banner

רווח נקי מצרפי של כ-3 מיליארד שקלים לחברות הממשלתיות

קוינט, מנהל רשות החברות הממשלתיות: " לצורך שמירת מגמת רווחיות, ידרשו בעתיד מהלכי התייעלות ושינויים מבניים של החברות הממשלתיות"

רשות החברות הממשלתיות, פרסמה את התוצאות הכספיות המצרפיות של החברות הממשלתיות, לשנת 2017 ודיווחה, כי ללא הפסדי חברת נצר השרון "שהינם הפסדים חשבונאיים בלבד", ודווקא כן "כולל רווחים חד פעמיים", רשמו החברות הממשלתיות בישראל רווח נקי מצרפי בסך של כ-6.5, מיליארד ש"ח בשנת 2017, לעומת רווח נקי מצרפי של כ- 1.9 מיליארד שקל בשנת 2016. "הגידול ברווח לשנת 2017 נובע בעיקר מאירועים חד פעמיים ומביצוע מהלכי התייעלות משמעותיים בחלק מן החברות", אמרו באוצר. כמו כן, נמסר כי "בנטרול אירועים חד פעמיים" בשנים 2016-2017, הרווח הנקי המייצג עומד בשנת 2017 על 3 מיליארד שקל לעומת 2 מיליארד שקל בשנת 2016.

הוצאות מימון חריגות בסך של 2.5 מיליארד שקל
חברת נצר השרון (החברה כוללת את יתרת פעילות תע"ש שהועברה לתע"ש מערכות ונמצאת בהליך הפרטה) רשמה הוצאות מימון חריגות בסך של 2.5 מיליארד שקל, בגין הלוואות שנלקחו לאורך שנים מהמדינה לצורך מימון פעילות תע"ש.

פסיקת ביטול הפרשת הפנסיה בחברת החשמל תרמה לרווח של מיליארד שקל
מבין החברות הממשלתיות, חברת החשמל היא בעלת הרווח הנקי הגבוה ביותר עם רווח נקי של 4.7 מיליארד שקל אולם חלק ניכר מהרווח נובע מאירועים חד פעמיים ובעיקרם ביטול הפרשה בגובה של כ- 2.9 מיליארד שקל בדוחות הכספיים, בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון מיום 30 באוגוסט 2017 בנושא הפנסיה של עובדי חברת החשמל. בנטרול אירועים אלו הרווח הנקי עמד על כ- 1.4 מיליארד שקל, לעומת 0.4  מיליארד שקל בשנת 2016.

החברה בעלת הרווח השני בגודלו הינה חברת רפאל עם רווח נקי של  446 בשנת 2017 לעומת 386 מיליוני שקל בשנת 2016, ואחריה חברת נמלי ישראל עם רווח נקי של 362 מיליוני שקל בשנת 2017 לעומת 246 מיליוני שקל בשנת 2016.  

בחברת התעשייה האווירית חל השיפור הבולט ביותר ברווח הנקי עם שיפור של למעלה מ – 700 מיליוני שקל, מהפסד נקי של 422 מיליוני שקל בשנת 2016 לרווח נקי של 292 מיליוני שקל. הגידול נובע הן משיפור בביצועי החברה והן מהוצאות חד פעמיות שנרשמו בשנת 2016 בגין הסכם לפרישה מוקדמת של 350 עובדים בעלות של כ- 400 מיליוני שקלים נטו.

רכבת ישראל הפסידה 42 מיליון שקל
בחברת רכבת ישראל נרשם הפסד של 42 מיליוני שקל בשנת 2017, לעומת רווח נקי של 148 מיליוני שקל בשנת 2016. הירידה ברווחיות בסך של כ- 190 מיליוני שקל, נבעה מעלייה במחירי הסולר, עלייה בהוצאות השכר כתוצאה מן ההסכמים הקיבוציים ומהגדלת הפרשה לירידת ערך של נכסים.

מנהל רשות החברות הממשלתיות, יעקב קוינט: "פרסום התוצאות הכספיות של החברות הממשלתיות נועד להגביר את השקיפות והפיקוח של הציבור על הנעשה בהן.  לצורך שמירת מגמת רווחיות, ידרשו בעתיד מהלכי התייעלות ושינויים מבניים של החברות הממשלתיות בשנים הקרובות לצד חיזוק הבקרות והממשל התאגידי שלהן, הגביר את יעילותן ואיכות השירותים שהן מעניקות לציבור".  מנהל יחידת כספים ובקרה ברשות החברות הממשלתיות, מר חסאן טואפרה: "התוצאות הכספיות לשנת 2017 של החברות הממשלתיות משקפות צמיחה בפורטפוליו, סך הנכסים של החברות הממשלתיות חצה את רף ה- 200 מיליארד ₪ ועומד בסוף 2017 עד 205 מיליארד ₪ לעומת 197 מיליארד ₪ בסוף 2016, הגידול מגיע בעיקר לאור ההשקעות המסיביות שמבצעות החברות בתשתיות, בנוסף, הגידול בנכסים אינו משנה את יחס המינוף וזאת בשל התשואה על ההון החיובית המייצגת רווחיות מתונה של 6.5% (בנטרול אירועים חד פעמיים)".

דו"ח רווח והפסד של החברות הממשלתיות לפי מגזרי פעילות


הכנסות החברות הסתכמו בתקופת הדיווח בכ- 68.8  מיליארד שקל
זאת לעומת כ- 66.8 מיליארד שקל בשנת 2016, עלייה של כשלושה אחוזים, "שנובעת מגורמים שונים ובתוכם עלייה בפעילות חברות התחבורה נתיבי ישראל ונת"ע בכ- 500 מיליוני ש"ח ו- 830 מיליוני ש"ח בהתאמה, עלייה של כ-2.5% בתעריף החשמל שהביאה לגידול של כ- 500 מיליוני ש"ח בהכנסות חברת החשמל ועליה של כ- 330 מיליוני ש"ח במכירות חברת רפא"ל", נמסר מהאוצר.

הרווח התפעולי של החברות ירד
הרווח התפעולי ירד מכ- 5.4 מיליארד שקל בשנת 2016 לכ-5.1 מיליארד שקל בשנת 2017. "עיקר הקיטון מיוחס לחח"י (כ-650 מיליוני ש"ח נובע בעיקרו כתוצאה משימוש בתמהיל דלקים יקר יותר, מגידול ברכישות חשמל) ולרכבת ישראל (כ-200 מיליוני ש"ח הנובע בעיקרו מגידול בהוצאות השכר כתוצאה מגידול בפעילות החברה וכן מתוספות שכר בהתאם להסכמים הקיבוציים שנחתמו בשנת הכספים וכן גידול בהוצאות הדלק הנובע בעיקר מעלייה במחירי הסולר וכתוצאה מעלייה בנסועה). לצד קיטון זה ישנה השפעה מקזזת של עלייה של כ- 230 מיליוני ש"ח ברווח התפעולי של חנ"י ושל כ- 120 מיליוני ש"ח ברווח התפעולי של תע"א. בחישוב הרווח התפעולי לא נלקחו בחשבון תנועות בנכסי פיקוח (השפעות חשבונאיות על הרווח כתוצאה מהחלטות רגולטוריות על תעריף חברת החשמל והמים). הרווח התפעולי שכולל את התנועות בנכסי פיקוח מראה גידול בשנת 2017 ביחס לשנת 2016", הסבירו באוצר.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות