banner
התחדשות עירונית בנתניה כ- 15 אלף יח"ד חדשות ייבנו בהתחדשות עירונית // depositphotos
כ- 15 אלף יח"ד חדשות ייבנו בהתחדשות עירונית // depositphotos

משרד האוצר: עלייה של 18% ברכישת דירות

סקירת הנדל"ן של משרד האוצר לחודשים ספטמבר-אוקטובר: נרכשו 15.9 אלף דירות, עליה של 18% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. יחד עם זאת, בניכוי מכירות מסובסדות מדובר על 4% בלבד

אילוסטרציה // depositphotos

משרד האוצר מפרסם את סקירת ענף הנדל"ן למגורים ספטמבר-אוקטובר 2019: נרכשו 15.9 אלף דירות, עליה של 18% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, במשרד האוצר טוענים כי: "גידול חד זה מתרכז במכירות במסגרת מחיר למשתכן, אשר הכפילו עצמם בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד". בניכוי מכירות מסובסדות אלו עומד הגידול במספר העסקאות בשוק החופשי בחודשים ספטמבר-אוקטובר על 4% בלבד.

עליה של 18% ברכישת דירות
בחודש אוקטובר נרכשו 6.3 אלף דירות בלבד, ירידה של 23% בהשוואה לאוקטובר אשתקד, זאת על רקע מיעוט ימי העבודה באוקטובר השנה בשל חגי תשרי, כך מנתחים במשרד האוצר. בסיכום החודשים ספטמבר-אוקטובר השנה נרכשו 15.9 אלף דירות, עליה של 18% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, גידול חד זה מתרכז במכירות במסגרת מחיר למשתכן, אשר הכפילו עצמם בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בניכוי מכירות מסובסדות אלו עומד הגידול במספר העסקאות בשוק החופשי בחודשים ספטמבר-אוקטובר על 4% בלבד. כמו-כן, בהשוואה רב-שנתית של רמת המכירות בשוק החופשי בחודשים ספטמבר-אוקטובר "מדורגים" חודשים אלו השנה בשליש התחתון של דרוג זה.

פלח השוק של דירות יד שניה הוביל את הגידול בעסקאות בשוק החופשי בחודשים ספטמבר-אוקטובר, עם עליה של 5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בפילוח גיאוגרפי נמצא כי  במרבית האזורים נרשמו שיעורי עליה של בין 10%-8%, כאשר מנגד ירידה של 12% בעסקאות אלו שנרשמה באזור נתניה מיתנה את הגידול במספר העסקאות ברמה הארצית. 

3.1 אלף דירות נמכרו
סך הדירות החדשות שנמכרו בשוק החופשי בחודשים ספטמבר-אוקטובר עמד על 3.1 אלף, עליה מתונה של 2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בפילוח גיאוגרפי בולטת ירידה חדה ברכישות אלו באזורי הפריפריה הדרומית והצפונית (למעט אזור נצרת). מנגד, חל גידול משמעותי במכירת דירות חדשות בשוק החופשי נרשם באזור המרכז. 

בהכללת המכירות בסבסוד ממשלתי הגיע מספר העסקאות בדירות חדשות בחודשים ספטמבר-אוקטובר ל-6.5 אלף, גידול חד של 42% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. "גידול זה חל על רקע הכפלת מספר העסקאות בסבסוד ממשלתי בהשוואה בין שתי תקופות אלו", אומרים במשרד האוצר, "בולט במיוחד חודש ספטמבר, במהלכו חצה לראשונה רף מכירות מחיר למשתכן את הרמה החודשית של אלפיים דירות (2030 דירות, רמה הגבוהה ב-30% משיא המכירות הקודם, שנרשם בחודש מרץ האחרון). כמו-כן, לראשונה היה סך העסקאות החודשי בסבסוד ממשלתי גבוה מסך המכירות בשוק החופשי של דירות חדשות". 

עוד בנתונים: תזרים המזומנים הפוטנציאלי של הקבלנים ממכירת דירות חדשות (כולל דירות בסבסוד ממשלתי) עמד על ממוצע חודשי של  5.2 מיליארד ₪ בחודשים ספטמבר-אוקטובר השנה, עליה ריאלית של 34% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. כ-37% מסך תזרים זה בחודשיים אלו נבע ממכירת דירות בסבסוד ממשלתי, זאת לעומת שיעור של 25% בלבד בתקופה המקבילה אשתקד.

רכישות המשקיעים בחודשים ספטמבר-אוקטובר הסתכמו ב-1.8 אלף דירות, עליה מתונה של 3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, כאשר במונחים מוחלטים זוהי תוספת דו-חודשית של 50 דירות שנרכשו להשקעה. על רקע נתונים אלו יש לציין כי רמת רכישות המשקיעים בתקופה המקבילה אשתקד שיקפה רמת שפל, כאשר בהשוואה לאותה תקופה ב-2017 ירדו רכישות המשקיעים ב-24%. כשיעור מסך העסקאות עמד משקל רכישות המשקיעים בחודשים ספטמבר-אוקטובר השנה על 11% מסך העסקאות, נמוך בשתי נקודות אחוז בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

גידול של 10% מצד משקיעים באזור תל אביב
בפילוח גיאוגרפי נמצא כי האזורים ש"הובילו" את הירידה ברכישות המשקיעים אשתקד, הם גם אלו שהובילו את הגידול ברכישות המשקיעים בחודשים ספטמבר-אוקטובר האחרונים,  זאת למעט אזור ירושלים בו הוסיפו לרדת רכישות המשקיעים גם בחודשיים אלו. מנגד, באזור ת"א, הדומיננטי ביותר ברכישות המשקיעים (אם כי במידה פחותה בהשוואה לשנות הגאות בפעילות המשקיעים)  נרשם גידול של 10% ברכישות אלו בחודשים ספטמבר-אוקטובר, כמו גם בסיכום עשרת החודשים הראשונים של 2019, זאת לאחר ירידה חדה של 30% אשתקד. 

"ניתוח רמות השכר של רוכשי הדירות להשקעה באזור ת"א בחודשים ספטמבר-אוקטובר האחרונים מצביע על שונות גבוהה", אומרים באוצר, "כך, בעוד שהשכר הממוצע בחמישון העליון בקרב משקיעים אלו עמד על 222 אלף ₪, ברוט לחודש, בקרב החמישון התחתון של משקיעים אלו עמד השכר הממוצע על 8 ₪ בלבד".

"על רקע הממצאים לעיל נציין כי ניתוח זה של רמות השכר/הכנסות מעסק מתייחס כמובן רק למי שהינם תושבי ישראל. משקל תושבי החוץ בסך העסקאות (ברמה הארצית) עדיין נותר על רמה נמוכה (כאחוז בלבד מסך העסקאות), כאשר באזור ת"א שיעורם הינו הגבוה ביותר-מהווים כ-3% מסך העסקאות ו-15% ממי שרוכשים דירה להשקעה. בהקשר זה נציין כי אף כי שיעור זה הינו זעום, עדיין ניתן למצוא בינהם משקיעים "סדרתיים". כך למשל, אחד מתושבי חוץ אלו רכש קרוב ל-40 דירות בישראל (מרביתם בירושלים ות"א) מאז ינואר 2014", מסבירים במשרד האוצר.  

עלייה של 3% במכירות משקיעים
מכירות המשקיעים בחודשים ספטמבר-אוקטובר הסתכמו ב-2.6 אלף דירות, עליה של 3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בפילוח גיאוגרפי בולט גם בניתוח זה אזור ת"א, כמו גם אזור המרכז,  עם עליה של 9% במכירות המשקיעים. ניתוח מכירות המשקיעים באזור ת"א בחודשיים אלו מלמד כי רבע מהם מכרו לפחות עוד דירה אחת מאז בוטל הפטור ממס שבח על משקיעים בינואר 2014 (עד אותה עת, על מנת להיות זכאים לפטור ממס שבח היה על המשקיעים להמתין לפחות ארבע שנים בין מכירה למכירה). בקרב מי שהינם ישראלים עומד שיעור זה על 30%. 

באוצר מנתחים כי: "הגידול המתון ברכישות המשקיעים, אשר היקפם נמוך מזה של מכירות המשקיעים, כאשר במקביל גם רמת מכירות אלו רשמה גידול מתון, הביאו להמשך מגמת הירידה ב"מלאי" הדירות בידי משקיעים. כך בחודשים ספטמבר-אוקטובר נגרעו מ"מלאי" זה  813 דירות, בדומה לקצב בו ירד מלאי זה בתקופה המקבילה אשתקד. מאז החל לרדת "מלאי" הדירות בידי משקיעים באפריל 2016 נגרעו ממנו עד אוקטובר השנה כ-21 אלף דירות". 

רכישות הזוגות הצעירים הסתכמו ב-8.9 אלף דירות
מתוך סך זה,  5.5 אלף דירות נרכשו בשוק החופשי, בדומה לרמתן בתקופה המקבילה אשתקד. בפילוח גיאוגרפי נמצא כי באזור המרכז גדלו רכישות הזוגות הצעירים בשוק החופשי ב-13%,  כאשר שיעור גידול דומה נרשם באזור חיפה. מנגד בולטים אזורי נתניה ורחובות עם ירידה חדה ברכישות אלו, בשיעורים של 18% ו-10%, בהתאמה. 

"כפי שצוין, סך הדירות שנמכרו במסגרת "מחיר למשתכן" בחודש ספטמבר האחרון הגיעה לרמתו הגבוהה ביותר מאז החלו מכירות אלו ברבעון הראשון של 2016. סך מכירות אלו, אשר עמד על 2,030 דירות היווה למעלה ממחצית (53%) הדירות החדשות שנמכרו באותו חודש", אומרים באוצר. 

באזורי ירושלים, חיפה וב"ש היוו מכירות מסובסדות אלו כ-70% מסך הדירות החדשות שנמכרו באותו חודש. 

רכישות משפרי הדיור בחודשים ספטמבר-אוקטובר הסתכמו ב-5.3 אלף דירות, עליה של 9% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בפילוח גיאוגרפי בולט אזור רחובות בגידול של 23% ברכישות משפרי הדיור, זאת בין היתר על רקע שיעור גבוה יחסית של משפרי דיור באזור זה הרוכשים דירה טרם שמכרו את דירתם הקודמת.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות