banner
אילוסטרציה // Depositphotos
אילוסטרציה // Depositphotos

הטובות ביותר: אילו חברות נדל"ן הרוויחו ברבעון האחרון?

צמח המרמן מדווחת כי הממוצע ליחידת דיור עלה ב- 250,000 שקל, הרווח הנקי של בוני התיכון זינק לכ-20 מיליון שקל ורוטשטיין מחלקת דיבידנד בסך של כ-25 מיליון שקל – כל תוצאות הרבעון השלישי של החברות החזקות בנדל"ן

קרסו: הרווח הנקי עלה לכ- 11.8 מיליון שקל
החברה מדווחת כי ההכנסות ברבעון השלישי לשנת 2022 צמחו בכ- 22% לסך של כ- 153.3 מיליון שקל, לעומת כ -125.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי ממכירות מקרקעין, דירות ושירותיי בנייה הסתכם לסך של כ- 22.9 מיליון ₪ ברבעון השלישי, גידול של כ- 112%; הרווח התפעולי גדל פי 3.8 לכ- 29.1 מיליון ₪, לעומת כ- 7.6 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד והרווח הנקי המיוחס לבעלים של החברה עלה לכ- 11.8 מיליון ₪, לעומת הפסד של 2.8 מיליון ₪, בתקופה המקבילה אשתקד.  

במהלך הרבעון השלישי מכרה החברה 62 יח"ד בתמורה כספית של כ-186 מיליון ₪. ההון העצמי המיוחס לבעלי מניותיה, נכון ליום 30 בספטמבר 2022, הסתכם בכ- 1,239 מיליון ₪. יחס ההון עצמי של החברה מהווה כ- 37.4% ממאזן החברה.  

במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 מכרה החברה כ- 181 יח"ד בתמורה כספית של כ- 546 מיליון ₪. 

דן פרנס // צילום: לני בן בשט
דן פרנס // צילום: לני בן בשט

דן פרנס, מנכ"ל קרסו נדל"ן: " אנו מסכמים את תשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 עם גידול בהיקף המכירות ועלייה משמעותית בהכנסות וברווח. לצד זה, באמתחתנו כרית מזומנים גדולה ויחסים פיננסים נוחים המאפשרים לאתר הזדמנויות בשוק ולתמוך בצמיחתה של קרסו נדלן. לחברה שורה של פרויקטים בהליכי תכנון, עתודות קרקע משמעותיות וכן פרויקטים מתקדמים בתחום ההתחדשות העירונית".

רוטשטיין מחלקת דיבידנד בסך של כ-25 מיליון שקל
בתשעת החודשים הראשונים של 2022 הרווח הנקי עלה בכ-180% לכ-127 מיליון ₪; ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2022 צמחו בכ-93% לכ-222 מיליון ש"ח לעומת הרבעון המקביל אשתקד והרווח הנקי ברבעון עלה בשיעור חד לכ-27 מיליון ₪. עוד על פי הדיווח, במהלך השנתיים האחרונות ההון העצמי של רוטשטיין הוכפל לכ-434 מיליון ש"ח, תוך חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות. במקביל לפרסום הדוחות, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של כ-18 מיליון ש"ח – המשקף תשואת דיבידנד של כ-3.1%. 

אבישי בן חיים מנכל רוטשטיין חברה לבניה // עודד קרני
אבישי בן חיים מנכל רוטשטיין חברה לבניה // עודד קרני

אבישי בן – חיים, מנכ"ל רוטשטיין: "ברבעון השלישי של השנה הכנסות  החברה כמעט והוכפלו. סיימנו את הרבעון עם עלייה חדה ברווחים לכ-27 מיליון ש"ח ובתשעת החודשים הצגנו רווח חסר תקדים של כ-127 מיליון ₪. בהסתכלות  רחבה יותר, במהלך השנתיים האחרונות ההון העצמי של החברה הוכפל וחצה את ה-430 מיליון ₪. להערכתנו, המגמה החיובית של הפעילות העסקית צפויה להימשך גם בטווח הארוך. הכרזנו על חלוקת דיבידנד בסך של כ-25 מיליון ש"ח, בהמשך לחלוקה של כ-10 מיליון ש"ח לפני כחצי שנה, זאת מתוך רצון להמשיך ולשתף את בעלי מניותינו בהישגי החברה". 

בוני תיכון עם מעל ל-21,000 יח"ד
הרווח הנקי ברבעון השלישי זינק בכ-49% לכ-20 מיליון שקל; החברה מסכמת תשעה חודשים עם עלייה חדה ברווח הנקי  – טיפס בכ-47% לכ-52.8 מיליון שקל. נכון למועד הדו"ח מקדמת החברה ייזום ושיווק של כ-1,834 יח"ד ב-5 פרויקטים וכן מקדמת ייזום של למעלה מ-21,000 יח"ד ב-54 פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית ותמ"א 38/2 בתל אביב הנמצאים בשלבי ייזום שונים.

דורון זנדר, סמנכ"ל הכספים בבוני התיכון: "תוצאותינו העסקיות לתשעת החודשים הראשונים  ותוצאות הרבעון השלישי של השנה משקפות צמיחה עקבית בפעילותנו וברווחי בוני התיכון, זאת הודות לגידול בהיקפי הפרויקטים בשיווק ובביצוע. אנו ממשיכים להרחיב את מלאי הדירות העומד לרשותנו, ובכוונתנו להתחיל שיווקם של פרויקטים נוספים במהלך שנת 2023 . כמו כן, מתחילת השנה הוספנו 13 פרויקטים חדשים לפעילות בתחום ההתחדשות העירונית, ולמועד זה אנו מקדמים למעלה מ-21 אלף יח"ד בפרויקטי התחדשות עירונית שיהוו את מנוע הצמיחה המשמעותי של החברה לשנים הבאות".

אזורים: המחיר הממוצע לדירה עלה בשיעור של כ- 22%
חברת אזורים מדווחת כי ההכנסות ממכירת דירות וקרקעות ברבעון השלישי הסתכמו לכ-214 מיליון שקלים, אל מול 380 מיליון שקלים ברבעון אשתקד והרווח הנקי בתקופת הדוח הסתכם ל-159 מיליון שקלים לעומת כ-199 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים לשנת החברה מכרה 395 יחידות דיור, בהיקף כספי כולל של כ-967 מיליון שקלים, זאת בהשוואה לכ-1039 יחידות דיור בהיקף כספי של כ-2,160 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. לאחר ה-30 בספטמבר 2022 ועד למועד דו"ח זה מכרה החברה 47 יחידות דיור נוספות בהיקף כספי כולל של כ- 130 מיליון שקלים. 

עוד על פי הדיווח, המחיר הממוצע לדירה עלה בשיעור של כ- 22% ועמד על כ-2.87 מיליון שקלים זאת לעומת מחיר ממוצע של כ-2.35 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. בחברה מציינים כי מלאי יחידות הדיור למכירה בתקופת הדוח הצטמצם ורובו משויך לפרויקטים שמועד סיומים צפוי לשנת 2025-2026.

רון אבידן // צילום: תמר מצפי
רון אבידן // צילום: תמר מצפי

רון אבידן, מנכ"ל באזורים: "לחברה פורטפוליו משמעותי של פרויקטים לטווח הקצר, הבינוני והארוך אשר יאפשר לנו לממש את אסטרטגיית הצמיחה של החברה ולבסס את מעמדנו כחברה המובילה בתחום המגורים בישראל. היקפי המכירות בתקופה הושפעו בעיקר ממגבלת ההיצע הזמין בחברה על רקע היקפי השיווק המשמעותיים בשלוש השנים האחרונות ואנו רואים בזאת מחזוריות טבעית בפעילות. בכל הפרויקטים שהושקו לאחרונה חווינו ביקושים יציבים ולראייה היקף המכירות בפרויקטים אלו ועליית המחיר הממוצע לדירה שמכרנו". 

צמח המרמן: מכירות בהיקף של כ-296 מיליון שקל בתוך רבעון
במהלך הרבעון מכרה חברת צמח המרמן 81 יח"ד בהיקף כספי של כ-296 מיליון ₪; המחיר הממוצע ליחידת דיור ברבעון השלישי עמד על כ-3.65 מיליון ש"ח לעומת כ-3.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. מתחילת השנה מכרה החברה 320 יח"ד לעומת 314 בתקופה המקבילה אשתקד ובמחיר ממוצע של כ-3.9 מיליון ש"ח לעומת כ-2.4 מיליון ש"ח אשתקד. עוד על פי הדיווח, 84%  ממלאי הדירות בבניה לאכלוס בשלוש השנים הקרובות מכור ונרשם גידול של כ-13% בהיקף המאזן שהסתכם בכ-1.66 מיליארד ש"ח ליום 30 ספטמבר 2022, לעומת כ-1.46 מיליארד ש"ח ליום 31 דצמבר 2021. רווח הנקי ל-9 חודשים הסתכם בכ- 53.5 מיליון ש"ח, לעומת כ- 48 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

חיים פייגלין // צילום: ינאי אלפסי
חיים פייגלין // צילום: ינאי אלפסי

חיים פייגלין, מנכ"ל צמח המרמן: "אנחנו מסכמים רבעון נוסף עם נתוני מכירות טובים כאשר רוב מלאי הדירות הזמינות למכירה בשנים הקרובות כבר מכור. בתקופה האחרונה, מורגשת האטה מסוימת בשוק המגורים בישראל כתגובה לשינויים מאקרו כלכליים ואנו ערוכים לכך. יחד עם זאת, שוק הדיור מאופיין בביקוש קשיח לאורך זמן לאור קצב צמיחת האוכלוסייה הגבוה בישראל. אנו עובדים על קידום, פיתוח והשבחה של עתודות הקרקע ופרויקטים בהתחדשות עירונית שברשותנו ונתחיל בשיווק של מאות יח"ד באזורי הביקוש במהלך השנה הבאה. חברת הביצוע סיון, המהווה זרוע אסטרטגית של החברה, צומחת בכל הפרמטרים, הציגה תוצאות מרשימות ואנו פועלים להמשך צמיחתה והתרחבותה."

הכשרת היישוב לא מדווחת על תוצאות הרבעון
הכשרת היישוב בוחרת לדווח על תשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 ולא על תוצאות הרבעון. על פי הדיווח האמור, ההכנסות הוכפלו לכ-534 מיליון שקל, לעומת כ-267 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד; הרווח הנקי זינק בכ-156% לכ-471 מיליון שקל (כ-238 מיליון שקל לבעלי המניות), לעומת רווח נקי של כ-184 מיליון שקל (כ-80 מיליון שקל לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד; סך המזומנים ושווי המזומנים והשקעות לזמן קצר במאזן המאוחד הסתכם לכ-481 מיליון שקל וההון העצמי הסתכם לסוף הרבעון השלישי בכ-2.45 מיליארד שקל (כ-1.44 מיליארד שקל לבעלי המניות). עוד על פי הדיווח, מדצמבר 2021 ועד למועד המצגת נחתמו חוזי שכירות הצפויים להגדיל את ה-NOI השנתי  לאחר אכלוס מלא  בכ-51 מיליוני שקלים.

עופר נמרודי // צילום: רמי זרניגר
עופר נמרודי // צילום: רמי זרניגר

עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב: "אנו מסכמים את תשעת החודשים הראשונים של 2022 עם תוצאות שיא, תוך שאנו ממשיכים להתקדם בהתאם לתוכניותינו העסקיות להשבחת נכסי החברה והרחבת עסקיה. אנו רואים את שנת 2023 כשנה שתהווה קפיצת מדרגה, עם התחלות בניה בהיקף משמעותי. החברה נהנית מאיתנות, נזילות וגמישות פיננסית, וערוכה להמשך יישום של תוכניותיה העסקיות תוך המשך מיקוד בתחומי הפעילות".

אאורה לא מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי
חברת אאורה לא מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי והנתונים מתייחסים לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022, לפיהם החברה מכרה 496 יח"ד תמורת כ-1.52 מיליארד שקל, זאת בהשוואה ל-506 יח"ד (מתוכן, 279 יח"ד במסגרת עסקה מבנה), תמורת 1.08 מיליארד שקל, בתקופה המקבילה אשתקד. עוד על פי הדיווח, החברה מקדמת 53 פרויקטים נוספים, הנמצאים בשלבי תכנון שונים. בהתייחס לתשעת החודשים, ההון עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה עלה לשיא של 619 מיליון שקל, עליה של כ-100 מיליון שקל; שיעור הרווח הגולמי ממכירת יח"ד מתחילת השנה עלה ל-16.7% והסתכם ב-106 מיליון שקל; הרווח הנקי מתחילת השנה הסתכם בכ-110 מיליון שקל; החברה מצפה לרווח גולמי בהיקף 5.1 מיליארד שקל שיוכר בשנים הקרובות.

יעקב אטרקצ'י // ראובן קפוצ'ינסקי
יעקב אטרקצ'י // ראובן קפוצ'ינסקי

יעקב אטרקצ'י, בעלים ומנכ"ל אאורה: "ההיקף חסר התקדים של יח"ד שנמכרו ומלאי ענק של יח"ד זמינות למכירה ממצב אותנו גם כאחת מחברות הנדל"ן הגדולות בישראל ובוודאי בתחום ההתחדשות העירונית אותו אנחנו מובילים בשנים האחרונות. ברבעונים הקרובים תהיה הכרה מואצת בהכנסות וברווח לאור התקדמות בשיווק ובעיקר בהקמת הפרויקטים, דבר שצפוי לחזק את האיתנות הפיננסית של הקבוצה באופן משמעותי". 

דוניץ ואלעד עם דיווח ראשון
דוניץ מפרסמת לראשונה דיווח לאחר השלמת האיחוד עם אלעד ישראל מגורים החדשה. על פי הדיווח, לחברה המאוחדת כיום מעל לכ- 11,500 יח"ד (כולל שותפים ובעלי קרקע) בשלבים שונים שהרווח הגולמי הצפוי בגינן הוא  כ-3.8 מיליארד ש״ח. בחברה מציינים כי: "היקפי פעילות החברה מטפסים בחדות, שכן החברה הגדילה משמעותית את צבר הפרויקטים שלה מ-9 ל-28, מתוכם 6 בביצוע, והעמיקה את האחיזה בתחום ההתחדשות העירונית". 

רונן יפו, מנכ"ל חברת אלעד ישראל מגורים // סיוון פרג'
רונן יפו, מנכ"ל חברת אלעד ישראל מגורים // סיוון פרג'

רונן יפו, מנכ"ל דוניץ-אלעד: "החברה מקדמת כיום פרויקטים רבים בכל רחבי הארץ, בשימת דגש על אזורי ביקוש ותחום ההתחדשות העירונית, תוך תכנון והקמת מתחמים חדשניים ואיכותיים. החברה תמשיך להגדיל את פעילותה בתחום ההתחדשות העירונית ולהתמקד בפעילות נדל״ן של מתחמים רחבי היקף למגורים ועירוב שימושים״.

*כל הנתונים בכתבה נמסרו על ידי החברות בהודעות שיצאו מטעמן לתקשורת לטובת סיקור תוצאות הרבעון השלישי – ומתבססים על המידע האמור בלבד.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות