banner
תל אביב // Depositphotos
תל אביב // Depositphotos

בשורה לעטלפים ולקיפודים בתל אביב: מסמך מדיניות עירונית מחייב שמירה על בעלי חיים כתנאי להיתר בנייה

מדיניות עירונית לתכנון בר קיימא ושמירה על בעלי חיים – אלו הם כל התנאים החדשים להוצאת היתרי בנייה בתל אביב מבנייה ירוקה ועד תקני חנייה לאופניים

זיו גולדפישר 23.03.2023

דרישה לעמידה בתקנים הסביבתיים המחמירים ביותר כתנאי לקבלת היתר, עידוד שימוש ברכב חשמלי באמצעות הנחיות להתקנת עמדות טעינה ושימור עצים. הוועדה המקומית תל אביב מקדמת מסמך מדיניות לתכנון בר קיימא, המציב רף גבוה של עמידה בדרישות סביבתיות בבנייה. המסמך יעלה לדיון בישיבתה הקרובה של הוועדה המקומית בשבוע הקרוב. בנוסף, הוועדה מקדמת מסמך ירוק נוסף – מסמך מדיניות לשמירה על בעלי החיים מפני פיתוח ובנייה. המסמך מחייב ביצוע סקר נוכחות בעלי חיים, ביניהם עטלפים וקיפודים, כתנאי לקבלת היתר בנייה. מסמך זה יעלה אף הוא לדיון בוועדה.

פיתוח בר קיימא מתייחס לגישה תכנונית לפיה כל מהלך פיתוח עליו להתבצע ברגישות לצרכי האוכלוסייה הן בהווה והן בדורות הבאים, ותוך שימוש אחראי ומושכל במשאבים סביבתיים. העירייה יזמה את מסמך המדיניות, באמצעות הוועדה המקומית. מדברי הרקע למסמך עולה כי בשנת 2008 חתמה עיריית תל אביב על אמנת האקלים להפחתת גזי חממה יחד עם רשויות פורום ה-15. בסקר שבוצע בעיר בשנת 2010 התברר כי 67 אחוזים מפלטות גזי חממה מקורן במבנים. "על מנת לעמוד ביעדי האמנה נדרש לאמץ תקני בנייה ירוקה בבנייה חדשה ובשיפוץ מבנים", נכתב. העירייה קידמה מסמך מדיניות בנושא בנייה בת קיימא, והמסמך שעולה לדיון צפוי להחליף אותו.

החמרת תקני הבנייה הירוקה
תקנות התכנון והבנייה מחייבות את כלל הבנייה בארץ לעמוד בדרישות התקן הישראלי לבנייה ירוקה (ת"י 5281) ברמה של כוכב אחד לפחות, שהיא הדירוג האנרגטי המינימלי. אך בתל אביב הדרישה לתכנון ולבנייה גבוהה יותר: בניינים בגובה של עד 15 קומות (כולל בהתחדשות עירונית), נדרשים לעמוד ברמה של 3 כוכבים (ניקוד מינימלי של 75). בניין רב קומות (מעל 16 קומות), יידרש לעמוד ברמה של 4 כוכבים (ניקוד של 83). גם מבני ציבור, מבני חינוך, מסחר ומשרדים יידרשו לעמוד ברף של 3 כוכבים.

תקני חנייה לאופניים
דרישה נוספת של העירייה מתייחסת לתקני חניה לאופניים: על פי המסמך, הדרישה היא ל-2 מקומות חניה לכל יח"ד (תקן גבוה פי 2 מהתקן הארצי). במעונות הסטודנטים הדרישה היא למקום חניה אחד לכל 3 סטודנטים – גבוה יותר מהתקן הארצי, המחייב חניית אופניים אחת עבור כל 5 סטודנטים. במשרדים ותעשייה עתירת ידע בתל אביב הדרישה היא למקום חניה אחד ל-75 מ"ר (התקן הארצי הוא חניה אחת ל-250 מ"ר). במבנים למסחר ותעשייה קלה הדרישה על פי המסמך היא 1 לכל 150 מ"ר מסחר – שיעור כפול מהתקן הארצי (1 ל-300 מ"ר מסחר). 

חלק ממקומות החניה הללו יוגדרו כחניה לטווח ארוך וחלקם כחניה לטווח קצר. על פי המסמך, ב-30 אחוזים מחניות האופניים לטווח ארוך יותקנו שקעים חשמליים לטעינת אופניים חשמליים וכלי נהיגה זעירים.

כלי רכב חשמליים
מסמך המדיניות של העירייה המעודד שימוש ברכב חשמלי. על פי המסמך, בחניות שאינן מוצמדות, תוקם תשתית לטעינת רכב חשמלי (עמדות טעינה) ב-15 אחוזים מעמדות החניה בחניון לכל הפחות. בכל החניות המיועדות למגורים תוקם תשתית הכנה להתקנת עמדות טעינה לרכב חשמלי, התשתית תוקם באופן שניתן יהיה לחבר עמדות הטענה לתשתית בהדרגה, ללא שינוי בתשתיות החשמל של הבניין וללא צורך בכבילה וחיווט חיצוניים. עוד נקבע כי בכל חניון בו 10 עמדות טעינה או יותר, תשולב מערכת לניהול טעינה.

דגש נוסף שכוללת המדיניות הסביבתית של העירייה הוא בשימור עצים. בדברי ההסבר למסמך נכתב כי "לעצים חשיבות רבה על העיר ותושביה. העץ הוא מטהר אויר טבעי הסופח פיח, עשן, רעש ואבק, ופולט חמצן לסביבה. בנוסף, העצים מורידים את החום בעיר ומייצרים מרחב עירוני ירוק… העירייה שואפת להתחדשות עירונית מאוזנת וליצירת מרחב עירוני מגוון, מזמין ומקיים. לכן, ישנה חשיבות מכרעת לתכנון העצים כבר בשלב תכנית מפורטת".

המסמך קובע כי על המתכנן לפעול בתשומת לב לעצים קיימים במטרה למקסם שימור ולמזער כריתה והעתקה. מסיבה זו, המסמך קובע כי לא תותר בנייה תת קרקעית תחת עצים לשימור. עוד נקבע כי שורשי העצים פרושים בין המגרשים, לכן, באחריות המתכננים לאשר מול האגרונום העירוני כי התכנון ממזער פגיעה בעצים בערכיות גבוהה במגרשים גובלים. עוד קובע מסמך המדיניות כי יש להימנע מכריתת עצים במרווח הקדמי לטובת מערכת טכנית לשימוש המגרש הפרטי.

בשורה לעטלפים ולקיפודים
לצד אישור מסמך המדיניות לפיתוח בר קיימא, חברי הוועדה המקומית ייקראו לאשר מסמך סביבתי נוסף – מדיניות הוועדה המקומית לשמירה על בעלי החיים. מטרת הדיון היא קביעת דרישות עירונית לאיתור ולשמירה על בעלי חיים במגרשים פרטיים וציבוריים במסגרת הליכי אישור בקשות להיתר בנייה. המדיניות המוצעת תחייב עריכת סקר נוכחות בעלי חיים במתחמים המיועדים לבנייה.

על פי המסמך, המדיניות מתייחסת בעלי חיים השייכים לקבוצות הבאות: יונקים (לרבות עטלפים וקיפודים), זוחלים ודו-חיים, עופות, חתולים וחיות נוספות במידה וימצאו. בדברי ההסבר נכתב כי "בשנים האחרונות העיר תל אביב נמצאת בתנופת פיתוח עירוני המביאה לצמצום השטחים הפתוחים ופלישה של בעלי החיים לתוך הסביבה העירונית. עם קידום פרויקטים מסוג התחדשות עירונית, נשקפת סכנה לבעלי חיים המתקיימים במגרשים ועלולים להיפגע במהלך עבודות ההריסה. לא קיים הליך פינוי מוסדר של בעלי החיים במסגרת הליך הוצאת היתר בניה אשר מעוגן סטטוטורית".

במצב הנוכחי, מתבצעות פעולות ספורדיות לאיתור והצלה של בעלי חיים באתרים המיועדים להריסה בעקבות פניות של תושבים. המדיניות העירונית מבקשת לקבוע דרישות עירוניות לגבי אופן איתור והצלה של בעלי חיים במסגרת היתרי בנייה.

על פי מסמך המדיניות, הדרישות העירוניות כפי שיופיעו במידע להיתר הן: "יש לערוך סקר נוכחות בעלי חיים ע"י גורם מוסמך כמוגדר במסמך זה, לפי ההנחיות העירוניות לעריכת סקר נוכחות בעלי חיים". בהמשך, המדיניות העירונית קובעת כי "יש לבצע תיאום מול רפרנט ברשות לאיכות הסביבה לקבלת הנחיות בהתאם לממצאי סקר נוכחות בעלי חיים". עמידה בהנחיות אלו היא תנאי לקבלת היתר ולתחילת עבודות.

תנאי לקבלת היתר הוא אישור מטעם הרשות לאיכות הסביבה לביצוע הסקר ופירוט הנחיות לביצוע הצלה או קבלת פטור מפעולות ההצלה. תנאי לתחילת עבודות הוא שבמידה והתקבלה הנחיה להצלת בעלי חיים, יש לצרף הצהרה על השלמת ביצוע תהליך ההצלה ע"י הגורם המבצע ובהתאם להנחיות הרשות לאיכות הסביבה. ההצהרה תכלול את כמות הפריטים שהועתקו מהמתחם לשם מעקב עירוני לפי הצורך. ותאושר ע"י הרשות לאיכות הסביבה וקיימות.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות