banner
אילוסטרציה // מגדילים
אילוסטרציה // מגדילים

נדחתה עתירת התאחדות בוני הארץ נגד עיריית גבעתיים על רקע ניסיון לעצור את תמ"א 38

התאחדות בוני הארץ מיהרה לתבוע את עיריית גבעתיים, בגין החלטתה שלא לאפשר תמ"א 38 ברחוב פטאי אולם בינתיים הוועדה המחוזית דחתה את החלטת העירייה, העתירה התייתרה והתובעים ישלמו 20 אלף שקל

בית המשפט המחוזי בתל אביב (בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים) קיבל לאחרונה את בקשתה של הוועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים, ודחה על הסף עתירות שהגישו התאחדות בוני הארץ ועו"ד גיא פרבמן, בגין החלטות הנוגעות לתוכנית מתאר מקומית הכוללת מספר פרויקטים של התחדשות עירונית ברחוב פטאי בגבעתיים, זאת לאחר שהן התייתרו. 

הרקע לעתירות: החלטת עיריית גבעתיים לעצור את תמ"א 38
ההחלטה שבגינה הוגשה העתירה, כוללת שני חלקים: האחד, המלצת הוועדה המקומית לוועדה המחוזית לפרסם הודעות לפי סעיף 77 ו- 78 לחוק התכנון והבניה על מנת להגביל הוצאת היתרי בניה מכוח תמ"א 38 עד להפקדת תוכנית מפורטת למתחם פטאי בעיר (תוכנית 503-0522060) שמכוח סעיף 23 לתמ"א 38 אשר מצויה בהכנה או עד חלוף 12 חודשים, לפי המוקדם. זאת, למעט מתחמים מסוימים שפורטו שם ולמעט היתרים מכוח בקשות שכבר אושרו ע"י הוועדה המקומית או הוגשו ועמדו בתנאי תקנה 38 לתקנות הרישוי או בקשות שיוגשו בתוך 6 חודשים מיום קבלת ההחלטה ומבוססות על תיק מידע שהתבקש או ניתן לפני 8/3/21.

החלק השני של ההחלטה נוגע לאימוץ ההמלצה כהנחיות פנימיות לתקופת ביניים, עד לפרסום התנאים או עד החלטה אחרת של הוועדה המחוזית. 

העותרים: החלטה לא סבירה
הסעד העיקרי שהתבקש בעתירות הוא ביטולה של ההחלטה וככל שלא תבוטל, להורות כי לא תחול למפרע אלא רק לגבי בקשות להיתר בניה המבוססות על בקשות למידע שהוגשו לאחר מתן פסק הדין בעתירות ולכל הפחות, ממועד שלא יקדם ליום 18/3/21 – מועד פרסום ההחלטה. 

לטענת העותרים החלטת הוועדה המקומית, התקבלה בחוסר סמכות ואיננה סבירה. אין בסמכות הוועדה המקומית להחיל מדיניות רחבה של אי מתן אישורי בנייה לפי תמ״א 38 המבטלת למעשה את תמ"א 38 במרחב תכנון העיר גבעתיים כפי שעשתה, בכלל ובאופן רטרואקטיבי ותוך פגיעה בלתי מידתית בציבור הרחב, בפרט.

הוועדה המחוזית: תתאפשר הוצאת היתרי בניה מכוח תמ"א 38
לאחר שהוגשו העתירות, ביום 12/7/21, החליטה הועדה המחוזית לתכנון ובניה בתל אביב על הפקדת התכנית המפורטת בכפוף לתיקונים. 

הועדה המחוזית קבעה בהחלטתה: "לאור החלטת הוועדה המחוזית להפקיד את תוכנית מתחם פטאי ומאחר שבידי הוועדה המקומית מצוי שיקול הדעת לעניין ההיתרים, הוועדה המחוזית לא רואה לנכון בשלב מתקדם זה, לפרסם הודעה בדבר הכנת תכנית ולקבוע תנאים להוצאת היתרי בניה לפי סע' 78 לחוק. על הוועדה המקומית בהתאם לסמכותה לפי תמ"א 38, לבחון את ההיתרים שיוגשו בהתאם להחלטת ההפקדה של תוכנית זו".

לאור זאת החליטה הוועדה המקומית לשנות את המלצתה, כך שהתנאים שיחולו עד להפקדת התוכנית המפורטת או עד פרסום למתן תוקף של תכנית אחרת, בתוכנית 503-0596080 המכונה "מתחם פטאי", שאמורה לספק מענה חלקי למחסור בשטחי ציבור, תתאפשר הוצאת היתרי בניה מכוח תמ"א 38. 

בית המשפט: "מנגנון השמדה עצמית מובנה"
בתוך כך, הועדה המקומית ביקשה לדחות את העתירות שהוגשו נגדה על הסף, שכאמור התייתרו לאחר שהוועדה המחוזית דחתה את החלטת העירייה.

השופטת יעל בלכר החליטה לקבל את הבקשה וקבעה בפסק הדין: "משהוועדה המחוזית דחתה את המלצת הוועדה המקומית לפרסם הערה ותנאים לפי סעיפים 77-78 לחוק, ממילא גם החלק השני של ההחלטה, לאמץ את ההמלצה כהנחיות פנימיות עד לפרסום או עד להחלטה אחרת של הוועדה המחוזית – הוא חסר משמעות וחסר תוקף. יתר על כן, החלטת הוועדה המקומית שבנדון כוללת "מנגנון השמדה עצמית מובנה" שעה שנקבע בה במפורש, כי ההמלצה תאומץ כהנחיה פנימית שתחול בתקופת הביניים עד לפרסום התנאים או עד החלטה אחרת של הוועדה המחוזית. תוקפה של ההחלטה לאמץ את ההמלצה בתקופת הביניים, פקע, אפוא, עם החלטת הוועדה המחוזית". 

עוד נאמר בפסק הדין: "בהעדר תוקף להחלטת הוועדה המקומית לאמץ את ההמלצה כהנחיות פנימיות, אין עוד משמעות להכרעה בטענות העותרים לפגמים שנפלו לשיטתם בהחלטה זו ובסעד שהתבקש לביטולה של ההחלטה, כמו גם להכרעה בשאלת מועד התחולה של ההחלטה. דיון כאמור הוא דיון תיאורטי בהחלטה שאיננה עוד ובסעד שהתייתר".

עם דחיית העתירות חויבו העותרים לשלם לוועדה המקומית הוצאות משפט בסך 20,000 ₪. 

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות