banner
depositphotos
depositphotos

עליה של 13 אחוז במס הכנסה לחברות, גרעון של 4.4 מיליארד שקל

ההסבר של משרד האוצר להוצאות הגבוהות של הממשלה בחודש מרץ: חג הפסח. במקביל, חלה  עלייה של קרוב ל-10% בהוצאות ביטחון ומשרדים, עליה של 13% לחברות וירידה של 31% בהחזרים

אומדן ראשוני של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב בתקופה ינואר – מרץ 2018, שנערך על ידי חטיבת מימון, אשראי ומידע ניהולי באגף החשב הכללי, מעלה כי בחודש מרץ נמדד גירעון בפעילותה התקציבית של הממשלה בסך של 4.4 מיליארד שקלים. עוד עולה מהאומדן כי בחודשים ינואר – מרץ 2018 נמדד גירעון בסך 2.1 מיליארד שקלים לעומת גירעון בסך 2.3 מיליארד בתקופה המקבילה אשתקד, כך נמסר ממשרד האוצר.

הצפי: עלייה בגרעון החל מאוגוסט
בתקציב לשנת 2018 מתוכנן גירעון שנתי בסך 38.5 מיליארד שקלים, שהם 2.9% מהתמ"ג, כאשר הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (אפריל 2017 – מרץ 2018) עומד על 1.9% מהתמ"ג.

"יש לציין כי גירעון מצטבר זה כולל את החודשים אוגוסט-אוקטובר 2017, בהם היו הכנסות מיסים חריגות, לפיכך בחודש אוגוסט 2018 ואילך צפויה עלייה בגירעון המצטבר 12 חודשים", נמסר מהאוצר.

עוד נמסר כי בפעילות למימון נמדד בחודש מרץ גירעון בסך 4.3 מיליארד שקלים.

הוצאות הממשלה בחודש מרץ עמדו על כ-35 מיליארד שקל
סך ההוצאות של הממשלה (ללא פירעון קרן על החוב הממשלתי וללא מתן אשראי) הסתכמו בחודש מרץ ב-34.7 מיליארד שקל. בתוך כך, הוצאות משרדי הממשלה עמדו על  28.2 מיליארד שקל, תשלומי ריבית על החוב הממשלתי עמדו על 3.4 מיליארד שקל ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי על 3.1 מיליארד שקל. "ניתן לזקוף במידת מה את הוצאות משרדי הממשלה הגבוהות יחסית בחודש מרץ, להקדמת הוצאות מחודש אפריל עקב מועד חג הפסח מיד בתחילת החודש", הסבירו באוצר.

עלייה של 9.3% בהוצאות משרדי הממשלה לעומת התקופה המקבילה אשתקד
מתחילת השנה הסתכמו סך ההוצאות של משרדי הממשלה (ללא פירעון קרן וריבית וללא מתן אשראי) ב-75.3 מיליארד שקלים, עלייה של 9.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (באותן הגדרות מדידה). כך עלו הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב-9.6% והוצאות מערכת הביטחון עלו ב-8.1%. "בתקציב המקורי של המשרדים האזרחיים (בתוספת הרזרבה להתאמות בסך 3.5 מיליארד שקלים) תוכנן בשנת 2018 גידול בשיעור של 5.3% לעומת אומדן הביצוע בפועל בשנת 2017. בתקציב המקורי של מערכת הביטחון תוכנן בשנת 2018 קיטון שנתי בשיעור של 0.5%- לעומת אומדן הביצוע בפועל בשנת 2017", מסבירים באוצר.

גידול נומינלי של 6.3% בגביית מיסים
סך גביית המיסים בחודש מרץ הסתכמה ב-26.3 מיליארד שקלים. בתקופה ינואר – מרץ 2018 הסתכמה גביית המסים בסך של 80.8 מיליארד שקלים, גידול נומינלי של 6.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הפקדות המוסד לביטוח לאומי הסתכמו בחודש מרץ בסך של 3.7 מיליארד שקלים.

ההכנסות ממע"מ יבוא ביטחוני, ריבית ויתר ההכנסות הסתכמו בחודש מרץ בסך של 0.3 מיליארד שקלים.

הכנסות המדינה ממיסים: 26.3 מיליארד שקל
"בחודש מרץ היה גיוס הון נטו מקומי חיובי בסך של 3.4 מיליארד שקלים, ובחו"ל שלילי בסך 0.2-מיליארד שקלים. כתוצאה מפעילות הגירעון ומימונו ירדו יתרות הממשלה בבנקים בסך של 1.0 מיליארד שקלים", אומרים באוצר.

באשר להכנסות נמסר כי: "בחודש מרץ 2018 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ב-26.3 מיליארד שקל", כאשר הגביה ממסים ישירים עלתה ב-15% והגביה ממסים עקיפים ירדה ב-2%. עליה במסים ישירים מוסברת בחלקה ע"י החזרים גבוהים במרץ 2017. בשנת 2018 שולמו החזרים גבוהים בחודשים ינואר-פברואר. הירידה במסים העקיפים מוסברת בעיקר ע"י החזרי מע"מ גבוהים במיוחד".

גידול של 4%  בשיעורי מס אחידים
בחודשים ינואר-מרץ 2018 הסתכמו ההכנסות ב-80.8 מיליארד ש"ח לעומת 76.1 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 4%  בשיעורי מס אחידים, דהיינו בניכוי תיקוני חקיקה, גביה חריגה והקדמת יבוא כלי רכב. ההכנסות ממסים ישירים, בשיעורי מס אחידים גדלו בכ-5%, ואילו ההכנסות ממסים עקיפים עלו ב-2%. "לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2018,  בהשוואה לפריסת תחזית הגבייה השנתית ישנה סטייה של כ-0.7 מיליארד ש"ח, המהווה כ-0.9% מסך הגבייה ברבעון זה. נתוני המגמה מצביעים על גידול מתמשך בגביית המסים. בחמש השנים האחרונות הגבייה גדלה ריאלית בקצב שנתי ממוצע של כ-6%", אומרים באוצר.

בתוך כך, הכנסות רשות המסים במרץ 2018 הסתכמו ב-25.7 מיליארד ש"ח, לעומת 23.9 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, עלו הכנסות רשות המסים בכ-7%, כאשר

ההכנסות ממסים ישירים הסתכמו ב-14.3 מיליארד שקל לעומת 12.4 מיליארד שקל במרץ 2017. בניכוי תיקוני חקיקה, חלה עליה של כ- 15%.  העלייה החדה במסים ישירים הושפעה מירידה בהחזרי מס הכנסה בחודש מרץ 2018 לעומת חודש מרץ 2017, לאחר עלייה מהירה בחודשים ינואר-פברואר 2018 לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

עליה של 4% במס הכנסה לעצמאים ו-13% לחברות
במרץ 2018 הסתכמו ההכנסות ב-6.1 מיליארד ש"ח לעומת 5.5 מיליארד ש"ח אשתקד, עליה של כ- 10% במס הכנסה מעצמאים ומחברות (ברוטו). בחלוקה לעצמאים וחברות נרשמה עליה של 4% בעצמאים ושל 13% בחברות. באשר לניכויים (ניכויי מס הכנסה משכירים וניכויים במקור אחרים, כולל משוק ההון) – הגביה מניכויים במרץ 2018 הסתכמה ב-8.2 מיליארד שקל לעומת 7.9 מיליארד שקל במרץ 2017, עליה של 4%. במרץ 2018 נרשמה גביה בסך של 0.3 מיליארד שקל בשוק ההון, עליה בשיעור של 13%. בחלוקה לפי סוגי מס נרשמה עליה בשיעור של 12% בגביה מניירות ערך ועליה של 18% בגביה מריבית.

כמיליארד שקל הכנסות ממיסוי מקרקעין, ירידה של 31 אחוז בהחזרים
ההכנסות נטו ממיסוי מקרקעין הסתכמו במרץ 2018 ב-1.1 מיליארד שקל, עליה בשיעור של 4% לעומת מרץ 2017. במס שבח נרשמה עליה של 14% ובמס רכישה נרשמה ירידה בשיעור של 3%. באשר להחזרים – במרץ 2018 הסתכמו החזרי מס הכנסה וניכויים ב-1.1 מיליארד שקל, ירידה של 31%. עוד בחודש מרץ, הסתכמו ההכנסות ממסים עקיפים ב-11.4 מיליארד שקל לעומת 11.6 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, ירדו ההכנסות ממסים עקיפים ב-2% עקב החזרי מע"מ גבוהים במיוחד, כך לטענת האוצר.

עוד על פי האומדן, סה"כ ההכנסות נטו ממע"מ במרץ 2018 הגיעו ל-7.8 מיליארד שקל לעומת 8.0 מיליארד שקל אשתקד, ירידה של 6%, בעקבות החזרים גבוהים במיוחד. לסיום, ההכנסות מאגרות הסתכמו ב-0.6 מיליארד ש"ח.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות