banner
אילוסטרציה // Depositphotos
אילוסטרציה // Depositphotos

עליה של 5.6% במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים בשנת 2021

עליה של 0.2% במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים לדצמבר 2021. מחירי חומרים ומוצרים עלו בשנת 2021 ב-9.9%, כאשר עליות מחירים הגבוהות מ-5.0% נרשמו במסגרות ונגרות, אלומיניום, מיזוג, גמר וריצוף וחיפוי, עבודות פיתוח ושלד – כל נתוני דצמבר 2021 וסיכום שנתי של הלמ"ס

כך עולה מדדי מחירי תשומות דצמבר 2021 וסיכום שנת 2021 שמפרסת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). 

על פי הנתונים מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים עלה בחודש דצמבר 2021  ב-0.2% והגיע ל-121.5 נקודות לעומת 121.2 נקודות בחודש קודם. מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ללא שכר עבודה עלה ב-0.4%.

עליית מחירים של 0.6% בריצוף וחיפוי
מדד מחירי חומרים ומוצרים עלה בחודש דצמבר 2021 ב-0.1%. מבין החומרים והמוצרים עלו במיוחד מחירי מוצרי מתכת אחרים (ב-5.4%), אריחי קיר ורצפה וכלים סניטריים  (ב- 1.7% כל אחד), מוצרים מוגמרים למרחב מוגן (ב-1.5%) ומוליכים (ב-1.1%). לעומת זאת, ירדו מחירי ברזים סוללות ואביזים שונים (ב-1.5%) וחול לסוגיו וחצץ (ב-1.2% כל אחד).

עוד עולה כי מדד מחירי שכירת ציוד ורכב עלה ב-2.0% ומדד הוצאות כלליות עלה ב-0.2% ומדד מחירי שכר עבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלה ב-0.1% בחודש דצמבר 2021. מבין השינויים במדדים של פרקי הבנייה בחודש דצמבר 2021 יש לציין עליית מחירים של 0.6% בריצוף וחיפוי. בשאר פרקי הבנייה נרשמו בחודש דצמבר 2021  תנודות מחירים של עד 0.5%.

עליה של 0.4% במדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים
מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים עלה בחודש דצמבר 2021  ב-0.4% והגיע ל-118.3 נקודות לעומת 117.8 נקודות בחודש קודם. מבין השינויים במדדים של פרקי הבנייה, יש לציין עליית מחירים של 3.9% בפרק טיח, 2.0% בפרק תברואה, 0.7% בפרק מעליות ודרגנועים ו-0.6% בפרק מיזוג אויר. בשאר פרקי הבנייה נרשמו תנודות מחירים של עד 0.5%.

מדד מחירי תשומה בבניה למסחר ולמשרדים, אחוזי שינוי בחודש דצמבר 2021

עלייה של 0.5% במדד מחירי תשומה בסלילה וגישור
מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור עלה בחודש דצמבר 2021 ב-0.5% והגיע ל-133.9 נקודות לעומת 133.3 נקודות בחודש הקודם. מדד מחירי תשומה בסלילה ללא גישור עלה ב-0.5%.

מדד מחירי חומרים עלה ב-0.4%
מבין החומרים עלו מחירי צבעים (ב-2.3%), חומרי מחצבה אחרים (ב-1.8%), מעקה בטיחות ואביזרי תאורת כביש (ב-1.6% כל אחד), מצע א', מצע ב', מצע ג' – סך הכל, קורות ומקטעים לגשרים וצינורות ביוב (ב-0.9% כל אחד) ותערובות אספלט (ב-0.8%). לעומת זאת, ירדו מחירי חול לסוגיו (ב-1.6%), צינורות אספקת מים (ב-1.1%) ומוטות ורשתות פלדה ואביזרי מתכת שונים (ב-0.6%).

שכירת ציוד
מדד מחירי שכירת ציוד עלה בחודש דצמבר 2021 ב-0.7%. נרשמו עליות במחירי שכירת מעמיסים מחפרים ומחפרונים ב-1.6%, ציוד קל ב-1.3%, שכירת מקרצפת ומפלסת ב-0.9% ושכירת משאיות וציוד אחר ב-0.7% כל אחד. 

שכר עבודה
מדד מחירי שכר העבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלה בחודש דצמבר 2021  ב-0.1%. 

מדדי מחירי תשומות לסיכום שנת 2021: עלייה של 5.6%
מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים עלה במשך שנת 2021 (דצמבר 2021 לעומת דצמבר 2020) ב-5.6%, שיעור גבוה מהעלייה בשנת 2020 בה עלה המדד ב-0.5%. מדד שכר עבודה עלה בשנת 2021 ב-1.3% לעומת עליה של 1.4% בשנת 2020. מחירי חומרים ומוצרים סה"כ עלו בשנת 2021 ב-9.9% לעומת ירידה של 0.1% בשנת 2020. מחירי שכירת ציוד ורכב עלו בשנת 2021 ב-9.3% לעומת ירידה של 1.0% בשנת 2020 ומחירי הוצאות כלליות עלו בשנת 2021 ב-1.9% לעומת ירידה של 1.5% בשנת 2020.

אחוז השינוי במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים לפי קבוצות ראשיות
השוואות שנתיות לשנים 2020 ו-2021

במשך שנת 2021 התייקרו במיוחד מחירי ברזל לבניה (35.4%), מעקות גדרות ושערים (25.6%), רשתות ברזל (24.8%), עץ לבניה (24.6%), מדרגות (21.2%), מיזוג אויר וזכוכית (19.1% כל אחד), מוצרים מוגמרים מעץ וחומרים אחרים (18.1%), צבעים (17.7%), מוליכים (17.1%), מוצרים מוגמרים מאלומיניום ופלסטיק (13.7%), כיבוי אש (12.1%), חומרים ומוצרים שונים (11.5%) ושיש (10.0%). ירידות מחירים נרשמו בשנת 2021 במחירי מתקני חוץ (2.7%) ואבן (2.1%). 

המדד השנתי לפי פרקי עבודה
עליות מחירים הגבוהות מ-5.0% נרשמו בשנת 2021 במדדי המחירים של פרקי הבנייה מסגרות ונגרות (11.5%), אלומיניום (11.4%), מיזוג (8.2%), גמר וריצוף וחיפוי  (6.7% כל אחד), עבודות פיתוח (6.2%) ושלד (5.1%).

בשאר מדדי המחירים של פרקי הבנייה נרשמו תנודות מחירים של עד 5.0%.

אחוזי השינוי השנתיים לקבוצות הראשיות בשנים 2020 ו-2021

מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים
מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים עלה בשנת 2021 (דצמבר 2021 לעומת דצמבר 2020) ב-8.1% שיעור גבוה משנת 2020 בה עלה המדד ב-2.0%. 

עליות מחירים הגבוהות מ-10.0% נרשמו במדדי המחירים של פרקי הבנייה טיח (15.1%), נגרות ומסגרות (15.0%), אלומיניום (13.8%), בטון (12.0%), תברואה (10.5%) ואבן ומסגרות חרש (10.3% כל אחד).

בשאר מדדי המחירים של פרקי הבנייה נרשמו תנודות מחירים של עד10.0%.

עלייה של 7.2% במדד מחירי תשומה בסלילה וגישור
מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור עלה בשנת 2021 (דצמבר 2021 לעומת דצמבר 2020) ב-7.2% שיעור גבוה מהעליה בשנת 2020 בה עלה המדד ב-0.2%. המדד ללא גישור עלה בשנת 2021 ב-5.9% לעומת עליה של 0.1% בשנת 2020. מדד מחירי החומרים עלה בשנת 2021 ב-10.7% לעומת ירידה של 0.8% בשנת 2020.

שכר עבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלה בשנת 2021 ב-1.4% לעומת עלייה של 1.5% בשנת 2020. 

מחירי שכירת ציוד עלו בשנת 2021 ב-2.9% לעומת עליה של 1.6% בשנת 2020.

מבין החומרים ושכירת ציוד, עלו במיוחד מחירי מוטות ורשתות פלדה ואביזרי מתכת שונים (34.9%), צינורות אספקת מים (30.6%), צבעים (24.2%), שכירת מכונת קידוח (17.9%), צינורות ביוב (15.6%), תערובות אספלט (13.8%), אגו"מ -אגרגטים גרוסים ומודרגים (13.4%), אביזרי תאורת כביש (11.2%), מצע א', מצע ב', מצע ג' -סך הכל (9.7%), מעקה בטיחות (9.3%), חומרי מחצבה אחרים (8.5%), קורות ומקטעים לגשרים (8.2%), ציוד אחר (7.6%), חול לסוגיו (6.2%). ירידות מחירים נרשמו בשנת 2021 בתאי בקרה ושוחות (ב-8.0%), רמזורים (ב-2.4%), צינורות ניקוז (ב-2.2%), אבני שפה ותיחום (ב-1.8%) ואבני ריצוף (ב-1.3%). 

עליות מחירים גבוהות מ-5.0%
עליות מחירים גבוהות מ-5.0% נרשמו בשנת 2021 במדדי המחירים של פרקי הסלילה עבודות בטון (14.4%), עבודות ביסוס עמוק (14.2%), קירות תמך מקרקע משוריינת (13.6%), מבנה פלדה ומסגרות חרש (13.3%), בכל אחד מהפרקים שכבות אספלטיות ומערכות אספקת מים (12.5%), עבודות גישור  (12.0%), מעקות וגדרות בטיחות (9.6%), עבודות סימון (9.1%), עבודות תאורה ורמזורים (6.2%), עבודות מצע ואגו"מ (5.9%). בשאר פרקי הסלילה נרשמו שינויים של עד 5.0%.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות