banner
ארכיון תמ"א 38 // צילום: מגדילים
ארכיון תמ"א 38 // צילום: מגדילים

התקנות להקלות בהליכי אישור לתמ"א 38 החלופית עולות לאישור המועצה הארצית

עיקרי השינויים שהומלצו: לא תותר תוספת שטחים, לא יידרשו הליכים נוספים על הבקשה להיתר ולא תידרש תעודת גמר

זיו גולדפישר 03.10.2023

נערכים לסיומה של תמ"א 38: המועצה הארצית לתכנון ולבנייה צפויה לדון בימים הקרובים בתכניות לקיצור הליכי חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. המועצה תדון בשתי תכניות, שמטרתן להקל על בקשות לעבודות לחיזוק – תמ"א 40 ג', המיועדת להחליף את תמ"א 38, והרחבת תקנות התכנון והבנייה (הליך רישוי בדרך מקוצרת) חיזוק מבנים. 

תכנית תמ"א / 40/ ג היא תכנית מתאר ארצית לשינוי הוראות בניה עבור עבודות חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה. התכנית האמורה "מחליפה את תמ"א/38, שהוחלט על ביטולה, ונועדה לאפשר המשך חיזוקם של מבנים בפני רעידות אדמה, ללא תוספת שטחי בנייה מכוחה אלא לצורך עבודות החיזוק בלבד". התמ"א החדשה כוללת הוראות שנועדו להקל ולזרז הליכים לביצוע עבודות על ידי גופים ציבוריים או על ידי בעלי הזכויות בקרקע. 

לא תותר תוספת שטחים נוספים
מהותה של התמ"א היא לתקן את תכניות המתאר המקומיות או המפורטות, כך שיתאפשרו עבודות חיזוק החורגות מהוראותיהן בנושאים של שטחי בנייה, קווי בנין, מרחק בין בניינים, תכסית או הוראות בינוי אחרות, וכן במגבלות הקבועות בתמ"א. המטרה היא לאפשר ביצוע עבודות חיזוק מבנים, ללא צורך בהקלה או באישור תכנית. התכנית קובעת ששטחי בניה הדרושים לצורך עבודות חיזוק, והם בלבד, יתווספו לשטחים המותרים לבניה. קרי, לא תותר תוספת שטחים. 

לא יידרשו הליכים נוספים על הבקשה להיתר
על פי הוראות התכנית, ככל שהבקשה להיתר אינה חורגת מהוראות התמ"א, הוא תיחשב כבקשה להיתר תואם תכנית, ללא צורך בהליך נוסף, דבר שייעל ויקצר את הליך הרישוי. עורכי התכנית מבהירים בדברי ההסבר כי בעתיד הקרוב כלל לא יתאפשר מתן הקלה מתכנית ולמעשה התמ"א תייתר את הצורך בהכנת תכנית חדשה. עוד קובעת התמ"א , ששטחי בניה הדרושים לצורך עבודות חיזוק, והם בלבד, יתווספו לשטחים המותרים לבניה. במהלך ישיבתה הקרובה, הוועדה תקיים דיון בהעברת להערות הוועדות המחוזיות והשגות הציבור.

הסעיף השני לעניין הסרת חסמים תכנוניים הוא המתווה המשולב, הכולל את עריכת תמ"א 40 / ג, ובמקביל הגדרת החיזוק במסלול רישוי בדרך מקוצרת, ובעל תכולה מצומצמת, על מנת לקצר את לוחות הזמנים. "התקנות שבנדון עוסקות בהכללת עבודות חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה, ברשימת עבודות ומבנים בהליך רישוי בדרך מקוצרת. הכללת עבודת חיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה, ברשימת העבודות, כאמור, מהווה הקלה וקיצור זמן משמעותי בתהליך", נכתב.

פטור מהגשת בקשה לקבל מידע להיתר
הסעיפים החדשים בתקנה קובעים כי בקשות להיתר לחיזוק מבנים ייכללו במסגרת התקנות להליך רישוי בדרך מקוצרת. עוד נקבע כי בקשות להיתר לחיזוק בניינים כנגד רעידות אדמה, יהיו פטורות מהגשת בקשה לקבלת מידע להיתר. 

בנוסף, נקבע כי בבקשות להיתר לחיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה, לא נדרשת הסכמת רשות מקרקעי ישראל.

לא תידרש תעודת גמר
הנושא המשמעותי ביותר בשינוי לתקנות הוא סעיף 40 (א) שפוטר מהצורך בשלב תעודת גמר בהליכים לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. בדברי ההסבר נכתב כי" "שלב תעודת הגמר בהליך רישוי רגיל אינו חל בתהליך הרישוי בדרך מקוצרת. בשל מהות העבודה וחשיבותה, מוצע כי בגמר ביצוע העבודות עורך הבקשה יודיע על כך לרשות הרישוי ולרשות הכבאות ויצרף מפת עדות ואישור מתכנן השלד כי העבודות בוצעו בהתאם לתקנים הרלוונטיים". המועצה תדון בישיבתה הקרוב בהמלצה לשר הפנים על התקנת התקנות.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות