banner
התחדשות עירונית בתל אביב // שאטרסטוק
התחדשות עירונית בתל אביב // שאטרסטוק

התכנון במתחם כיכר אתרים יישאר בבינוי של עד 25 קומות

הוועדה לשמירה על הסביבה החופית: "תוכנית בעלת השפעה ציבורית רחבת היקף, הכוללת שינוי נקודתי ומהותי ביחס לכלל החזית העירונית הראשונה אל החוף, ראוי שתקודם במסגרת הליך סטטוטורי מסודר, שיבחן תחילה על ידי הוועדה המקומית"

הוועדה לשמירה על הסביבה החופית (הוולחוף), בראשות דלית זילבר, החליטה היום רביעי כי תכנית כיכר אתרים תקודם במוסדות התכנון, בתכנית מפורטת אשר תאזן את מכלול האינטרסים. הוועדה קיימה שלושה דיונים שעל בסיסם הייתה אמורה לקבל נתונים אודות גובה הבינוי והצורך בתוספת מלונאות אולם הודיעה כי הנתונים לא ניתנו במלואם. במסגרת הדיונים הוועדה שמעה באריכות נציגי מועצת העיר, מהנדס העיר ויועמ"ש של הוועדה המקומית, באי כוח היזמים, חברי עמותת 'לא למגדלים בכיכר אתרים' ומשתתפים נוספים.

כזכור, בעקבות החלטת בית המשפט המחוזי התכנית הובאה לולחוף, לאור השינויים שחלו בין התכנית המופקדת שאושרה על ידי הוולחוף לבין התכנית המאושרת שלא נדונה בוולחוף. בתכנית המתאר המאושרת מתחם כיכר אתרים הוחרג מכלל קו הבינוי הראשון של העיר והתאפשרה בו בנייה בגובה עד 40 קומות, התווסף שימוש מגורים והרח"ק עלה ל-7.5. שינוי מהותי זה בתוכנית תא/5000 לא אושר בולחוף בתכנית שהופקדה, נקבע כי גובה הבינוי במתחם יהיה עד 25 קומות, שימושי מלונאות בלבד ורח"ק (הגדרת שטחי הבנייה במגרש) 6. הוראות התואמות לכלל הבינוי לאורך קו החוף בעיר, אשר נקבעו בתוכנית המתאר של תל אביב תא/5000.

לקראת הדיון השני שנערך ב- 26 בדצמבר 2018, העבירה הולחוף ליזמים ולוועדה המקומית מסמך מרוכז של סוגיות תכנוניות, לגביהן יידרשו בין היתר להרחיב את עמדתם.  במנהל התכנון אומרים כי: "בסיום הדיון, הוועדה התרשמה כי לא הוצגו בפני הוועדה נתונים מבוססים לשם החרגת כיכר אתרים מקו החוף העירוני בגובה וברח"ק. עוד ביקשה הוועדה לברר מה היה השיקול בהחלטה להגביה את המבנים – תכנוני או כלכלי.  

"בהתאם להחלטת החוקר אשר אומצה על ידי הוועדה המחוזית נראה כי השיקול הכלכלי של ישימות הבינוי במתחם היווה את התשתית להצדקת הגבהתם וזאת בהתבסס על חוות דעת כלכלית מטעם היזמים".

יחד עם זאת, במסגרת הדיון בוולחוף ציין מהנדס העיר כי לטעמו הבסיס להעצמת הזכויות מקורו בנימוקים תכנוניים. בהקשר זה, ציינה הועדה כי הסוגיה הכלכלית לא נבחנה בעת ההתנגדויות בוועדה המחוזית על ידי  השמאי המחוזי וכי לא הוצגה בפני הוועדה המחוזית חוות דעת נוספת.

על כן, החליטה הוועדה כאמור להותיר את התכנון במתחם כיכר אתרים, כפי שנקבע בהתאם להוראות התכנית המופקדת.

ממנהל התכנון נמסר כי: "הוועדה סבורה, כי תכנית בעלת השפעה ציבורית רחבת היקף, הכוללת שינוי נקודתי ומהותי ביחס לכלל החזית העירונית הראשונה אל החוף ללא מסד נתונים מספק, ראוי שתקודם במסגרת הליך סטטוטורי מסודר, שייבחן תחילה על ידי הוועדה המקומית. ככל שהוועדה המקומית תחליט כי התכנון המוצע במתחם נדרש להעלות מעל 25 קומות ולהוסיף שימושים נוספים- הנושא ייבחן גם על ידי הוועדה המחוזית.

יחד עם זאת, הוועדה איננה שוללת מראש בינוי מגדלים בהיקף גדול יותר מהקבוע במסגרת התכנית המופקדת בתא/5000, ככל שהוועדה המקומית תהיה סבורה כי הדבר נדרש, וזאת בהתאם לעקרונות כפי שהותוו במסגרת החלטת הוועדה".

עוד ציינה הוועדה בהחלטתה היום, כי על הוועדה המקומית להכין מסמך מדיניות לכלל המרחב החופי עליו יתבסס התכנון המפורט. "מסמך המדיניות החופי ייתן מענה לנושאים הבאים: הבטחת תועלת הציבור והנאתו מהסביבה החופית, שמירה על ערכי טבע ונוף, הבטחת מבטים מהעיר לחוף ולים, שמירה על צירים ירוקים ורציפות לאורך החוף, ומתן עדיפות לשימוש קרקע לטובת הציבור בדגש על תכנון החזית העירונית. מסמך המדיניות החופי הוא שיקבע את  הוראות בינוי ועיצוב המרחב החופי תוך ראייה תכנונית רחבה של החיבור בין העיר לחוף- בין השדרה, הכיכר והמרינה, ועד לים", כך נמסר מהמנהל.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות