תקנון תחרות ראשי הערים המובילים בהתחדשות עירונית

הגדרות

"התחרות" – תחרות שתיערך על ידי עורכת התחרות (כהגדרתה להלן), באתר האינטרנט של עורכת התחרות (כהגדרתו להלן), המזמינה את הגולשים להצביע עבור ראשי הערים אשר מקדמים התחדשות עירונית, בעיר מגוריהם של הגולשים.

"המשתתפים בתחרות" – ראשי ערים (ראשי ערים שנבחרו בבחירות המוניציפאליות בשנת 2018), ועומדים בראש רשויות בהן מתקיים אחד מן התנאים הבאים, על בסיס נתוני הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית:

 • ערים בהן התקבלו היתרים לבנייה של מעל 200 יחידות דיור במסגרת פינוי־בינוי;
 • ערים בהן היתרים לבנייה של מעל 40 יחידות דיור במסגרת תמ"א 38;
 • ערים בהן אושרו תוכניות במתחמי התחדשות עירונית במהלך חמש השנים האחרונות, קרי החל משנת 2016;

"נתוני הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית" – נתונים אשר נאספו עד הרבעון השלישי של שנת 2021.

"עורכת התחרות" – מגדילים – הפורום הישראלי להתחדשות עירונית בע"מ, ח.פ. 515749935

"הזוכים" –  הזוכים בתחרות יבחרו לפי בחירתה ושיקול דעתה המלא והבלעדי של עורכת התחרות, ובכפוף להוראות התקנון (כהגדרתו להלן).

"התקנון" – התקנון דנן, אשר מפרט את הכללים לעריכת התחרות, יתפרסם על גבי עמוד נחיתה ייעודי, באתר האינטרנט של עורכת התחרות, בכתובת האינטרנט: www.magdilim.co.il.

כללי

 1. המבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 2. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם תתנהל התחרות.
 3. קבלת תקנון זה והסכמה לנכתב בו הוא תנאי להצבעה בתחרות.
 4. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד, ולא תשמש לצרכי פרשנות.
 5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים בקשר עם התחרות, לרבות דברים שנאמרו בעל פה על ידי נציגי עורכת התחרות, יגברו הוראות תקנון זה.
 6. לעורכת התחרות שמורה הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע ו/או לעדכן את הוראות התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולגולשים אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
 7. התקנון מנוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד.

 

הצהרות הגולשים המצביעים בתחרות

 1. גולש המצביע בתחרות, מצהיר ומאשר כדלקמן:

א. בעת ההצבעה בתחרות, גילו יותר מ-18 שנה.

ב. הוא בעל כשירות משפטית מלאה ולא מונה לו אפוטרופוס מכל סוג;

 1. כל המידע שמסר הגולש לעורכת התחרות בקשר עם התחרות, ובכלל זאת כל הפרטים המזהים ככל שנדרש למסור בעת הצבעתו, הוא מידע נכון ומדויק.
 2. המשתתף יפעל כדין בכל הקשור לתחרות, ולא יבצע כל פעולה ו/או מחדל שלא כדין בקשר עם התחרות.
 3. הגולש מצהיר בזאת כי ידוע לו כי במסגרת התחרות, הוא רשאי להצביע פעם אחת בלבד, וזאת אך ורק לראש העיר בעיר מגוריו.
 4. הגולש מצהיר בזאת, כי ידוע לו והוא מסכים לכך, כי עורכת התחרות תשלח קוד בן 4 ספרות בהודעת טקסט (SMS) למספר הטלפון הסלולרי האישי שלו, על מנת לוודא כי הגולשים לא יצביעו בתחרות יותר מפעם אחת.
 5. הגולש מצהיר כי ידוע לו שבמצב דברים שבו לא יעשה כן, עורכת התחרות תהיה רשאית לפסול את כל הצבעותיו של הגולש, וזאת ללא כל התראה מוקדמת ו/או תנאי אחר.
 6. הצבעה בתחרות מהווה הסכמה לקבלת הודעות באמצעות הדואר אלקטרוני ו/או מסרונים (SMS) ו/או מסרונים (whatsapp) מעורכת התחרות ו/או מי מטעמה, לרבות מסרי שירות ומסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.
 7. הגולש רשאי, בכל עת, להודיע לעורכת התחרות על רצונו להסיר את כתובתו מרשימת תפוצת מקבלי דברי פרסומת באמצעות אחת החלופות הנקובה בהודעת דבר הפרסומת ו/או בפנייה לכתובת הדוא"ל [email protected]

מתכונת התחרות ופרסום הזוכים בתחרות

 1. התחרות תיערך בשני שלבים.
 2. בשלב הראשון של התחרות, ישיבו הגולשים לשאלון קצר ביחס לראשי הערים המשתתפים בתחרות, בעיר מגוריהם של הגולשים. פרק הזמן לשלב זה הוא בין 12.6.22 לבין 23.6.22 (כולל)
 3. 25 ראשי הערים שיקבלו את ציון הגולשים הגבוה ביותר בשלב הראשון של התחרות, ישתתפו בשלב השני של התחרות, במסגרתו ועדת הבחירה המייעצת, אשר מורכבת מבכירים בעולם הנדל"ן, במגזר הפרטי ובציבורי, אשר יבחרו על ידי עורכת התחרות, ידרגו את עשרת ראשי הערים המובילים ביותר, וזאת על סמך קריטריונים אשר תגדיר עורכת התחרות.
 4. עורכת התחרות תפרסם את שמותיהם של הזוכים בתחרות, באתר האינטרנט של עורכת התחרות ובכנס הנדל"ן השנתי של אתר מגדילים.
 5. עורכת התחרות רשאית (אך לא חייבת) לפרסם את שמות הזוכים גם ברשתות החברתיות ו/או בכל דרך אחרת שתבחר עורכת התחרות.

תקופת התחרות

 1. התחרות תיערך החל מיוני 22  ותסתיים במהלך יולי 2022.
 2. עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת התחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "הודעת שינוי"), וכן את הזכות להפסיק ו/או לקטוע ו/או לבטל את התחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "הודעת ביטול"), וזאת באמצעות הודעה שתפרסם עורכת התחרות באתר האינטרנט של עורכת התחרות.

שינוי תנאי התחרות, ביטול התחרות וביטול זכייה בתחרות

 1. במקרה בו הגיע לעורכת התחרות מידע, כי הזכייה בתחרות נעשתה תוך הפרת תנאי כל שהוא מתנאי תקנון זה ו/או תוך עבירת עבירה ו/או מעשה מרמה ו/או שלא על פי הוראות הדין מכל בחינה שהיא, תהיה עורכת התחרות רשאית לבטל את זכיית הזוכה, ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד עורכת התחרות ו/או נגד גורמים קשורים אליה בקשר לכך.
 2. על אף כל האמור בתקנון זה, עורכת התחרות תהיה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי התחרות ותקנון זה, וכן להפסיק ו/או לבטל את התחרות בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בין מטעמים הנובעים מאופן התנהלות התחרות, ובכלל זאת מטעמים טכניים, או משיקולים מסחריים, ומכל טעם אחר שאינו קשור במישרין לתחרות ו/או כוח עליון, ומבלי שתהיה למשתתפים ו/או לגולשים כל טענה בקשר לכך, ועורכת התחרות לא תידרש לנמק את סיבותיה.
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עורכת התחרות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעכב ו/או לשנות ו/או להשהות ו/או לבטל ו/או לא לקיים את התחרות, במידה שעורכת התחרות תסבור כי קיימת מניעה כלשהי לקיים את התחרות, או כי קיום התחרות עלול לעורר בעיה מכל סוג שהיא.
 4. המשתתפים ו/או הגולשים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא, כנגד עורכת התחרות וכל גורם הקשור אליה (לרבות מנהלי ועובדי עורכת התחרות, וחברות בנות ו/או חברות הקשורות אליה) בקשר עם כל הודעת שינוי והודעת ביטול.

אחריות

 1. מובהר ומוסכם בזאת, כי עורכת התחרות לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או ההוצאה שייגרמו בקשר עם השתתפות בתחרות ו/או תקלות טכניות ו/או מגבלות אינטרנט ו/או כל כשל אחר בתחרות, ולמשתתף ו/או לגולש לא תהיה כל טענה או דרישה או תביעה בקשר לכך.
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהשתתפותו בתחרות, מסכים המשתתף ו/או הגולש לכל הוראות תקנון זה, וכן פוטר את עורכת התחרות מכל אחריות ו/או טענה בקשר לתחרות ו/או לתקנון ו/או לבחירת הזוכה.

שונות

 1. למען הסר ספק, ההצבעה בתחרות מהווה אישור מצד הגולש, כי קרא את התקנון, מסכים לאמור בו, מקבל עליו את הוראותיו, לרבות כל שינוי שיעשה בו, וכן מסכים כי הוראות התקנון יחולו עליו ויחייבו אותו.
 2. התחרות נערכת בליווי משרד עוה"ד ג'ון גבע-הדר ושות'.
 3. תקנון זה מהווה הסכם בין עורכת התחרות לבין כל משתתף, וכן בין עורכת התחרות לבין כל גולש, ויחולו עליו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 4. סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל עניין הנוגע לתחרות ו/או לעניין תקנון זה, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.
נשמח לדבר אתך
נגישות