banner
פרויקט יהודה הלוי בתל אביב // צילום: זיו גולדפישר
פרויקט יהודה הלוי בתל אביב // צילום: זיו גולדפישר

תל אביב: אושרו למתן תוקף תכניות התחדשות עירונית בהיקף של מעל 1,600 יח"ד

הקמת מגדל בן 400 יח"ד במתחם יגאל אלון, 890 יח"ד בפרדס שניר ושתי תכניות הכוללות 180 יח"ד – אלו הן התכניות שאושרו

זיו גולדפישר 07.05.2023

למעלה מ-1,600 יח"ד אושרו בתל אביב. הוועדה המקומית תל אביב אישרה בישיבתה האחרונה למתן תוקף 4 תכניות התחדשות עירונית הכוללות 1,581 יח"ד. התכניות שאושרו הן: מתחם פלך, מתחם ישראל טל ומתחם מנחם בגין במרחב יצחק שדה-חסן ערפה, ומתחם יגאל אלון. כמו כן, הוועדה אישרה להפקדה עוד 2 תכניות שכוללות 180 יח"ד – יהודה הלוי 41-43, ודניאל מוריץ 14-28. בנוסף, הוועדה הודיעה על אישורה של

מתחם הפלך בתל אביב // צילום: זיו גולדפישר
מתחם הפלך בתל אביב // צילום: זיו גולדפישר

תכנית נוספת, הכוללת 85 יח"ד, בריב"ל 12 – יד חרוצים 9. לצד יחידות מגורים, התכניות שאושרו כוללות עשרות אלפי מ"ר לתעסוקה ומסחר.

890 יח"ד בפרדס שניר
הוועדה המקומית אישרה למתן תוקף את תכנית מתחם הפלך, הממוקמת בין הרחובות התחיה, הזרם, היסוד ו-3246 בדרום תל אביב (מתחם פרדס שניר). מדובר במתחם בן 55 דונם, שעליו מקדמת קרדן, יחד עם ריאליטי קרן השקעות והעירייה (שהיא בעלת זכויות בקרקע) פרויקט לבניית שטחי מגורים, תעסוקה, מסחר וייעודים ציבוריים שונים. התוכנית צפויה לכלול 890 יחידות דיור, בשטח ממוצע של 85 מ"ר ובבינוי של עד 19 קומות.

לצד משרדים ושטחי מסחר. בנוסף, התכנית כוללת שטחי משרדים ותעסוקה בהיקף של כ-20 אלף מ"ר ו-5,000 מ"ר שטחי מסחר. את התכנית יזמו קרן ריאליטי השקעות בנדל"ן וקרדן נדל"ן יזום ופיתוח. מתכנן התכנית הוא משרד יסקי מור סיוון אדריכלים ומתכנני ערים.

250 יח"ד במרחב חסן ערפה
שתי תכניות בנייה במרחב יצחק שדה/חסן ערפה, הכוללות 250 יח"ד אושרו למתן תוקף על ידי הוועדה. מדובר במתחם אחד, ששטחו 5.9 דונמים לאורך רחוב ישראל טל שבדרום מרחב יצחק שדה, הכולל 121 יח"ד, ומתחם שני, ששטחו 6.9 דונמים, לאורך דרך מנחם בגין, שבצפון מערב המרחב, הכולל 170 יח"ד. 

מרחב יצחק שדה-חסן ערפה הוא אזור תעסוקה במרכז העיר תל אביב הכלוא בין הרחובות דרך בגין ממערב, יצחק שדה מצפון, המסגר ממזרח ודוד חכמי בדרום, שעובר החל משנת 2011 תהליך של התחדשות עירונית. במרחב מתוכננים 12 מגדלים (מתוכם נבנו 5) בשימושים של משרדים, מסחר, מלונאות, מגורים ושטחים ציבוריים בנויים סביב גינה מרכזית בקרבת תחנת קרליבך. 

הוועדה המקומית דנה, כאמור, בתכניות החלות על שני מתחמים במרחב. תכנית אחת מתייחסת למתחם דרומי, הגובל מדרום ברחוב ישראל טל, במזרח במגדל אלפא ובצפון ומזרח בשטחים שעוד לא פותחו. על פי התכנית שאושרה, הועברו למתחם זכויות בנייה ממגרשים שעליהם יש מבנים המיועדים לשימור. מדובר במבנים ברחוב אלנבי, לילנבלום ויהודה הלוי, שעליהם חלות מגבלות שימור מחמירות. הזכויות שיועברו למתחם המקבל ישמשו להקמת מגדל בגובה 42 קומות בעירוב שימושים לתעסוקה, מסחר, מגורים ושטחי ציבור מבונים.

מתחם בגין בתל אביב // צילום: זיו גולדפישר
מתחם בגין בתל אביב // צילום: זיו גולדפישר

המגורים במתחם יכללו 121 יח"ד, בשטח ממוצע של 68 מ"ר, בתמהיל של 15 אחוז דירות קטנות מאוד (45-65 מ"ר), 25 דירות קטנות (66-85 מ"ר), 25 אחוז דירות בינוניות (85-100 מ"ר), ו-15 אחוז דירות גדולות (עד 120 מ"ר). בנוסף, התכנית כוללת שטחי תעסוקה ומסחר בהיקף של 34,129 מ"ר. את התכנית הגישו חברת יובלים סיטי בוי בע"מ, חברת אקזיט יובלים בע"מ, חברת שבת משה נכסים בע"מ. עורך ראשי: ישר אדריכלים.

מתחם שני, לאורך דרך בגין 66, 68, 70, בצפון מערב מרחב יצחק שדה. תחום התכנית כיום קיים מבנה נמוך וארעי של פולש אשר מיועד לפינוי בהסכם. בדברי ההסבר לתכנית נכתב כי מטרתה היא "פיתוח והתחדשות המרחב בקרבה לציר מתע"ן ותחנת קרליבך להשלמת רצף הבינוי במרחב יצחק שדה". התכנית כוללת תוספת זכויות בניה לצורך להקמת שני מגדלים. במגדל הדרומי ירוכז השימוש למגורים בגובה 40 קומות והמגדל הצפוני ישמש לתעסוקה בגובה 45 קומות. התכנית מציעה בסך הכל 170 יח"ד, בשטח ממוצע ובתמהיל זהה לזה של מתחם ישראל טל. בנוסף, התכנית כוללת שטחי תעסוקה ומסחר בהיקף של 60,038 מ"ר.

את התכנית הגישו חברת יובלים סיטי בוי בע"מ, אקרו אופק בהיר שותפות מוגבלת. עורך ראשי: ישר אדריכלים.

400 יח"ד במרחב יגאל אלון
הוועדה אישרה תוכנית נוספת, הכוללת הקמת 400 יח"ד, לאורך רחוב יגאל אלון. מדובר במתחם ששטחו 19.75 דונמים, בפינת הרחובות יגאל אלון ועמינדב. במתחם, לאורך רחוב יגאל אלון 78-80, נמצא מבנה של המשביר המרכזי. כמו כן, יש במתחם מבני משרדים נוספים.

מטרת התכנית היא יצירת מרחב עירוני מעורב שימושים הכולל מגדלי תעסוקה, מבנה מגורים, מסחר בקומות הקרקע, שטח למבנים ולמוסדות ציבור. התכנית מציעה מספר מבנים: שני מגדלים לאורך רחוב יגאל אלון, בגובה של 47 קומות, המיועדים לתעסוקה. מגדל שלישי, המיועד למגורים, יוקם בדרום מזרח המגרש, בגובה 47 קומות  בנוסף, התכנית מציעה לשמר את מבנה המשביר. התכנית מציעה 400 יח"ד, שמתוכן 10 אחוזים יהיו מיועדים לדיור בהישג יד. כמו כן, התכנית כוללת תעסוקה בהיקף של 93,108 מ"ר ו-3,077 מ"ר מסחר.

בית המשביר בתל אביב // צילום: זיו גולדפישר
בית המשביר בתל אביב // צילום: זיו גולדפישר

את התכנית יזמה חברת מבני תעשייה בע"מ. מתכנן: קייזר אדריכלים ומתכנני ערים.

40 קומות במרחב שבח
לצד התכניות שאושרה בישיבתה האחרונה בסוף השבוע שעבר, הוועדה המקומית הודיעה עוד קודם לכן על אישור תכנית להקמת מגדל מעורב שימושים בלב מרחב שבח בתל אביב. תכנית ריב"ל 12 – יד חרוצים 9,  ששטחה 3.2 דונמים ממוקמת בלב מרחב שבח, בין הרחובות: ריב"ל בצפון, יגיע כפיים במזרח ויד חרוצים בדרום. 

התכנית כוללת הקמת מגדל מעל 40 קומות מעל מבנה קיים בעירוב שימושים של תעסוקה, מסחר, וכן עד 25 אחוזים לשימוש למגורים. בסך הכל, התכנית מציעה 85 יח"ד, ו- 25,620 מ"ר מסחר ותעסוקה. התכנית הוגשה לוועדה המקומית לפני פחות משנה, בחודש יולי 2022, הופקדה בחודש דצמבר וכעת אושרה. התכנית הוגשה על ידי חברת אזורים, ונערכה על ידי משרד משה צור אדריכלים בוני ערים.

מגדל מגורים במקום משרדי דיסקונט
לצד התכניות שאושרו למתן תוקף, הוועדה המקומית אישרה להפקדה עוד שתי תכניות, בהיקף של כ-180 יח"ד:  מגדל מעורב שימושים בן 40 קומות הכולל 41 יח"ד ברחוב יהודה הלוי, ותכנית להריסת 64 יח"ד ובניית שני מבנים בני 15 קומות, הכוללים 138 יח"ד, ברחוב דניאל מוריץ ברמת אביב. 

תכנית ההתחדשות ברחוב יהודה הלוי ממוקמת במע"ר רוטשילד, בין הרחובות יהודה הלוי מדרום, לילנבלום מצפון, נחלת בנימין ממערב ואלנבי ממזרח, בסמוך לתחנת אלנבי של הרכבת הקלה. התכנית כוללת את המבנים ברחוב יהודה הלוי 41-43, ולילנבלום 46. בשטח התכנית קיימים היום 3 מבנים בעלי 4 קומות: יהודה הלוי 41 המשמש למשרדי בנק דיסקונט, יהודה הלוי 43 המשמש למשרדים עם מסחר בקומת הקרקע, ולילינבלום 46 המשמש למגורים עם מסחר בקומת הקרקע. 

התכנית כוללת את הריסת המבנים הקיימים, בניית מגדל בגובה של עד 40 קומות על דופן רח' יהודה הלוי, ובניית אגף מרקמי בגובה של 6.5 קומות על דופן רחוב לילנבלום.  התכנית מציעה מעל 15,700 מ"ר לתעסוקה ומסחר ו-4,450 מ"ר למגורים, ובסך הכל 41 יח"ד בשטח עיקרי ממוצע של 80 מ"ר. 15 אחוז מהדירות יהיו דירות לשכירות במחיר מפוקח (דירות בהישג יד). את התכנית יזמו בעלים פרטיים, והיא תוכננה על ידי משרד ישר אדריכלים.

138 דירות בדניאל מוריץ
התכנית ברחוב דניאל מוריץ ברמת אביב ב', היא תכנית התחדשות עירונית על בסיס תמ"א 38 תיקון 23. התכנית כוללת את המבנים ברחוב דניאל מוריץ 28-14. במקום יש מבנה טורי קיים בעל 4 קומות מעל קומת עמודים הכולל 64 יח"ד.

התכנית מציעה לבנות במקום 2 מבנים בני 15 קומות, הכוללים 138 יח"ד בשטח ממוצע של 84 מ"ר. תמהיל הדירות המוצע הוא 8 אחוזים דירות בשטח של 40-45 מ"ר, 18 אחוז דירות בשטח 46-65 מ"ר, 68 אחוז מהדירות בשטח 86-105 מ"ר, 6 אחוזים מעל 106 מ"ר. מתוך הדירות הללו, 16 דירות יוצעו כדירות בהישג יד. שטח המרפסות בתכנית יהיה 12 מ"ר בממוצע.

את התכנית יזמה חב' משולם לוינשטיין הנדסה וקבלנות בע"מ בשם בעלי הדירות, והיא נערכה על ידי משרד ישר אדריכלים.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות