banner
Depositphotos
Depositphotos

5 ההחלטות של מועצת רשות מקרקעי ישראל בשבוע החולף

מועצת רמ"י אישרה 5 החלטות חדשות, בראשן שינויים בתוכנית מחיר למטרה ותיעדוף מחוסרי דיור, יצירת שוויון הזדמנויות בפריפריה בין בני המקום למהגרים ותמריץ לרשויות המקומיות לבנייה ציבורית במסגרת מכרזי השיווק

1.מחיר למטרה
מועצת מקרקעי ישראל אישרה השבוע מתווה מעודכן למכרזי מחיר מטרה, לפיו במרבית הישובים בארץ תשווק רשות מקרקעי ישראל מכרזים במסלול מחיר מטרה וכ 80%  מהדירות  יוקצו לזכאים מחוסרי דיור. על פי ההחלטה, המועד הקובע לקביעת ערך מ"ר לדירה  במסלול מחיר מטרה נקבע  ליום 30.12.2020 ללא מנגנון ההצמדה וממנו  יגזר גובה ההנחה של 200 או 300 אלף ₪ לרוכש. בכל מקרה גובה ההנחה לא יעלה על 500 אלש"ח.  במקביל  תוגבל  תקרת ההנחה מ 300 ל 500 אלף ₪ לדירה.
עוד נקבע כי במסגרת ההגרלות שיערכו במכרזי מחיר מטרה 35 אחוז מכלל יחידות הדיור במסלול מחיר מטרה  יוקצה לבני מקום במרכז  הארץ. באזור עדיפות ב' יעלה שיעור יחידות הדיור  שיוקצה לבני מקום  ל 40 אחוז מכלל הדירות ובאזור עדיפות לאומית א' לא יחול שינוי והוא ישאר 50 אחוז מכלל השיווקים.
בהוראת שעה  נקבע כי בני מקום במרחבי צפון ודרום של רמ"י  יוגדרו ככאלו שגרו במקום  לפחות 18 חודש והם יכנסו במכסת היחידות לבני מקום בעדיפות לאחר בני מקום ותיקים.

2.אושרה ההצעה לתיקון חוק המכר
מועצת מקרקעי ישראל אישרה את הצעת התיקון לחוק המכר, שאושר בקריאה ראשונהועבר לדיונים בוועדת הכספים,של הכנסת. על פי ההצעה תשלום שמשלם רוכש דירה על קרקעות מדינה  לא יוצמד למדד כלשהו ולא תתווסף עליו ריבית כלשהי למעט הצמדת רכיב הבנייה למדד תשומות הבנייה, ממועד כריתת ההסכם עם הקבלן לרכישתה ועד מועד התשלום האחרון.   לביטול זה תהיה השלכה על מחיר הדירה הסופי. 

3.שוויון הזדמנויות לתושבי הפריפריה
מועצת מקרקעי ישראל אישרה לשנות בהחלטותיה את הגדרת בן מקום ובן ישוב  –במרחבי צפון ודרום – כך שבמרחבים אלו  יוגדרו בני מקום כאלו שהתגוררו במקום  לפחות 18 חודש שקדמו למועד פרסום המכרז,  לעומת שלוש שנים בשאר אזורי הארץ. "ההחלטה נועדה ליצור תמריץ להישארות אוכלוסייה שהיגרה לאזורים אלו  בישובים אליהם  עברו   על מנת להשתקע בהם, ולהעתיק אליהם את מרכז חייהם. יתרה מזאת, נועדה ההחלטה לצמצם את  הביקושים באזור מרכז הארץ ולהסיטם  למרחבי צפון ודרום", כך נמסר מרמ"י.

4. 30,000 שקל לדירה בגין בנייה ציבורית
עוד אישרה מועצת מקרקעי ישראל תוספת בגין מוסדות ציבור לרשויות מקומיות, הנובעים במישרין מהגדלת השיווקים.  מחצית מהסכום- סך של 15,000 ₪ יינתן בעת השיווק והמחצית השנייה תינתן לעת מתן היתרי הבנייה. המנגנון המוצע מהווה תוספת למנגנונים הקיימים כבר כיום אושר כי  רשות מקומית בה ערך הקרקע ליחידת דיור  עולה על 2 מלש"ח , נכון לחודש מאי 2022 ,לא תהיה זכאית לקבלת התוספת. 

5.הקניית בעלות לחוכרים בעלי הסכם חכירה למטרות תעסוקה
המועצה אישרה להתאים את התנאים להקניית בעלות בתמורה או של בתמורה לחוכרים בעלי הסכם חכירה למטרות תעסוקה  לאלו של חוכרים למטרות מגורים. בעלות בנכס מקרקעין שהוחכר על פי הסכם חכירה מהוון למטרות תעסוקה שגודלו אינו עולה על 280 מ"ר תועבר ללא תמורה.  ברמ"י מציינים כי: "על מנת לעודד הקניית בעלות לחוכרים בעלי הסכם חכירה למטרות תעסוקה עד  1000 מ"ר – תוצע להן הצעה להקניית בעלות על בסיס טבלאות ערכי קרקע, ולא על  פי שומות פרטניות. כמו כן בקרקעות בהן לא ניתן להקנות הלכה למעשה בעלות תינתן לחוכרים אפשרות לזכות במנהג בעלים, תמורת תשלום זהה לדמי רכישת הבעלות, מה שיאפשר פטור מתשלומים עתידיים לרשות". 

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות