תנאי שימוש – פורטל מגדילים

אתר האינטרנט "מגדילים" (בכתובת  https://magdilim.co.il/ להלן: "האתר") מופעל על ידי חברת מגדילים דיגיטל בע"מ (להלן: "המפעילה"). מטרת אתר האינטרנט הינה להוות פורטל אינטרנט ישראלי העוסק בהתחדשות עירונית ומספק חדשות, ידיעות ומאמרים בנושא ההתחדשות העירונית.

 1. מבוא

  1. השימוש באתר האינטרנט, המהווה פורטל אינטרנט ישראלי העוסק בהתחדשות עירונית ומספק חדשות, ידיעות ומאמרים בנושא ההתחדשות העירונית, ייעשה בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") לרבות תנאי מדיניות הפרטיות הכלולים בו, וכן בכפוף לכל דין. השימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש באתר (להלן: "המשתמש") לתנאים כאמור.
  2. מטרת תנאי השימוש הינה להבהיר את היחסים בין המפעילה לבין כל אדם ו/או גוף הנכנסים לאתר זה ו/או המשתמשים בשירותיו. גלישה ושימוש באתר מהווים הסכמה מצד המשתמש להוראות ולתנאים אלה והתחייבותו לפעול על פיהם. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש אל תעשה שימוש באתר. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש, בנוסף, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו.
  3. תנאי השימוש קובעים את הגישה של המשתמש לאתר ויחולו על כל שימוש שיעשה בו המשתמש, לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בו או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים בו או באמצעותו, וכן על כל מסירת מידע, והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו.
  4. בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים באתר, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר.
 2. הגדרות

"התוכן" – האתר, תכניו (מכל סוג), הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בו, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

"השירות" – משמעותו האתר, לרבות הוראות והנחיות נלוות, מוצרים ושירותים המנויים באתר, וכל שינוי ו/או תיקון של האמור לעיל כפי שעשויים להיות מוצגים על ידי המפעילה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

"שגיאות" – משמעותן כל הפרעה בזמינות האתר אשר נגרמה עקב סיבות שלא בשליטתה הישירה של המפעילה.

"משתמש/ים" הינם, בין היתר, יחידים וישויות, המבקשים לעשות שימוש באתר וכן העובדים, היועצים, הקבלנים והסוכנים שלהם; או צדדים שלישיים שעמם המשתמש מנהל עסקים.

"הנתונים" – משמעותם כל הנתונים או המידע האלקטרוניים הנאספים על ידי המפעילה במהלך השימוש באתר.

 1. על תנאי השימוש

  1. תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין המפעילה. מוסכם ומובהר כי המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר, וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי משתמש אחר יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי המפעילה.
  2. מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את המפעילה. פרסום תוכן מכל סוג שהוא באתר (לרבות פרסומים חדשותיים, שיווקיים, ופרסום מאמרים מכל סוג שהוא) אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של המפעילה לגבי נכונות או כדאיות התוכן, ולעניין השימוש בו.
 2. מדיניות פרטיות

  1. המפעילה שומרת מידע שניתן על ידי המשתמש, מידע שניתן על ידי אחרים ומידע שמסופק למפעילה במהלך גלישת המשתמשים באתר, שאינו בגדר מידע המזהה את המשתמשים באופן אישי.
  2. בעת השימוש באתר, יתכן ויצטברו נתונים אודות אופן השימוש של המשתמש באתר בניהם: שירותים בהם התעניין המשתמש, עמודים בהם צפה, כמות הצפיות בכל תוכן מכל סוג שהוא אשר פורסם באתר, סוג הדפדפן ממנו נעשה השימוש באתר, מערכת ההפעלה, רזולוציית המסך ועוד. זהו מידע סטטיסטי וגם מידע זה אינו מזהה את המשתמש באופן אישי.
  3. המפעילה עושה שימוש בטכנולוגיות שונות על מנת לאסוף מידע מהמכשיר הנייד ו/או המחשב של המשתמש ואודות פעילות המשתמש באתר.
  4. המפעילה אוספת מידע באופן אוטומטי מהמכשיר הנייד או הדפדפן של המשתמש כאשר הוא מבקר באתר. מידע כאמור כולל אינטרנט סלולארי, כתובת IP, סוג הדפדפן ושפת הדפדפן, זמני גישה, תוכן "עוגיות" (Cookies) שלא נמחק, אשר הדפדפן שלך קיבל מהמפעילה בעבר וכתובת האתר המפנה.
  5. עוגיות(Cookies) : כאשר משתמש המשתמש באתר, המפעילה עשויה להקצות למכשיר הנייד או למחשב המשתמש עוגייה (cookie) אחת או יותר, על מנת לאפשר גישה ליישום ועל מנת להתאים למשתמש את החוויה המקוונת. באמצעות שימוש בעוגייה (cookie), עשויה המפעילה גם לאסוף מידע באופן אוטומטי אודות הפעילות המקוונת של המשתמש באתר, כגון דפי אינטרנט בהם הנו מבקר, הקישורים עליהם הוא מקליק והחיפושים שהוא מבצע באתר. רוב הדפדפנים מקבלים עוגיות (cookies) באופן אוטומטי, אולם בדרך כלל יכול המשתמש לשנות את הגדרות הדפדפן שלו על מנת לסרב לעוגיות (cookies). אם יבחר המשתמש לסרב לעוגיות (cookies), עליו לשים לב כי לא יוכל להיכנס או לעשות שימוש בחלק מהמאפיינים המוצעים במסגרת האתר.
  6. המפעילה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיית אינטרנט סטנדרטית, כגון אלומות אינטרנט (web beacons), אנאליטיקס וטכנולוגיות דומות, על מנת לעקוב אחר שימוש המשתמש באתר. כמו כן, המפעילה עשויה לכלול אלומות אינטרנט בהודעות דוא"ל או עלונים אשר נשלחים על ידה למשתמשים (ככל שתשלחנה), על מנת לקבוע האם ההודעות נפתחו והאם ננקטה פעולה בעקבותיהם. המידע שתשיג המפעילה באופן זה, יאפשר לה להתאים את השירותים שהיא מציעה למשתמש, על מנת לפרסם פרסומים מותאמים אישית ולמדוד את האפקטיביות הכוללת של פרסום מקוון, תוכן, תכנות או פעילויות אחרות שלה.
  7. המפעילה עשויה לעשות שימוש במידע מצטבר ובלתי אישי שהיא אספה בכל אחת מהנסיבות כאמור לעיל. המפעילה עשויה לשלב מידע בלתי-אישי שהיא אספה, עם מידע בלתי אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. כמו כן, המפעילה רשאית לחלוק כל מידע מצטבר עם צדדים שלישיים, לרבות יועצים, מפרסמים ומשקיעים. למשל, המפעילה רשאית לדווח למפרסמים שלה אודות מספר המבקרים באתר, והמאפיינים או השירות או המוצרים או התכנים הפופולאריים ביותר וכו'. מידע כאמור אינו כולל כל מידע אישי וניתן יהא לעשות בו כל שימוש.
  8. התחברות לדף הפייסבוק של המפעילה באמצעות חשבון הפייסבוק של המשתמש, עשוי להעביר אל המפעילה מידע של המשתמש הקיים במסגרת פלטפורמה זו (פייסבוק), כדוגמת שמו המלא, תמונת פרופיל, טווח גיל, מין ומידע פומבי נוסף כדוגמת כתובת דואר אלקטרוני.
  9. המפעילה לא תעביר ו/או תציג לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר המפעילה (ככל שיאסף) ובדף הפייסבוק שלה (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית).
  10. המפעילה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן שימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר.
 3. קניין רוחני

  1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, ביחס לאתר, התוכן, העיצוב, העריכה וסימני המסחר, וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר, שמורות באופן בלעדי למפעילה.
  2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי המפעילה, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר ובדיוורים כאמור הינם רכושה הבלעדי של המפעילה.
  3. אין להעתיק, לשכפל ו/או להדפיס כל תוכן, מכל סוג שהוא, במלואו או בחלקו, לצורך הפצה או פרסום ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.
  4. אין לעשות בתוכן מכל סוג שהוא, שימוש כלשהו, אלא למטרות לשמן נועדו. מובהר כי משתמש רשאי לעשות שימוש בתוכן אך ורק לצורך קבלת מידע אודות תחום ההתחדשות העירונית. חל איסור גורף על המשתמש לעשות שימוש בתוכן האתר (מכל סוג שהוא) לכל צורך אחר, לרבות קידום, שיווק ופרסום של עסקים וגופים מסחריים.
  5. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן המופיע באתר ו/או חלק ממנו. כמו כן, מתחייב המשתמש כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת, וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך התוכן באתר ו/או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא.
 4. רשימת תפוצה

  1. מדי פעם תהיה המפעילה מעוניינת לשלוח למשתמש בדוא"ל או באמצעות מסרון מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר למשתמש רק אם נתן הסכמתו המפורשת לכך כמפורט להלן.
  2. ידוע למשתמש העושה שימוש בשירות, כי הוא יכול לאשר הצטרפות לרשימת התפוצה של האתר תחת אישור זה המשתמש מאשר למפעילה לשלוח לו עלונים ו/או חומר פרסומי ו/או כל חומר אחר, באמצעות דוא"ל ו/או פקס ו/או SMS ו/או דואר ישראל, בכפוף לזכותו להודיע על רצונו להפסיק לקבל חומר כאמור בכל עת באמצעות הסרתו מהשירות.
 5. מנגנון הודעה והסרה

  1. בהתאם למנגנון הודעה והסרה אשר מיושם באתר, במידה ומשתמש מזהה כי יש גישה באמצעות האתר לתוכן המוגן בזכויות יוצרים ו/או כל תוכן אחר אשר אין להציגו על פי חוק, עליו לפנות מיד למפעילה באמצעות מייל [email protected] ו/או באמצעות לשונית צור קשר המופיעה באתר, ולדווח על כך.
  2. המפעילה מצהירה בזאת כי תפעל בהתאם להוראות הדין, במידת האפשר, באם תועלנה טענות כנגד תוכן אליו ניתן לגשת באמצעות השירות, בכדי להגיע לבירור מהיר ומדויק של העובדות ובעת הצורך להסיר מן השירות המוצע כל תוכן המפר תקנון תנאי שימוש זה ו/או את חוקי מדינת ישראל.
  3. המשתמש מודע ומאשר כי הינו אחראי בצורה ישירה לכל טענה ו/או תביעה כנגד המפעילה, בשל עשיית שימוש אסור ומפר ביצירה העונה על הגדרת יצירה המוגנת בזכויות יוצרים ו/או יצירת עותק מפר מיצירה כאמור ו/או כל הפרת זכות בלעדית הנתונה לבעל זכויות היוצרים, באמצעות המפעילה. המשתמש יישא באחריות מלאה ובלעדית בגין הפרת זכות יוצרים כאמור ולא תעמוד לו כל טענה ו/או דרישה ו/או קובלנה כנגד המפעילה.
 6. תוכן פרסומי
  המפעילה תהא רשאית להציג, מפעם לפעם, מודעות של צדדים שלישיים או תכנים פרסומיים של צדדים שלישיים באתר לקידום ושיווק מוצרים וכן תכנים ממומנים על ידי צדדים שלישיים אשר עשויים להיות (או שלא עשויים להיות) לעניינו של המשתמש. הצגת תכנים אלו תעשה בין אם בבאנר פרסומי, במודעות ממומנות או בתכנים ממומנים. המשתמש מודע לכך כי חלק מהכנסותיה של המפעילה נובע משירותים אלו ולא תהיה לו כל טענה כנגד הצגת התכנים הפרסומיים.

המפעילה לא תהיה אחראית על התכנים הפרסומיים המוצגים באתר, אלא המפרסמים. כמו כן, המפעילה לא תהיה אחראית לתוכן שיפורסם על ידי צדדים שלישיים ולא תהיה ערבה לטיבו. עוד לא תהא המפעילה ערבה לאספקת הסחורה שתירכש בעקבות אותם פרסומים ולא תהא המפעילה אחראית בכל צורה לנזק שיגרם למשתמש עקב רכישה של מוצרים בעקבות פרסומים באתר.

עסקה שתיעשה בעקבות פרסום מודעה באתר ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר, תסוכם ישירות בין המשתמש לצד השלישי, והיא אינה כוללת את המפעילה או מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראית בגינה, אף אם מידע בין הצדדים יועבר דרך המפעילה עצמה.

המפעילה אינה אחראית על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו למשתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה למשתמש בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה.

הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בנתוני צדדים שלישיים אשר מקושרות או שניתן לצפות בהן בקשר לשירות, הינן הרכוש של בעלי הנתונים, ועשויות להיות כפופות לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילה רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (לעיל ולהלן: "הסכמי צדדים שלישיים"). המפעילה אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של מידע, הצעה והמלצה המוצגים באתר. המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.

תחרויות ואירועים שמקיימת המפעילה

 • המפעילה אינה אחראית בשום אופן על רישום לתחרויות או אירועים שנעשה על ידי צדדים שלישיים במהלך תהליך הרישום לתחרות או אירוע.
 • הזוכים והמשתתפים בתחרויות או אירועים שמפיקה המפעילה מסכימים כי שמם יפורסם כמשתתפים ו/או כזוכים בתחרות או האירוע ו/או גם לפעילות שיווקית / פרסומית נוספת מטעם המפעילה או צדדים שלישיים הקשורים אליה והקשורים לתחרות או האירוע.
 • ההשתתפות מותרת לגולשי האתר או מוזמנים מטעם החברה או האתר.
 • קביעת הזוכים בתחרויות על ידי המפעילה הינה סופית ואינה ניתנת לעירעור.
 • המפעילה שומרת לעצמה את הזכות, בהינתן תנאים אשר אינם בשליטתה, לבטל או לדחות את התחרות במידת הצורך וזאת בהתאם לשיקול דעת המפעילה ובלא לתת דין וחשבון על כך לכל גורם שהוא.
 • בעצם ההשתתפות בתחרות או אירוע מקבלים עליהם המשתתפים תנאים וכללים אלו.

אחריות, שיפוי, והגבלת אחריות

התוכן המוצג באתר נאסף ממקורות רבים וכל התכנים הכלולים באתר מוצגים בו על בסיס AS IS ובהתאם להחלטת המפעילה, ולא תהיה למשתמש/ים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה בנוגע לתכנים המתפרסמים באתר. השימוש, ו/או הגלישה באתר הינם על אחריות המשתמשים בלבד ולפיכך המפעילה אינה נושאת באחריות כלשהי למידע ולתוכן המתפרסמים באתר ו/או ערבה לטיבם, נכונותכם, תקפותם, שלמותם, דיוקם או התאמתם לכל מטרה שהיא. מובהר כי התכנים, המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי המפעילה ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם איש מקצוע.

המפעילה לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שיגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן והשירות המוצעים באתר. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש במקורות מידע אחרים. למשתמש אשר חבר ברשימת התפוצה של המפעילה לא תהיה כל טענה לגבי מידע שפורסם באתר, אך לא נשלח לו באמצעות הדוא"ל, דיוור או מסרון. המפעילה לא תישא באחריות כלפי המשתמש בנוגע למידע שפורסם באתר ו/או הגיע לצד שלישי דרך האתר.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל ותוטל אחריות מכל סוג שהוא על המפעילה, אחריותה של המפעילה ו/או מי מטעמה לתשלום פיצוי בגין נזקים, מכל עילה שהיא – חוזית, נזיקית או כל עילה אחרת המצויה בתחום אחריותה של המפעילה על פי תנאי שימוש אלה הינה מוגבלת – והתרופה היחידה העומדת למשתמש ו/או לצד שלישי בקשר להפרת התחייבויותיה על פי תנאי שימוש אלה, לא תעלה על תקרת שיפוי מצטברת ומקסימאלית, שהינה בגובה של 50 (חמישים) ₪.

המשתמש הינו האחראי הבלעדי לאינטראקציה שלו מול צדדים שלישיים כאמור. כך לדוגמה אם מחליט משתמש ליצור קשר עם מפרסם באתר, בין באמצעות שיחה ובין באמצעות פגישה למפעילה אין כל אחריות בקשר עם אינטראקציה זו. המשתמש מבין כי המפעילה לא ערכה בדיקת רקע למפרסמים באתר. עם זאת, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לערוך למפרסמים, בכל שלב, בדיקות רקע כאמור.

המפעילה אינה מתחייבת כי הקישורים המצויים באתר ו/או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים יהיו תקינים ו/או יובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אין משמעותו כי תוכן האתר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, והמפעילה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

המפעילה תעשה כמיטב יכולתה על מנת לשמור על האתר זמין. עם זאת, אין המפעילה מתחייבת כי האתר יהיה זמין בכל עת והיא רשאית להפסיק את ניהול האתר, הכתיבה בו ואחסנת השרת על פי שיקול דעתה הבלעדי. למשתמש לא תהיה כל טענה לגבי אבדן תכנים, אבדן קישורים או כל טענה אחרת בעת מחיקת האתר או כל חלק ממנו.

יתכן כי השירותים באתר יופרעו ו/או ילוו בשגיאות ו/או לא יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות. המפעילה אינה מתחייבת לכך שהאתר יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעילה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעילה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת. המפעילה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך.

על המשתמש לשפות ולהגן על המפעילה ועל קודמיה, חליפיה, חברות הבת שלה, חברות האם שלה, גופים הקשורים אליה, נושאי המשרה בה, דירקטורים שלה, בעלי מניות שלה, משקיעים שלה, עובדים שלה, סוכנים שלה, נציגים שלה, ומיופי כוח שלה, מפני וכנגד כל נזק, הפסד, חבות, הוצאות והפסד הכנסה שייגרמו לה עקב דרישה ו/או טענה ו/או תביעה שתופנה אליה מכל צד שהוא (לרבות שכ"ט עו"ד) שעילתה קשורה במישרין או בעקיפין ל: (1) רשלנות או פעילות בזדון מצד המשתמש; (2) שימוש בשירות על ידי המשתמש; (3) נתוני המשתמש; (4) הפרת תנאי השימוש מצד המשתמש; (5) שימוש על ידי המשתמש בקניין רוחני של צד שלישי, או כל מעשה או מחדל מצד המשתמש אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי או מפר דין רלוונטי.

המפעילה תהא רשאית להשתמש, בין היתר, בשירותים חיצוניים על מנת לספק תכנים לאתר כמו גם את תכני האתר בצורה יעילה יותר. השימוש בשירותים חיצוניים כאמור כפוף לתנאי שימוש אלה וכן עשוי להיות כפוף לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות של השירותים החיצוניים, אשר על המשתמש לבחון בטרם הוא יבחר להשתמש בשירותים מסוג זה. לא תקום כל טענה לגבי שירותים אלה כנגד המפעילה. כמו כן, המפעילה תהא רשאית להשתמש בשירותי צד שלישי על מנת לספק חלק מחוויית האתר כגון: הצגת סרטונים, כתבות, מאמרים, קישור לאתרים אחרים ועוד.

למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת פרסומים, קישוריות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של המפעילה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא לתכנים המוצגים על ידי מפרסמים באתר. כמו כן המפעילה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או איכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים וכל תוכן אחר המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן כאמור נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

התחייבויות המשתמש

המשתמש מתחייב לא להפעיל ו/או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך אתר המפעילה. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר המפעילה.

המשתמש מתחייב כלפי המפעילה כי לא יישלח דרך האתר לכל צד ג' שפרטיו מופיעים באתר ולא יעלה לאתר כל חומר ו/או כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט.

המשתמש מסכים ומתחייב שלא לסרוק את האתר לכתובת דואר אלקטרוני ו/או בכל שימוש אחר אשר עשוי לשמש אותו לעניינים מסחריים או אחרים, לרבות באמצעים אוטומטיים ו/או ידניים למעט מנועי חיפוש. כל הפרה של התחייבות זו הינה הפרה מהותית של הסכם זה ועשויה לגרור לחסימת מתחם כתובות IP של המשתמש, כמו גם נקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש.

למפעילה הזכות לשלול את תנאי השימוש מכלל המשתמשים, ממשתמשים מקבוצה מסוימת או ממשתמשים ממתחם כתובות IP מסיומות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. המפעילה תשלול את זכות השימוש בכל מקרה של הפרה מהותית של הסכם שימוש זה וכן במקרה שהיה למפעילה יסוד להניח כי שימוש או פרסום שבוצע על ידי משתמש (בכל מקום שהוא ובאמצעות פלטפורמה מכל סוג) נעשה בניגוד לדין, לרבות לשון הרע כנגד המפעילה, משתמש אחר, פרסום המפר זכויות יוצרים של המפעילה, פרסום המפר סוד מסחרי של המפעילה ופרסום המפר סימן מסחרי של המפעילה.

כללי

המפעילה תוכל לשנות תנאים אלה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות להתעדכן בשינויים כאמור מוטלת על המשתמש באמצעות כניסה לתנאי שימוש אלה מפעם לפעם. שימוש בשירות בכל עת כמוהו כהסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שהיו באותה עת. כמו כן, המפעילה רשאית להטיל על משתמש הגבלות אישיות או להתנות תנאים ספציפיים על שימוש המשתמש באתר, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים אותם היא מספקת או חלק מהם באתר, ללא מתן הודעה מראש. במקרה של הפסקת שירות, המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק או אובדן.

ההוראות בדבר קניין רוחני ואי נטילת אחריות המופיעות בתנאי שימוש אלה, יעמדו בתוקפן גם לאחר סיום הסכם זה.

תנאי שימוש אלה, לרבות נספחיהם, מהווים את כלל ההסכמות בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה. אף שינוי, תיקון או ויתור על הוראה בהסכם זה, לא יהא תקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם או אושר אלקטרונית על ידי הצד שכלפיו ייטען שינוי, תיקון או ויתור כאמור.

ככל שעולות שאלות אודות תנאי השימוש אלו, יש לפנות למפעילה באמצעות לשונית "צור קשר" המופיעה באתר.

הצדדים נכנסים להסכם זה כקבלנים עצמאיים ולא יחולו יחסי עובד-מעסיק; כל צד יישא בהוצאותיו במלואו. על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב.

נשמח לדבר אתך
נגישות