banner
אילוסטרציה // מגדילים
אילוסטרציה // מגדילים

הממונה על חוק המכר מפרסם הזהרות לרוכשי הדירות ומתייחס לתיקון לחוק

הממונה על חוק המכר, עמית גריידי, מבהיר כי הוראות החוק בנוגע להצמדת כספים בחשבונות הליווי ובפוליסות לא השתנו בעקבות תיקון חוק המכר, ומזהיר את רוכשי הדירות: "במקרה של מחיקת הערת אזהרה שלא כדין, המוכר חשוף להליכים מנהליים" 

הממונה על חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון, עמית גריידי, מפרסם השבוע אזהרה לרוכשי הדירות, בה הוא "מבהיר", כדבריו, "כי רוכשי הדירות זכאים לשאת ולתת בנוגע לנוסח ייפוי הכוח, לרבות באמצעות קביעת תנאים ונסיבות ספציפיות בהן ניתן יהיה להשתמש בו, וכמובן שגם זכאים להתייעץ בעורך דין לפני חתימת ייפוי כוח כאמור. יודגש כי במקרה של מחיקת הערת אזהרה שלא כדין, המוכר חשוף להליכים מנהליים, לרבות הטלת עיצומים כספיים משמעותיים על ידי ממונה חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון, וכן להליכים פליליים".

הממונה על חוק המכר גם מסביר את המציאות שמובילה לפרסום ההבהרה, ואומר כי: "במסגרת החתימה על ייפוי כוח במסגרת עסקת מכר דירה, יקבל מוכר הדירה מהרוכש ייפוי כוח לצורך רישום הערת אזהרה לטובת הרוכש בטאבו וכי הערת האזהרה משמשת להבטחת כספי הרוכש עד למסירת הדירה לידיו וכן, לצורך רישום בעלות הרוכש בדירה או בקרקע ומחיקת הערת האזהרה לאחר מכן. ייפוי הכוח הוא כלי חשוב לייעול עסקת המכר והעברת הזכויות לרוכש", אלא שלדבריו ברוב המוחלט של המקרים, המוכרים עושים שימוש נאות בייפוי הכוח ועם זאת צריך לקחת בחשבון מצבים, בהם נעשה שימוש פסול בייפוי הכוח. לדבריו: "ככל שייפוי הכוח בו מחזיק המוכר מאפשר לו ביצוע כל פעולה הנוגעת לרישומים בטאבו, באפשרותו גם למחוק את הערת האזהרה, לפני שהתקיימו הנסיבות המותרות בדין, ומבלי לקבל את רשותו של הרוכש. פעולה זו תעמיד את כספי רוכש הדירה בסיכון".

עמית גריידי // באדיבות: משרד הבינוי והשיכון
עמית גריידי // באדיבות: משרד הבינוי והשיכון

עוד מפרסם השבוע הממונה חוק המכר נייר עמדה, לפיו יש להצמיד את כלל כספי רוכשי דירות המופקדים בחשבונות ליווי בנקאי או המובטחים באמצעות פוליסת ביטוח. הפרסום מגיע לאחר תיקון 9 לחוק המכר, שקבע כי ניתן יהיה להצמיד למדד תשומות הבנייה רק חלק מהכספים שהרוכש ישלם למוכר בעד הדירה, שהעלה את השאלה – האם הבנק המלווה וחברת הביטוח נדרשים להצמיד את הכספים שהובטחו בערבות בנקאית או בפוליסת ביטוח, לגביהם הרוכש לא שילם הצמדה למדד.

בהמשך לכך, כאמור פורסמה עמדת הממונה במשרד הבינוי והשיכון, ממנה עולה כי הוראות החוק בנוגע להצמדת כספים בחשבונות הליווי ובפוליסות, לא השתנו בעקבות תיקון 9, כך שיש להחיל מנגנון הצמדה על כלל כספי רוכשי הדירות, המופקדים בחשבונות הליווי או מובטחים בפוליסת ביטוח.

במשרד הבינוי והשיכון, אומרים כי: "נייר העמדה פורסם בהמשך לפניית איגוד הבנקים ורשות שוק ההון, כאשר מטרתו להבהיר את חובת הבנק המלווה, שהנפיק לרוכש דירה ערבות בנקאית, או חברת הביטוח, שהנפיקה פוליסת ביטוח לטובת הרוכש, להבטיח את שמירת ערך כספי הרוכש באמצעות הצמדה למדד, כך שבמקרה של כשל בפרויקט, שבגינו זכאי הרוכש לממש את הבטוחה ולקבל חזרה את כספיו, תהיה לו האפשרות לרכוש דירה אחרת במחיר השוק הנוכחי. הוראות חוק המכר קובעות כי במקרה שכספי רוכשי דירות הובטחו באמצעות ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח, ובחוזה המכר לא נקבעה שיטת הצמדה לגבי מחיר הדירה, יש להצמיד את הכספים שהובטחו כאמור למדד תשומות הבנייה".

אביעד פרידמן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון: "משרד הבינוי והשיכון ממשיך לשמור על רוכשי הדירות בישראל בכל מקום בו הוא נדרש לעשות כן".

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות