banner
התחלות בנייה // shutterstock
התחלות בנייה // shutterstock

ירידה של 6.9 אחוז בהתחלות בנייה בממוצע לרבעון

כ-3,150 דירות נבנו במסגרת תמ"א 38/2, ירידה של כ-8 אחוז, כך עולה מדו"ח רבעון השני שפרסם הלמ"ס

ברבע השני הוחל בבנייתן של כ-10,030 דירות, מתוכן כ-25% דירות נבנות בבניינים בני 2-1 דירות וכ-23% נבנות בבניינים גבוהים, בני 10 קומות ויותר. בתקופה יולי 2016 – יוני  2017 הוחל בבנייתן של 50,330 דירות ומספרן היה נמוך בכ-4.6% מזה שנרשם בתקופה הקודמת, כך עולה מסיכום נתונים ארעיים ועדכון נתונים קודמים של סקר התחלת בנייה וגמר בנייה, המבוצע על ידי הלמ"ס.

על פי נתוני המגמה, בשלושת הרבעים האחרונים, אוקטובר 2016 – יוני 2017 חלה ירידה של כ-6.9% בממוצע לרבע שנה, עם רמה ממוצעת של כ-12,350 דירות לרבע שנה. זאת, לאחר שבשלושת הרבעים הקודמים, ינואר-ספטמבר 2016, נרשמה עלייה של כ-2.9% בממוצע לרבע, עם רמה ממוצעת של כ-13,480 דירות לרבע שנה.

רוני כהן, מנכ"ל אלדר שיווק, התייחס לפרסום, ואמר כי: "הנתונים הם דרמטיים. לא נעים לי לומר לממשלה אבל אמרנו, התרענו שזה יקרה וזה אכן קרה. הממשלה לא משחררת קרקעות לבנייה לשוק החופשי, משחררת הגרלות במחיר למשתכן כדי לייצר כותרות אבל בפועל בחלק גדול מהמקרים מדובר בקרקעות שלא ניתן לבנות עליהן בשנים הקרובות. בנוסף לכל הממשלה מנסה להושיב על הגדר כמה שיותר רוכשים. שזה קורה גם היזמים יודעים לשבת על הגדר. בסוף, בדיוק כמו מע"מ אפס הזוגות הצעירים ירדו מהגדר רק הם לא ימצאו דירות ואנחנו עלולים להיכנס לסחרור נוסף במחירים".

ירידה של 19.2 אחוז בתל אביב
המספר הגדול ביותר של דירות שהוחל בבנייתן בתקופה זו נרשם במחוז המרכז, המהווה כ-24% מכלל הדירות ואילו במחוז ירושלים – כ-9% בלבד מסך כל הדירות. בהשוואה לתקופה הקודמת (יולי 2015-יוני 2016) נרשמה ירידה של כ-16.5% במחוז תל אביב  ואילו במחוז הדרום נרשמה עלייה של 14.9% לאותה תקופה. כ-51% מהדירות שהוחל בבנייתן במחוז הצפון, נבנו בבניינים בני 2-1 דירות, בהשוואה ל-5% בלבד במחוז תל אביב.

עוד עולה מהדו"ח כי השינויים על פני הזמן ביישובים השונים אינם אחידים. המספר הגבוה ביותר של דירות שהוחל בבנייתן היה בירושלים, כ-2,510 דירות ובתל אביב יפו, כ-2,300 דירות, ירידה של 19.2% לעומת אותה תקופה. בראש העין נרשמה ירידה של 48.7% ובכל אחד מהיישובים נתניה, פתח תקווה ובית שמש נרשמה ירידה של כ-41%.

לוד פי ארבע
ביישובים אחרים לעומת זאת נרשמה עלייה ניכרת במספר הדירות שהוחל בבנייתן באותה תקופה. בקריית מוצקין כ- 1,730 דירות בהשוואה לממוצע של 180 דירות בשלוש התקופות הקודמות, בנתיבות כ-1,080 דירות בהשוואה ל-470-200 דירות בכל אחת משלוש התקופות הקודמות, בלוד כ-1,180 דירות, פי 4 מאשר בתקופה הקודמת ובהשוואה לממוצע של כ-120 דירות בשתי התקופות הקודמות עד יוני 2015 ובבת ים כ-870 דירות, בהשוואה לממוצע של כ-220 דירות בשתי התקופות הקודמות.

ירידה של 5 אחוז בהתחלות בינוי דירות בפינוי בינוי
על פי הדו"ח, כתוצאה מהריסה והקמת בניין חדש, הוחל בבנייתן של 5,210 דירות, ירידה של כ-5% לעומת התקופה הקודמת. מתוך דירות אלה, כ-48% נבנו במחוז תל אביב, כ-24% וכ-21% במחוזות המרכז וחיפה, בהתאמה. מתוך הדירות שהוחל בבנייתן, כתוצאה מהריסה והקמת בניין חדש, כ-3,150 דירות נבנו במסגרת תמ"א 38/2, כ-8% פחות בהשוואה לתקופה הקודמת.

מה עוד עשתה תמ"א 38?
הוחל בבנייתן של כ-3,140 דירות, כתוספות בנייה לבניינים קיימים, עליה של 18% ממספר הדירות שהוחל בבנייתן באותה שיטה בתקופה הקודמת. מתוך דירות אלה כ-33% נבנו במחוז תל אביב וכ-20% במחוז המרכז. מתוך הדירות שהוחל בבנייתן כתוספות בנייה לבניינים קיימים, כ-2,080 דירות נבנו במסגרת תמ"א 38, עלייה של כ-30% לעומת התקופה הקודמת.

ירידה של 4.1 אחוז בממוצע בסיום בנייה
ברבע השני הסתיימה בנייתן של כ-11,070 דירות, מתוכן כ-29% נבנו בבניינים בני 2-1 קומות וכ- 22% בבניינים בני 10 קומות ויותר. כמו כן, הסתיימה בנייתן של כ-48,700 דירות, 15.9% יותר מאשר בתקופה התקופה הקודמת. על פי נתוני המגמה, במחצית הראשונה של 2017 נרשמה ירידה של כ-4.1% בממוצע לרבע, במספר הדירות שהסתיימה בנייתן, לאחר עלייה של כ-6.3%  בממוצע לרבע במהלך שנת 2016. המספר הגדול ביותר של דירות שבנייתן הסתיימה היה במחוז המרכז,  כ-27% מכלל הדירות, בעוד שבמחוז ירושלים – כ-10% בלבד.

נרשמה עלייה לעומת התקופה הקודמת של כ-31% במחוז הדרום, כ-29% במחוז ירושלים, כ-27% במחוז תל אביב, כ-26% במחוז חיפה וכ-15% במחוז המרכז. לעומת זאת, במחוז הצפון נרשמה ירידה של כ-1% במספר הדירות שבנייתן הסתיימה.

79 אחוז מהתחלות הבנייה יועדו למגורים
מספר הדירות בבנייה פעילה הסתכם בסוף יוני 2017 ב-113.2 אלף דירות לערך, בהשוואה ל-111.5 אלף דירות בסוף יוני 2016.  שטח התחלות הבנייה לכל הייעודים הסתכם בכ-11.4 מיליון מ"ר, בהשוואה ל-12.1 מיליון מ"ר בתקופה הקודמת, ירידה של כ- 6%. מכלל השטח שבנייתו החלה כ-79% נועד למגורים ו-21% נועד לבנייה שלא למגורים. שטח הבנייה שלא למגורים ירד בכ-9%, בהשוואה לתקופה הקודמת.

שטח גמר הבנייה לכל הייעודים הסכתם ב-11.9 מיליון מ"ר, בהשוואה ל-10.8 מיליון מ"ר בתקופה הקודמת, עלייה של כ-10%. מכלל השטח שבנייתו הסתיימה, כ-23% נועד לבנייה שלא למגורים, ירידה של כ-6%, בהשוואה לתקופה הקודמת.

ורד צרפתי זבולון, סמנכ"לית חברת צרפתי שמעון, אמרה בעקבות הפרסום: "הכתובת היתה על הקיר. המדינה הביאה למצב שבו אנשים יושבים על הגדר ולירידה בביקושים מצד משקיעים וזוגות צעירים. כתוצאה מכך הקבלנים לא יכולים לפתוח לשיווק ולהתחיל בבניה של שלבים נוספים בפרויקטים, משום שכל עוד שאין מכירות בשלב הראשון של הפרויקט הם לא יוכלו לקבל ליווי בנקאי לשלב הבא. העובדה הזו מסבירה את הצניחה המשמעותית בהתחלות הבניה. בנוסף, הממשלה חוזרת ומספרת לציבור שהיא משווקת 70,000 דירות בשנה, אבל בפועל היקף השיווקים בשנה החולפת לא עלה על 34,000.  רובם המכריע של המכרזים הם במחיר למשתכן, שאינם "מבושלים" ויקח זמן עד שתחל הבניה שלהם"

שרון פרשקובסקי, מנכ״ל משותף בחברת הבניה פרשקובסקי: "הירידה בהתחלות הבניה ברבעון מגיעה מכיוון שכל השיווקים של מחיר למשתכן לא נכנסים לנתונים עדיין, שכן לוקח ממוצע של שנה בין השיווק להתחלת הבניה בתכנית, ובחלק מהמקרים זה יכול לקחת יותר. בכל מקרה, גם אם הנתונים בעתיד יציגו את מחיר למשתכן, עדיין הרוב המוחלט של דירות מחיר למשתכן הן דירות ׳מכורות׳ ולא כאלה שיוצאות לשוק החופשי".

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות