banner
מיקי זיסמן, מנכל קרדן נדלן // יחצ
מיקי זיסמן, מנכל קרדן נדלן // יחצ

קרדן נדל"ן: ההכנסות ברבעון הראשון הסתכמו בכ-104 מיליון שקל

במהלך הרבעון הראשון של 2019 מכרה החברה 17 יחידות דיור, חלה ירידה ברווח הגולמי והתפעולי וההון העצמי הסתכם בכ-508 מיליון שקל, לאחר הכרזת דיבידנד בסך של כ-14 מיליון שקל

תמונה: מיקי זיסמן, מנכל קרדן נדלן // יחצ

חברת קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ, בשליטת קרדן ישראל, ובניהולו של מיכאל זיסמן, דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2019, לפיהן ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2019 הסתכמו בכ-104.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-106.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. "הירידה בהכנסות מיוחסת בעיקר לקיטון בהכנסות מביצוע עבודות בניה באמצעות חברת אל-הר, בקיזוז חלקי עם הצמיחה בהכנסות ממכירת דירות", מסרו מהחברה.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון של שנת 2019 הסתכם בכ-20.8 מיליון שקל (כ-19.9% מההכנסות), בהשוואה לכ-23.8 מיליון שקל (כ-22.4% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. את השינוי בשיעור הרווח הגולמי מסבירים בחברה כי הוא "נבע מהתמתנות בשיעור הרווח הגולמי במגזר ביצוע עבודות בניה ומנגד נרשמה עלייה בשיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות". עוד על פי הדיווח, שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות ברבעון הראשון של שנת 2019 עלה לכ-26% מההכנסות, בהשוואה לשיעור רווח גולמי של 24.3% מההכנסות ברבעון הקודם ובהשוואה ל-23.3% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי מביצוע עבודות בניה (באמצעות חברת אל-הר) ברבעון הראשון של שנת 2019 עמד על כ-12.9% מההכנסות, בהשוואה לכ-15.4% מההכנסות ברבעון הקודם ובהשוואה לכ-18.6% ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2019 הסתכם בכ-10.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-15.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. "הירידה ברווח התפעולי נבעה בעיקר מהקיטון האמור ברווח הגולמי, וכן מעלייה בהוצאות התפעוליות – הוצאות מכירה והוצאות הנהלה וכלליות", מסבירים בחברה.

ההכנסות מימון, נטו ברבעון הראשון של שנת 2019 הסתכמו בכ-5.3 מיליון שקל, בהשוואה להוצאות מימון, נטו בסך של כ-2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בחברה אומרים כי: "המעבר להכנסות מימון, נטו נבע בעיקר מביטול הפרשה לירידת ערך מלאי בחברת הולילנד פארק (חברה מוחזקת – 40%) בסך של כ-9.2 מיליון שקל, בקיזוז חלקי עם עליה בהוצאות המימון בגין הפרשי שער חליפין ושחיקה בהלוואה דולרית שניתנה לחברה מוחזקת".

עוד מדווחים בחברה כי הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של קרדן נדל"ן ברבעון הראשון של שנת 2019 עלה בכ-40% לכ-12.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-9.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

יש לציין כי ברבעון הראשון של שנת 2019 מכרה החברה 17 יחידות דיור (חלק החברה 13 יחידות דיור), בהשוואה למכירת 15 יחידות דיור (חלק החברה 12 יחידות דיור) ברבעון המקביל אשתקד. נכון לסוף ראשון של שנת 2019, החברה בונה ומשווקת 720 יחידות דיור, מתוכן נמכרו 534 יחידות דיור ונמסרו 275 יחידות דיור.

ממאזן החברה עולה, כי נכון ליום ה-31.03.2019, לחברה מזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסים המוחזקים למסחר בסך של כ-166 מיליון שקל והשקעות לזמן קצר בסך של כ-135 מיליון שקל. לחברה חוב פיננסי ברוטו בסך של כ-262 מיליון שקל, ובניכוי קופת המזומנים לחברה עודף נכס פיננסי, נטו בסך של כ-39 מיליון שקל.

הונה העצמי של החברה, נכון ליום ה-31.03.2019, הסתכם בכ-508 מיליון שקל (כ-505 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), המהווה כ-54.6% מסך המאזן (בניכוי מקדמות מרוכשי דירות), וזאת לאחר הכרזת דיבידנד בסך של כ-14 מיליון שקל בחודש מרץ האחרון.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות