהלות זו של הוועדה המקומית בעייתית, ועלולה הייתה להעמיד את היועץ המשפטי החיצוני במצב של חשש לניגוד עניינים.

המבקר ממליץ לעיריה "לפעול לבחירתם של נותני השירותים בהליך תחרותי שיאפשר לבחון כמה הצעות, להשוותן ולבחור בטובה וביעילה ביותר. בכל הקשור להעסקת היועץ המשפטי החיצוני על העירייה להקפיד על קיומן של הוראות הנוהל למניעת חשש לניגוד עניינים". 

בסיכום הדו"ח נכתב כי: "הביקורת שנעשתה בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריית אתא העלתה ליקויים רבים, כמה מהם חמורים עד כדי פגיעה באמון הציבור בה. ממצאי הדוח מעידים על ליקויים בפעילותה של הוועדה במתן היתרי בנייה ובאי-הקפדה על אכיפת החוק במרחב התכנון שלה. במרחב הוועדה בוצעה בנייה בלתי חוקית בלי שהוועדה עשתה די למיגורה של התופעה. במקרים רבים הסתפקה הוועדה בהתראות לעברייני בנייה בלי שנקטה פעולות אכיפה נוספות או אמצעים משפטיים להפסקת הבנייה הבלתי חוקית. בטיפולה הלקוי של הוועדה בבנייה הבלתי חוקית בתחומה יש משום פגיעה בשלטון החוק. הליקויים בהתקשרויות העירייה לתקופות ממושכות עם שמאים ועם היועץ המשפטי יש בהם כדי לפגוע בעקרון השוויון, היעילות והחיסכון ואף בכללי מינהל תקין. העירייה כרתה הסכם למתן שירותים משפטיים עם יועץ משפטי חיצוני לוועדה המקומית, אך עד יוני 2018 לא ערכה עימו הסדר למניעת ניגוד עניינים שיגדיר את תפקידו ויסדיר אותו באופן שלא יפגע בחובת הנאמנות שלו כלפי הוועדה וכלפי הציבור, הגם שייצג קבלני בנייה במרחב התכנון. במצב דברים זה, עד לעריכת ההסדר למניעת ניגוד עניינים עלולה הייתה הוועדה להעמידו בפועל במצב של ניגוד עניינים. לנוכח הממצאים שהועלו בדוח בנוגע לתפקוד הוועדה, על הוועדה המחוזית, יחידת האכיפה הארצית ומינהל התכנון במשרד האוצר להפיק את הלקחים הנדרשים ולפעול לתיקון כל הליקויים שנמצאו".

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות