banner
אבישי בן חיים מנכל רוטשטיין חברה לבניה // עודד קרני
אבישי בן חיים מנכל רוטשטיין חברה לבניה // עודד קרני

הוכפל לכ-15.4 מיליון שקל הרווח הנקי של רוטשטיין נדל"ן

הוכפל לכ-15.4 מיליון שקל הרווח הנקי של רוטשטיין נדל"ן בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018. כמו כן, נרשמה עלייה בהכנסות, הוצאות המימון הוכפלו, דווחה ירידה ברווח התפעולי ועלייה במכירת דירות, כך עולה מדיווח החברה

תמונה: אבישי בן חיים // יחצ

חברת רוטשטיין נדל"ן בע"מ, חברה לייזום ובנייה למגורים, דיווחה על תוצאותיה הכספיות לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018, לפיהן ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכמו בכ-91.1 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-92.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. "הירידה בהכנסות נבעה מכך שברבעון המקביל אשתקד הכירה החברה בהכנסה בסך של כ-17.9 מיליון ש"ח ממכירת 50% מהזכויות בפרויקט פינוי בינוי בבת-ים וממכירת 55% מהזכויות להקמת מרכז מסחרי בבאר יעקב", אמרו בחברה והוסיפו כי ההכנסות ממכירת דירות צמחו בכ-22% לכ-90.9 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-74.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד: "זאת בהתאם לקצב התקדמות הפרויקטים עם המעבר ליישום תקן IFRS15 בתחילת שנת 2018, בעוד שברבעון המקביל אשתקד הכירה החברה בהכנסות בהתאם למועד מסירת הדירות", כך נמסר.

בעלת השליטה בחברה הינה חברת אבני שוהם ייזום בע"מ המוחזקת על ידי יצחק מירילשוילי ואבישי בן-חיים, אשר מכהן גם כמנכ"ל החברה.

שיעור הרווח הגולמי ללא שינוי ניכר
עוד על פי הדיווח, הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכם בכ-17.3 מיליון ₪, כ-19.0% מההכנסות, לעומת רווח גולמי בסך של כ-20.1 מיליון ₪, כ-21.7% מההכנסות, ברבעון המקביל אשתקד. בחברה אומרים כי "הירידה בשיעור הרווח הגולמי מיוחסת בעיקר לכך שמכירת הפרויקטים האמורים בבת ים ובבאר יעקב במהלך הרבעון המקביל אשתקד התאפיינו בשיעורי רווחיות גבוהים. שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות ברבעון עלה לכ-18.8% מההכנסות, בהשוואה לשיעור רווח גולמי של 5.5% ברבעון המקביל אשתקד".

הוצאות המימון הוכפלו, ירידה ברווח התפעולי
הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכם בכ-10.5 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-15.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח התפעולי נבעה בעיקר מהקיטון האמור ברווח הגולמי, בניכוי השינויים בהוצאות מכירה ושיווק והוצאות הנהלה וכלליות.

הוצאות המימון, נטו ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכמו בכ-3.1 מיליון ש"ח, בהשוואה להוצאות מימון, נטו בסך של כ-1.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

"הרווח הנקי של רוטשטיין נדל"ן ברבעון השלישי של שנת 2018 עלה לכ-5.7 מיליון ₪, כאשר מתוכו כ-4.3 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי המניות", מציינים בחברה. יחד עם זאת נרשמה ירידה בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-11.7 מיליון ₪, כאשר מתוכו כ-10.5 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי המניות, ברבעון המקביל אשתקד. "הירידה ברווח הנקי נבעה, כאמור, בעיקר מכך שברבעון המקביל אשתקד הכירה החברה בהכנסות ממכירת זכויות בפרויקטים בבת-ים ובבאר יעקב – מכירות שהתאפיינו גם בשיעורי רווחיות גבוהים", אומרים בחברה.

עליה של כ-70 מיליון שקל בהכנסות
ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 צמחו בכ-45% לכ-231.8 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-160.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בחברה אומרים כי הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מקצב התקדמות ביצוע הפרויקטים – כאמור, כתוצאה מהמעבר ליישום תקן IFRS15.

הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 עלה בכ-58% לכ-45.1 מיליון ש"ח (כ-19.5% מההכנסות), לעומת רווח גולמי בסך של כ-28.5 מיליון ש"ח (כ-17.8% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד: "העלייה ברווח הגולמי ובשיעורו נבעה בעיקר מהמעבר לתקן IFRS15 ומהשוני בתמהיל הפרויקטים בין התקופות, על אף שאשתקד הכירה החברה בהכנסות ממכירת זכויות בפרויקטים בת-ים ובקרית מלאכי שהתאפיינו בשיעורי רווחיות גבוהים", אומרים בחברה. כמו כן, שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות בתשעת החודשים הראשונים של השנה עלה לכ-19.3%, בהשוואה לשיעור רווח גולמי של 8.5% בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי והרווח הנקי הוכפלו
הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 הוכפל לכ-27.2 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-13.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בחברה מסבירים כי העלייה ברווח התפעולי נבעה מהגידול האמור ברווח הגולמי, בניכוי השינויים בהוצאות מכירה ושיווק והוצאות הנהלה וכלליות המיוחסים לגידול בהיקפי הפעילות של החברה.

הוצאות המימון, נטו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 הסתכמו בכ-8.2 מיליון ש"ח, בהשוואה להוצאות מימון, נטו בסך של כ-5.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. "הגידול בהוצאות המימון, נטו נבע בעיקר מעליה בהיקף החוב  והאשראי", מסבירים בחברה.

הרווח הנקי של רוטשטיין נדל"ן בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 הוכפל לכ-15.4 מיליון ש"ח (מתוכו כ-12 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-7.4 מיליון ש"ח (מתוכו כ-6.2 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד.

עלייה במכירת דירות
ברבעון השלישי של שנת 2018 מכרה החברה 51 יחידות דיור, בהשוואה למכירה של 34 יחידות דיור ברבעון הקודם ובהשוואה למכירה של 38 יחידות דיור ברבעון המקביל אשתקד.

יחד עם זאת, בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 מכרה החברה 114 יחידות דיור, בהשוואה למכירה של 125 יחידות דיור בתקופה המקבילה אשתקד. מתחילת חודש ספטמבר השנה ועד תאריך חתימת הדוחות מכרה החברה 35 יחידות דיור נוספות.

נכון ליום ה-30 בספטמבר 2018, לחברה (כולל חלק בעלי הקרקע) כ-965 יחידות דיור המצויות בביצוע ו/או בשיווק. חלק החברה הינו כ-658 יח"ד, מתוכו נמכרו כ-386 יח"ד בתמורה כספית של כ-460 מיליון ש"ח. בנוסף, לחברה עתודות קרקע בתכנון להקמת כ- 3,442 יחידות דיור, חלק החברה מתוכו הינו כ-1,738 יחידות דיור, לצד זכויות קרקע לבניית כ-12,600 מ"ר מסחר ומשרדים (חלק החברה).

הון החברה עלה לכ-120 מיליון שקל
נכון ל-30 בספטמבר 2018, הון החברה עלה לכ-120 מיליון ₪, כאשר כ-104 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי המניות, וזאת בהשוואה להון עצמי בסך של כ-82 מיליון ₪, כאשר כ-72 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי המניות בסוף שנת 2017. הגידול בהון העצמי נבע בעיקר מיישום לראשונה של תקן IFRS15, שהגדיל את ההון ליום 1 בינואר 2018 בכ-26.6 מיליון ש"ח, מרווח נקי כאמור בתשעת החודשים הראשונים של השנה בסך של כ-15.4 מיליון ש"ח ומקיזוז חלוקת דיבידנד בסך של כ-4 מיליון ש"ח ששולם בחודש אפריל השנה.

לחברה יחס הון עצמי למאזן, בנטרול מקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות בגין עסקאות קומבינציה, בשיעור של כ-21.6%. יחס חוב פיננסי נטו ל-CAP נטו עומד על כ-73%.

עוד נמסר, כי ממאזן החברה עולה, כי נכון ליום ה-30 בספטמבר 2018, קופת המזומנים ומזומנים בחשבונות ליווי מוגבלים הסתכמו בכ-45.1 מיליון ש"ח.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות