banner
אילוסטרציה // Depositphotos
אילוסטרציה // Depositphotos

סיכום החלטות מועצת מקרקעי ישראל

הוארכו תמרצים לרשויות המקדמות עירוב שימושים והסכמי גג, בוטלה קדימות לחסרי דיור בבנייה עצמית, תעודת זכאות תינתן גם לזוגות לפני נישואין – סיכום ההחלטות החדשות

תעודת זכאות להשתתפות בהגרלות לפני הנישואין
מועצת מקרקעי ישראל אישרה היום כי זוגות שנרשמו לנישואין או הגישו תצהיר על כוונתם להינשא  בתוך שלושה חודשים, יוכלו לקבל תעודת זכאות להשתתף בהגרלות משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל לדיור מוזל כ"תא משפחתי". החלטה זו כפופה לכך שרישום הנישואין ישתכלל לכדי נישואין והזוג ימציא תעודת נישואין קודם למימוש הזכייה.

בוטלה קדימות לחסרי דיור במכרזי הרשמה והגרלה
יפתחו גם למשפרי דיור בישובים בהם שווק היקף משמעותי של יחידות דיור לבניה עצמית: רשות מקרקעי ישראל משווקת מדי שנה, בעיקר באזורי עדיפות לאומית, קרקע  לאלפי   יח"ד  במכרזי הרשמה והגרלה המיועדים לבנייה עצמית .   בשנת 2022 שווקו כ 6200  יח"ד במגרשים צמודי קרקע ובשנה קודמת כ5200 יח"ד. מועצת מקרקעי ישראל אישרה בישיבתה היום כי הנהלת רשות מקרקעי ישראל תוכל לקבוע, כי מגרשי הרשמה והגרלה המיועדים לבנייה צמודת קרקע, בהם ערך הקרקע קבוע, יוגרלו לחסר דיור ולמי שאינם חסרי דיור, ללא מתן קדימות למי מהם, בישובים בהם קיים היקף משמעותי של יחידות דיור לשיווק.

רשויות מקומיות ימשיכו לקבל תמריצים לעירוב שימושים
הוארך פרק משנה בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל המאפשר מתן תמריץ לרשויות מקומיות לבצע שינוי יעוד קרקע לצורכי ציבור למטרת  עירוב שימושים למגורים, מסחר, מבני ציבור ועוד, זאת  31.12.24  ומטרתה לעודד רשויות מקומיות לאמץ  מתכונת של עירוב שימושים על מנת להביא לניצול מיטבי של הקרקע לצורכי ציבור.

הוארך הסכם הביניים בקיבוצים
ההסכם יאפשר בניה חדשה והרחבת בתים קיימים  בתנאים מעודכנים: המועצה אישרה אורכה נוספת להסדר הביניים בקיבוצים המאפשר לחברים חדשים לבנות או לשפץ בתים קודם להשלמת עסקת השיוך וזאת עד ליום 21.12.23. במסגרת ההחלטה עודכנו סכומי הערבויות הנדרשים להפקדה במסגרת ההסדר לכ- 75,000 ₪ באזור עדיפות ב ולכ- 250,000 ₪ באזורים ללא עדיפות לאומית.  באזור עדיפות לאומית ובקו עימות אין שינוי בהחלטה ולא תידרש ערבות.

הסכמי הגג ימשיכו תוך מתן תמריצים לרשויות
המועצה אישרה כי כדי להמשיך להפעיל את הסכמי הגג עם רשויות מקומיות.  יכללו במניין יחידות הדיור גם אלו ששווקו ב 12 החודשים האחרונים טרם החתימה על הסכם הגג. ההסדרים הנוגעים לתוספת הוצאות פיתוח יחולו גם על הסכמים 18 חודש לפני מועד החתימה על הסכם הגג ואלו יקוזזו מיחידות הדיור שישווקו לאחר החתימה. הסכם זה יחול עד ל 31.12.24. 

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות