banner
רון אבידן // צילום: תמר מצפי | Depositphotos
רון אבידן // צילום: תמר מצפי | Depositphotos

חברת אזורים מסכמת שנה עם עלייה של 12 אחוז במחיר הממוצע לדירה וירידה במספר הדירות שנמכרו

הרווח הגולמי הצפוי מפרויקטיי התחדשות עירונית שהקמתם צפויה בשנה הקרובה, מסתכם בכ-4.4 מיליארד שקל

חברת אזורים מדווחת על תוצאות כספיות לשנת 2023, לפיהן היקף ההכנסות הכולל של החברה צמח בכ-33% והסתכם בכ-1.47 מיליארד ש"ח, לעומת כ-1.1 מיליארד ש"ח בשנת 2022. ההכנסות מדמי שכירות מהנכסים המניבים של החברה, דמי שימוש ושרותי ניהול הסתכמו לסך של כ-96 מיליון ש"ח, לעומת כ-76 מיליון ש"ח אשתקד, נתון המהווה גידול של כ-26%. הרווח הנקי הסתכם ב-2023 ב-229 מיליון ש״ח, בהשוואה לרווח נקי של 176 מיליון ₪ בשנת 2022. 

עלייה במחירי הדירות – ירידה בהיקף המכירות

במהלך שנת 2023, מכרה החברה 395 דירות בהיקף כספי כולל של כ-1.08 מיליארד ש"ח (לא כולל מע"מ) לעומת 522 דירות בהיקף כספי כולל של כ-1.27 מיליארד ש"ח (לא כולל מע"מ) בשנת 2022. 

נכון למועד הדוח, לחברה מלאי למכירה של כ-1,056 יח"ד בפרויקטים ששיווקם החל, מתוכן 888 (84%) יחידות דיור הינן בפרויקטים שסיום הקמתם צפוי ברבעון הראשון של שנת 2026 ולאחר מכן. המחיר הממוצע של דירה שמכרה החברה בשנת 2023 עמד על כ-3.19 מיליון ש"ח, זאת לעומת מחיר ממוצע של כ-2.85 מיליון ש"ח בשנת 2022 – עלייה של כ-12% – אותה מסבירים בחברה כתוצאה מתמהיל הפרויקטים ששווקו. 

את הרבעון הרביעי, על רקע מלחמת "חרבות ברזל", סיימה החברה עם מכירתן של 90 דירות בהיקף כספי כולל של 309 מיליון שקלים (לא כולל מע"מ), אותה מסבירים "לאור עליית הביקושים שהחלה בדצמבר 2023". 

עלייה בהון העצמי

ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה בסיום שנת 2023 עלה בכ-10% לכ-2.07 מיליארד ש"ח, לעומת 1.87 מיליארד ש"ח בסיום שנת 2022. "אזורים שומרת על יתרות נזילות גבוהות המאפשרות לה גמישות פיננסית וניצול הזדמנויות", כך נמסר, "יתרת הנזילות של החברה עומדת על כ-350 מיליון ש"ח. מתוכם, מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ-123 מיליון ש"ח ובנוסף פקדון כספי בסך של כ-31 מיליון ש"ח שהופקד לתקופה העולה על שלושה חודשים. היתרות כוללות עודפי הון עצמי שהושקעו בפרויקטים בליווי, מעבר להון העצמי הנדרש בהתאם להסכמי הליווי, בסך של כ-190 מיליון ₪". 

תחזית להתחדשות העירונית

בנוסף, החברה מדווחת כי הרווח הגולמי הצפוי מפרויקטי התחדשות עירונית שהקמתם צפויה החל משנת 2024, מסתכם בכ-4.4 מיליארד ש״ח, וזאת רק ביחס לפרויקטים בשלב תכנוני מתקדם. לחברה 5 פרויקטי התחדשות עירונית משמעותיים בהקמה הכוללים 1,795 יחידות דיור. להערכת החברה בשנים 2024-2025 תחל הקמתם של 17 פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית בהיקף הכולל מעל כ- 3,200 יח"ד, מתוכן כ- 2,200 יח"ד לשיווק על ידי החברה. לאזורים כ-60 פרויקטי התחדשות נוספים שצפויים לכלול כ- 24,000 יחידות דיור, הנמצאים בשלבים שונים של הליכי תכנון, מרביתם באזורי ביקוש.

רון אבידן, מנכ"ל אזורים, מסר כי: "גם באחת התקופות המאתגרות שידענו בשנים האחרונות, אזורים מציגה צמיחה בפעילות ושיפור בכל הפרמטרים התפעוליים. בכוונתנו להמשיך להרחיב באופן משמעותי את מצבת הפרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית. ככלל, אנו רואים בשנים האחרונות את העיר ירושלים כאזור אסטרטגי בפעילותנו על רקע המחסור ביחידות דיור וזאת לצד מדיניות העירייה התומכת לקידום פרויקטים ופיתוח העיר ירושלים כולה. לאזורים מלאי פרויקטים משמעותי ובשל שבכוונתנו להשיק בתקופה הקרובה, זאת בכדי להיענות לביקושים הגוברים שאנו מזהים בשוק מאז הסתגלות המשק למצב מלחמה. אנו צופים כי ביקושים אלו ילכו ויגברו עם ביצוע הורדות ריבית נוספות". 

עוד על פי הדיווח, במסגרת הפעילות של אזורים בארה"ב, לחברה 180 יח"ד מניבות, 434 יח"ד בהקמה בשני פרויקטים ועוד 174 בפרויקט עתידי. השווי ההוגן נכון ל- 31.12.23 עומד על כ-266 מיליון דולר ו-NOI שנתי, בתפוסה מלאה, צפוי להסתכם בכ-23 מיליון דולר.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות