banner
אילוסטרציה // depositphotos
אילוסטרציה // depositphotos

ירידה בדירות בבעלות בעשור האחרון

27.4% מהדירות הן בשכירות, בדומה לאירופה, כך עולה מדו"ח ראשון מסוגו שמפרסמת הלמ"ס

נכון ליולי 2022 היו בישראל כ-2.85 מיליון יחידות דיור למגורים (להלן דירות), מתוכן 2.03 מיליון דירות בבעלות שהן 71.3% מכלל הדירות, כ-803 אלף דירות בשכירות (28.1% מהדירות) וכ-17 אלף דירות בדיור המוגן הפרטי (0.6%), כך עולה מדו"ח ראשון מסוגו שמפרסמת הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) לנתוני בעלות על דירות בישראל בין השנים 2013-2022. יש לציין כי הנתונים עובדו מתוך מרשם הדירות והמבנים המבוסס על נתוני הארנונה שנמסרו על ידי הרשויות המקומיות. 

הכותרות המרכזיות
תקציר הנתונים מראה כי בשנים 2022-2013, קצב הגידול הממוצע השנתי במספר הדירות בשכירות עמד על 3.4%, והוא עולה על קצב הגידול הממוצע השנתי של כלל הדירות – 1.9%. 

77.9% מהדירות בשכירות מושכרות על ידי אנשים פרטיים, 7.3% – על ידי חברות לדיור ציבורי, 5.2% – על ידי חברות, 5.0% – על ידי קיבוצים ומושבים ו-1.4% – על ידי גורמים אחרים  (3.2% לא ידוע).

האחוז הגבוה ביותר של דירות בשכירות נמצא במחוז תל אביב (38.9%), והנמוך ביותר – במחוז הצפון (19.9%). 

ערים בולטות באחוז גבוה של דירות בשכירות הן: תל אביב-יפו (49.7%), חריש (45.4%) וגבעתיים (40.2%). 

בשנת 2022 מספר הדירות בשכירות בתל אביב-יפו דומה למספר הדירות בבעלות בעיר ומספר הדירות בדיור הציבורי עמד על 61.1 אלף דירות (47.6 אלף דירות ועוד 13.5 אלף דירות בדיור המוגן הציבורי), לעומת 67.1 אלף דירות בשנת 2013 (56.5 אלף דירות ועוד 10.6 אלף דירות בדיור המוגן הציבורי).

בשנים 2022-2013 נגרעו ממלאי הדיור הציבורי כאלף דירות בממוצע מדי שנה. יותר ממחצית מהדיור הציבורי נמצא במחוז הדרום (36.2%) ובמחוז הצפון (19.4%).

בשנים 2022-2021, ב-15.0% מהדירות בשכירות התחלפו השוכרים. בחיפה, בבאר שבע ובתל אביב-יפו שיעור הדירות שבהן התחלפו שוכרים גבוה יחסית. 

בערים הגדולות שבהן 100 אלף תושבים ויותר, נמצא כי במבנים עם 20-11 דירות אחוז השכירות הוא הגבוה ביותר (35.2%), לעומת 14.6% בלבד במבנים קטנים שבהם 2-1 דירות.

ככל שקבוצת הגיל גבוהה יותר, חלקם של המחזיקים בדירות בבעלותם עולה, וחלקם של המחזיקים בדירות בשכירות יורד. 

בשנת 2021, אחוז הדירות בשכירות בישראל עמד על 27.4%. לשם השוואה, במדינות האיחוד האירופי האחוז הממוצע של משקי הבית המתגוררים בשכירות היה כ-30.1%.

ירידה בדירות בבעלות
נכון ליולי 2022 היו בישראל כ-2.85 מיליון דירות/יחידות דיור למגורים, מתוכן 2.03 מיליון דירות בבעלות שהן 71.3% מכלל הדירות, כ-803 אלף דירות בשכירות (28.1% מהדירות) וכ-17 אלף דירות בדיור המוגן הפרטי (0.6%).

בשנת 2022, כ-2.6 מיליון דירות היו בעיריות ובמועצות מקומיות, מתוכן 1.86 מיליון דירות בבעלות ו-732.2 אלף דירות בשכירות (28.1%).

במועצות אזוריות היו כ-248.2 אלף דירות, מתוכן 176.7 דירות בבעלות (71.2%) ו-70.6 דירות בשכירות (28.5%).

בשנים 2022-2013 חלה ירידה באחוז הדירות בבעלות, מ-75.2% ל-71.3%, ואחוז הדירות בשכירות עלה בהתאם מ-24.3% ל-28.1%. 

בשנים אלו קצב הגידול הממוצע השנתי של מספר הדירות בשכירות עמד על 3.4%, ועלה על קצב הגידול הממוצע השנתי של כלל הדירות – 1.9%. במספר הדירות השכורות חלה עלייה של 40.3% לעומת עלייה של 20.9% בסך הדירות הרשומות במרשם הדירות והמבנים.

האחוז הגבוה ביותר של דירות בבעלות נמצא במחוז הצפון (79.9%) ובאזור יהודה והשומרון (77.8%), והנמוך ביותר – במחוז תל אביב (60.6%). בהתאם לכך, האחוז הגבוה ביותר של דירות בשכירות, נמצא במחוז תל אביב (38.9%), לעומת 19.9% במחוז הצפון ו-22.2% באזור יהודה והשומרון.

דירות בשכירות לפי יישוב
13.4% מהדירות בשכירות הן בעיר תל אביב-יפו –יותר ממאה אלף דירות. מספר הדירות בשכירות בתל אביב-יפו דומה למספר הדירות בבעלות בעיר. אחריה נמצאת ירושלים עם 74 אלף דירות בשכירות, שהן 9.2% מהדירות בשכירות. בחיפה נמצאות 5.3% מהדירות בשכירות, ובכל אחת מהערים באר שבע, רמת גן, נתניה, פתח תקווה ראשון לציון וחולון – כ-3%. בשאר 192 הערים בעיריות ובמועצות המקומיות נמצאות 50.8% מהדירות בשכירות. במועצות האזוריות נמצאות 8.8% מהדירות בשכירות.

ערים בולטות באחוז גבוה של דירות בשכירות הן: תל אביב-יפו (49.7%), חריש (45.4%) וגבעתיים (40.2%). רשויות מקומיות עם אחוז גבוה של דירות בשכירות הן: מצפה רמון (57.6%), קריית ארבע (44.8%) ועמנואל (42.1%).

מרבית הדירות בשכירות בבעלות פרטית
77.9% מהדירות בשכירות מושכרות על ידי אנשים פרטיים, 7.3% מושכרות על ידי החברות המשכנות בדיור הציבורי, 5.2% – על ידי חברות, 5.0% – על ידי קיבוצים ומושבים, ו-1.4% מושכרות על ידי גורמים אחרים (3.2% לא ידוע). שיעור הדירות המושכרות על ידי חברות, גבוה בתל אביב-יפו (16.6%) ובהרצלייה (10.4%). 

מלאי הדיור הציבורי ירד
מנתוני מרשם הדירות והמבנים, בשנת 2022 עמד מספר הדירות בדיור הציבורי על 47.6 אלף דירות ועוד כ-13.5 אלף דירות בדיור המוגן הציבורי המיועד לעולים זכאים בגיל 65 ומעלה. לשם השוואה, בשנת 2013 היו בדיור הציבורי 56.5 אלף דירות ועוד כ- 10.6 אלף דירות בדיור המוגן הציבורי. עם השנים ירד בהתמדה מלאי הדירות הציבוריות, ובעשור האחרון נגרעו ממלאי הדיור הציבורי כאלף דירות בממוצע מדי שנה. 96.7% מהדירות בדיור הציבורי מושכרות. יותר ממחצית מהדיור הציבורי נמצא במחוז הדרום (36.2%) ובמחוז הצפון (19.4%). קרוב ל-10% מהדירות בדיור הציבורי ובדיור המוגן הציבורי הן בבאר שבע – כ-6 אלף דירות, ואחריה אשדוד – כ-3.2 אלף דירות.

שינויים בבעלות על דירה
בשנים 2022-2021, 2.8% מהדירות שהיו בבעלות בשנת 2021, הפכו לדירות בשכירות בשנת 2022 ו-2.0% מהדירות שהיו בשכירות הפכו לדירות בבעלות. ברוב הדירות (95.2%) לא היה שינוי בסוג הבעלות על הדירה.

תחלופת שוכרים בדירות בשכירות
בשנים 2022-2021, ב-15.0% מהדירות שבשכירות התחלפו שוכרים. מבין הערים הגדולות עם 200 אלף תושבים ויותר, שיעור הדירות עם תחלופה של שוכרים גבוה נמצא בחיפה ובבאר שבע  (21.0% מהדירות) ובתל אביב-יפו (20.1% מהדירות). שיעור תחלופה של שוכרים נמוך נמצא בבני ברק ובנתניה (11.7% ו-11.2% מהדירות, בהתאמה). ככל שעולה קבוצת הגיל של השוכרים, שיעור תחלופת השוכרים יורד.

מספר הדירות במבנה בערים הגדולות שבהן 100 אלף תושבים ויותר
בשנת 2022 בשמונה עשרה הערים הגדולות נמצאו כ-1.46 מיליון דירות בכ-148.9 אלף מבנים. 

בערים הגדולות אחוז הדירות בשכירות הגבוה ביותר (35.2%) נמצא במבנים בהם 20-11 דירות, לעומת 14.6% בלבד במבנים קטנים שבהם 2-1 דירות. 

במגזר הערבי – יותר דירות בבעלות
בשנת 2022, מתוך הדירות שבהן המחזיקים הם יהודים, 70.0% הן בבעלות, 29.4% הן בשכירות ו-0.6% הן בדיור המוגן הפרטי. 

מתוך הדירות שבהן המחזיקים הם ערבים, 88.2% הן דירות בבעלות, ו-11.8% הן בשכירות. 

מתוך הדירות שבהן המחזיקים הם אחרים,  62.2% הן בשכירות, 36.2% הן בבעלות והשאר – 1.7% בדיור המוגן.

מחזיקים ערבים
בקרב המחזיקים הערבים, ביישובים הלא יהודיים, 96.0% מהדירות הן בבעלות ורק 4.0% מהדירות הן בשכירות. לעומת זאת, בערים המעורבות שיעור הדירות בבעלות הוא 70.8% ו-29.2% מהדירות הן בשכירות, בדומה לשיעור באוכלוסייה היהודית בכלל הארץ. בקרב מחזיקים ערבים המתגוררים ביישובים יהודיים, שיעור הדירות בבעלות הוא 38.4% ו-61.6% מהדירות הן בשכירות (ב-0.5% בלבד מהדירות ביישובים יהודיים המחזיקים הם ערבים).

ב-25.9% מהדירות בירושלים מחזיקים ערבים. 73.8% מהדירות הללו הן בבעלות ו-26.2% הן בשכירות (בקרב מחזיקים יהודים, 67.3% בבעלות ו-31.5% בשכירות). ב-11.2% מהדירות בחיפה מחזיקים ערבים. 58.8% מהדירות הללו הן בבעלות ו-41.2% הן בשכירות (בקרב מחזיקים יהודים, 70.8% בבעלות ו-28.3% בשכירות). 

עם הגיל באה הדירה
ככל שקבוצת הגיל גבוהה יותר, חלקם של המחזיקים בדירות בבעלותם עולה, וחלקם של המחזיקים בדירות בשכירות יורד. בדירות שבהן גילם של המחזיקים הוא עד 34, 58.3% הן בשכירות, לעומת פחות מ-20% הדירות שמחזיקים בהן בני 65 ומעלה. 

יותר מחמישית מהדירות בשכירות (22.6%) נמצאות בתל אביב-יפו ובירושלים. בכל קבוצות הגיל, ובמיוחד בקרב צעירים, שיעור המחזיקים בדירות בשכירות גבוה יותר בתל אביב-יפו לעומת ירושלים.

מרבית בעלי הדירות נשואים
78.5% מהדירות שהמחזיקים בהם נשואים, הן דירות בבעלות ו-21.2% הן בשכירות. לעומת זאת, בקרב הדירות שהמחזיקים בהן הם רווקים, 40.4% הן בבעלות ו-59.4% בשכירות.

בדירות שהמחזיקים בהן הם גרושים, 57.7% הן בבעלות ו-41.6% הן בשכירות, ובדירות שבהן המחזיקים אלמנים, 78.1% הן בבעלות, 18.9% בשכירות ו-3.0% הן דירות בדיור המוגן הפרטי. 

השוואה בין-לאומית
בשנת 2021, 30.1% ממשקי הבית באיחוד האירופי מתגוררים בשכירות. בשנה זו בישראל 27.4% מהדירות הן בשכירות. באיחוד האירופי ניתן לראות בחלק גדול מהמדינות הבדלים בצורת המגורים בין מזרח היבשת לבין מרכז היבשת ומערבה. אחוז משקי הבית המתגוררים בשכירות גבוה במיוחד במרכז אירופה ובמערבה וכן ברוב אירופה הצפונית (שהמובילות ביניהן הן שווייץ – 57.8% וגרמניה – 50.9%). לעומת זאת, במדינות ממזרח היבשת שיעור הגרים בשכירות נמוך מאוד (רומניה – 4.7%, סלובקיה – 7.1% והונגריה – 8.3%).

בארצות הברית שיעור משקי הבית המתגוררים בשכירות גבוה מעט מהממוצע באיחוד האירופי (32.7%) ואילו בקנדה השיעור דומה (30.8%).

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות