banner
שר הפנים, משה ארבל // צילום: דוברות משרד השר
שר הפנים, משה ארבל // צילום: דוברות משרד השר

הגודל לא קובע: הצעת חוק תהפוך את המועצות המקומיות לעיריות

משרד הפנים מפרסם תזכיר חוק לביטול מעמד של מועצה מקומית עבור 122 רשויות – שיהפכו לעריות בהגדרתן בחוק

משרד הפנים מוביל מהלך לביטול 122 מועצות מקומיות, שיהפכו לעיריות ומספר העיריות יגיע ל- 203 עיריות, כך על פי תזכיר חוק הרשויות המקומיות (הפיכת המועצות המקומיות לעיריות), התשפ"ד-2024 שפורסם היום. 

התזכיר מאפשר לבטל את פקודת המועצות המקומיות ולהשאיר שני סוגים מרכזיים של רשויות מקומיות: עיריות ומועצות אזוריות. עוד קובע התזכיר שהחוק הקיים על עיריה יחול גם על מועצה מקומית. במשרד הפנים מסבירים כי: "כיום חלק מהרשויות המקומיות העירוניות מוגדרות כעיריות וחלקן מוגדרות כמועצות מקומיות, ועל כל סוג חל חוק אחר – ללא כל הצדקה אמיתית להבדל בין הסוגים. מצב דברים כאמור המביא לקיומם של הסדרים שונים על גופים מוניציפאליים דומים, מייצר חוסר ודאות ואי-בהירות בכל הנוגע לתחולת הדין החל במקרה מסוים, ואף לסרבול וחוסר יעילות בהיבטים של אסדרת פעילות הרשות המקומית". 

בהצעת החוק מוצע לקבוע, כי המועצות המקומיות בישראל (שאינן מועצות אזוריות או מועצות תעשייתיות) תהיינה לעיריות וכי העירייה שתוקם תחליף את המועצה המקומית שקדמה לה לכל עניין. בשל קיומם של הבדלים מסוימים בדין החל וכהוראת מעבר, מוצע לקבוע שהחוק ייכנס לתוקפו רק 90 יום אחרי פרסומו וכי במהלך תקופה של שנה מיום תחילתו – יוכל לקבוע שר הפנים כי הוראות מסוימות שחלו על המועצות המקומיות קודם לכן, ימשיכו לחול על העיריות החדשות שמוקמות לפי חוק זה (כולן או חלקן). 

עוד מוצע לתקן את פקודת המועצות המקומיות, ולבטל את האפשרות להקים מועצות מקומיות חדשות שכוללות יישוב אחד בלבד. עם זאת, לא מוצע לבטל את הפקודה כדי ליתן מענה ולאפשר את הקמתן ופעולתן של מועצות אזוריות או מועצות תעשייתיות לפי הפקודה. 

בנוסף מוצע לערוך כמה תיקונים עקיפים בחוקים שנתנו נציגות שונה לעיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות בגופים שונים – כך שתאוחד ההתייחסות לעיריות ולמועצות המקומיות.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות